+Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1948-1957

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.

Dialekvermenging en taalontwikkeling : proewe van Afrikaanse taalgeografie / deur S.A. Louw

Amsterdam : Noord-Hollandsche uitgevers maatschappij, 1948.

 

Evolution of the forebrain : the fundamental anatomy of the telencephalon, with special reference to that of Testudo geometrica / G.W.H. Schepers.
Cape Town : Maskew Miller, 1948.

 

Readings in South African English prose /selected and arranged by A.C. Partridge.

Pretoria : Van Schaik, 1948.

 

            Voogdyskap en apartheid / deur G. Cronjé

            Pretoria :  J.L. van Schaik, 1948

Moeilikhede in verband met die psigologiese waardering van die geestesstand van die serebraalverlamde kind / deur B.F. Nel.
Groningen : Wolters, 195-?

            Inleiding tot die bevolkingsvraagstuk : Dr D.G. Franzsen en Dr. J.L Sadie

            Stellenbosch: Universiteitsuitgewers- en boekhandelaars, 1950

Sterkfontein ape-man Plesianthropus / by Robert Broom, J.T. Robinson, G.W.H. Schepers.
Pretoria : Transvaal Museum, 1950.

Voorlopige lys van terme in die versekeringswese Engels – Afrikaans /opgestel deur B. De Loor

            Pretoria : [Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns], 1950.

Algemene weefselleer / deur P. von Mihalik met medewerking van M. von Mihalik.
Johannesburg : Dagbreek, 1951.

Eenheidstrewe van die republikeinse Afrikaners. Deel 1 , Pioniershartstogte [1836-1864] / F.A. van Jaarsveld

Johannesburg : Impala opvoedkundige diens, 1951

'n Handleiding in beroepsvoorligting / deur A.J. Groenewald.
Johannesburg : Impala Opvoedkundige Diens, 1952.

Residivisme : 'n vergelykende kriminologiese ondersoek / deur H.J. Venter.
Kaapstad : HAUM, 1952?

Die Voltooide deelwoord sonder ge- by werkwoorde op -eer / deur T.H. le Roux.
Pretoria : Van Schaik, 1952.

Begripstoetse en stelwerk in Afrikaans / A.P. Grove en C.J.M Nienaber.

[s.l.] Afrikaanse Pers-boekhandel, 1953.

 

Briewe uit Transvaal van G.A.A. Middelberg / [ G.A.A.  Middelberg] [Ingelig en toegelig deur F.J. du T. Spies

            Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1953.

Erich Mayer album / Erich Mayer with an introduction by H.M. van der Westhuysen
Cape Town : H.A.U.M-J.H. de Bussy, 1953.

Papers delivered at the First Clinical Conference (1953) of the Clinical Society of the University of Pretoria; Referate gelewer tydens die Eerste Kliniese Konferensie (1953) van die Kliniese Vereniging van die Universiteit van Pretoria.
1953

Woord en wonder : inleidende studie oor die tegniek van die poesie / A. P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1953

Geboorte huwelik dood / P.S. Dreyer

Krugersdorp : Nederduits Hervormde Weeshuis-pers, 1955

 

The nature and control of clonal senility in commercial varieties of citrus in South Africa / by P.C.J. Oberholzer and J.D.J. Hofmeyr

Pretoria : Faculty of Agriculture, University of Pretoria, 1955.

On a class of test statistics for the two-sample problem / by D.J. Stoker.
1955

Feesbundel aangebied aan doktor Barend Frederik Nel : hoogleraar in die pedagogiek aan die Universiteit van Pretoria, by geleentheid van sy vyftigste verjaardag op 16 Desember 1955 / P.J.J. du Plessis ... et al. redakteurs.
Pretoria : Van Schaik, 1955.

Kreatiewe analise van taalgebruik : prinsipes van stilistiek op linguistiese grondslag / W A. Hellinga.
Pretoria : Van Schaik, 1955.

Ouer en kind : gesinshandboek / in opdrag van die Kommissie van Ondersoek insake die gesinslewe ; onder   redaksie van    G. Cronjé... [et al]

            Kaapstad : N.G. Kerk-uitgewers, 1955

 

Animal diseases in South Africa : being an account of the infectious diseases of domestic animals / Michiel Wilhelm Henning

South Africa : Central News Agency ltd., 1956

Gids by die voorbereiding van wetenskaplike geskrifte / deur P.C. Coetzee.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1956.

Kenau / Theun de Vries.
3de dr. Amsterdam : Querido, 1956.

            Proefskrifte 1931-1955

            Pretoria : Universiteit van Pretoria, [195-]

'n Sielkundige ontleding van kindertaal tot en met die derde lewensjaar / deur P.J.J. du Plessis.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Werkgemeenskap ter Bevordering van die Pedagogiek as Wetenskap, 1956.

Beskouings oor die poesie : 'n bundel opgedra aan G. Dekker / T.T. Cloete ... et al.
Pretoria : Van Schaik, 1957.

A critical survey of South African poetry in English / by G.M. Miller and Howard Sergeant.
Cape Town : A.A. Balkema, 1957.

Ekonomie : 'n inleidende studie / deur C.G.W. Schumann, D.G. Franzen, Gerhard de Kock.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1957.

Factors influencing the regionalisation of livestock production in South Africa : a basis for determining animal husbandry policies / by F.N. Bonsma and D.M. Joubert.
Pretoria : Government Printer, 1957.

            Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pretoria 1855-1955 /  S.P Engelbrecht.

            [Pretoria] : Die Kerkraad, [1955]

Pedagogiek as wetenskap : en sy sosiaal-pedagogiese taak teenoor onderwysvernuwing / deur P.J.J. du Plessis.
Pretoria : Van Schaik, 1957.

Portugese ontdekkers om die Kaap : die Europese aanraking met suidelike Afrika, 1415-1600 / deur W.J. de Kock.
Kaapstad : Balkema, 1957.