Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1938-1947

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.

            Afrikaanse spreekwoorde, gesegdes, ens. : met 'n kort verklaring van die betekenis en die Engelse ekwivalent /           deur     M.S.B. Kritzinger,        A.M.M.  de Villiers en E.J. Pienaar.
            8e hers. en aangevulde dr. Pretoria : Van Schaik, 1938.

Food poisoning caused by substances other than bacteria and their products / by Douw G. Steyn.
Cape Town : Cape Times Ltd., 1938.

Voortrekker-gedenkboek van die Universiteit van Pretoria / onder redaksie van I.D. Bosman ... et al.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Publikasies-Komitee, 1938.

Afrikaanse versbou / deur Tjaarda Buning

Pretoria: J.H. de Bussy, 1939

 

Die invloed van erflikheid en omgewing op die teling van plaasdiere met spesiale toepassing op Suid-Afrikaanse toestande : rede uitgespreek by die aanvaarding van die professoraat in Telingsleer aan die Universiteit van Pretoria, gehou op 19 Oktober 1939  / deur F. N. Bonsma

Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1939

Ons jeug en sy nasionale vorming / deur Dr. B.F. Nel.
Bloemfontein : Nasionale Pers, 1939

            Rassebakens : offisiële orgaan van die Afrikanersbond vir  Rassestudie

            Pretoria : Universiteit van Pretoria, Dept. Bantutale, [ca. 1939]

 

Die taak van die landbou-ekonoom in Suid-Afrika  : rede by die aanvaarding van die professoraat in Landbou-ekonomie aan die Universiteit van Pretoria gehou op 24 Augustus 1939 / deur F.R. Tomlinson

Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1939

 

The South African  Mints / E.H.D. Arndt.

Pretoria : University of Pretoria, 1939.

 

Die vrugbaarheidsvraagstuk in die nuwe bodemkunde : rede by die aanvaarding van die professoraat in grondtegnologie aan die Universiteit van Pretoria gehou op die 25e Mei 1939 / deur J.J. Theron

Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1939

 

Wisselboustelsels en groenbemesting op droogbewerkte gronde in die somerreënvalstreek van die Unie van Suid-Afrika / deur D.G. Haylett,

Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1939

 

Die lief en leed van ons geslagslewe / deur  W.A. Willemse

Johannesburg ; Afrikaanse Pers-Boekhandel [ca 1940]

 

Peoples banks in South Africa / E.H.D. Arndt

Pretoria : J.H. De Bussy, [1940]

Esmoreit / uitgegee deur T. H. le Roux.
Pretoria : Van Schaik, 1941.

Readings in South African English prose / selected and arranged by A.C. Partridge.

Pretoria ; Van Schaik, 1941.

Lucifer / uitg. met inl. en aant. deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
3de dr. Pretoria : De Bussy, 1942.

Jan van Riebeeck, 1618-1677 / deur A.N. Pelzer.
Pretoria : Unie-Boekhandel, 1944.

Parasiete en parasitiese siektes van die mens / H.O. Monnig.

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1944.

 

            Controlled marketing of citrus fruit in South Africa / Winston J.S. Allwright

            Pretoria, 1945.

           

            Druiping by skoolleerlinge / B.F. Nel

            Johannesburg : Voortrekkerpers, 1945

Merkwaardige figure van die oudheid / deur H. Muller.
Pretoria : Van Schaik, 1945.     

’n Tuiste vir die nageslag : die blywende oplossing van Suid-Afrika se rassevraagstukke / G. Cronjé

            Johannesburg : Publicite, 1945

 

Afrika sonder die Asiaat – Die blywende oplossing van Suid-Afrika se Asiatevraagstuk / deur G. Cronje

            S.l. : Publicite sic, 1946.

           

Handleiding by die onderwys van die globale aanvangsleesmetode : vir gebruik by die aanvangsleesboekiesImpalareeks, deel A en B / B.F. Nel

            Johannesburg: Voortrekkerpers, 1943

 

            Luiheid by skoolleerlinge / B.F. Nel

            Johannesburg : Voortrekkerpers, 1943

 

            Rektorale openingsrede op 9 Maart 1945 / M.C. Botha

            Pretoria : [printed by] Minerva, [1945

           

Jefta, of, Offerbelofte / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
5de dr. Pretoria : De Bussy, 1947.

Latynse grammatika en leesboek. Derde en vierde jaargange / Henri Louis Gonin.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1947

Regverdige rasse apartheid / deur G. Cronje met die medewerking van W. Nicol en E.P Groenewald

            Stellenbosch : Christen-studenteverenigingmaatskappy van Suid-Afrika, 1947.