To search within the document click on Edit/Find and enter your search.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e in.

 

 

 

UP Publications 1908 - / UP Publikasies 1908 –

Titles marked are not (or no longer) in the Library.

Titels met gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1908-1917

Een Eigenaardig lichtverschijnsel bij perpalpebrale belichting.
S.l. : s.n., 1910?

Het Zichtbaar worden der netvliesvaten op een flikkerende draaiende schijf.
S.l. : s.n., 1910?

Uit de Nederlandsche lyriek van de drie laatste eeuwen / door J. Kamp en T.H. le Roux.
Potchefstroom : Het Westen, 1912.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1918-1927

Jefta : of, Offerbelofte / T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1922.

The History of Native policy in South Africa from 1830 to the present day / by Edgar H. Brookes.
Cape Town : Nasionale Pers, 1924.

Lucifer / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1925.

Letterkundige leesboek by die onderwys in Afrikaanse literatuur / saamgestel deur A.K. Bot en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1926.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1928-1937

Banking and currency development in South Africa (1652-1927) : with an appendix on the rise of savings banking in South Africa / by E.H.D. Arndt.
Cape Town : Juta, 1928.

Plateatlas by die Afrikaanse letterkunde / deur M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1931.

Gijsbrecht van Amstel : de ondergang van zijn stad en zijn ballingschap / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en M.S.B. Kritzinger en J.J. Groeneweg.
2de druk. Pretoria : De Bussy, 1932.

Oor skrywers en boeke / deur M.S.B. Kritzinger ...
Pretoria, J.L. van Schaik, bepk., 1932.

Vakwoordeboek= Scientific and technical dictionary / deur D.F. du Toit Malherbe.
Pretoria : De Bussy, 1932.

Nieu-hebreeuse kortverhale / versamel en vertaal deur B. Gemser.
Pretoria : De Bussy Kaapstad : Dussea, 1933.

De leeuwendalers / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : De Bussy, 1934.

Die fantasie van blanke en naturelle skoolgaande kinders, met inagneming van die werking van die hele geestesstruktuur : 'n vergelykende studie / deur B.F. Nel.
Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1935.

Proposed model code of building by-laws for the smaller towns in South Africa/ prepared for Public works, Union of South AFrica, by Professor H. Bell-John.
[Pretoria: s.n., 1935.

Adam in ballingschap : aller treurspelen treurspel / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
3e dr. Pretoria : De Bussy, 1936.

Gebroeders / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
3de druk. Pretoria : De Bussy, 1936.

Sex physiology of sheep / by Lucien L. Roux.
Pretoria : Union of South Africa, Dept. of Agriculture, 1936.

Tien uitgesoekte kortverhale / byeengebring deur M. S. B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1936.

Kultuur van 'n waterland : rede uitgespreek by geleentheid van die oorneem van die leerstoel in Nederlandse kultuurhistorie deur die Universiteit van Pretoria op 2 Junie 1937 / deur M. Bokhorst.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1937

Josef in Dotan / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1937.

Het Pascha / [door Joost van den Vondel uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : De Bussy, 1937.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1938-1947

Afrikaanse spreekwoorde, gesegdes, ens. : met 'n kort verklaring van die betekenis en die Engelse ekwivalent / deur M.S.B. Kritzinger, A.M.M. de Villiers en E.J. Pienaar.
8e hers. en aangevulde dr. Pretoria : Van Schaik, 1938.

Food poisoning caused by substances other than bacteria and their products / by Douw G. Steyn.
Cape Town : Cape Times Ltd., 1938.

Voortrekker-gedenkboek van die Universiteit van Pretoria / onder redaksie van I.D. Bosman ... [et al..
Pretoria : Universiteit van Pretoria Publikasies-Komitee, 1938.

Ons jeug en sy nasionale vorming / deur Dr. B.F. Nel.
Bloemfontein : Nasionale Pers, 1939

Esmoreit / uitgegee deur T. H. le Roux.
Pretoria : Van Schaik, 1941.

Lucifer / uitg. met inl. en aant. deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
3de dr. Pretoria : De Bussy, 1942.

Jan van Riebeeck, 1618-1677 / deur A.N. Pelzer.
Pretoria : Unie-Boekhandel, 1944.

Merkwaardige figure van die oudheid / deur H. Muller.
Pretoria : Van Schaik, 1945.

Jefta, of, Offerbelofte / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
5de dr. Pretoria : De Bussy, 1947.

Latynse grammatika en leesboek. Derde en vierde jaargange / Henri Louis Gonin.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1947.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1948-1957

Evolution of the forebrain : the fundamental anatomy of the telencephalon, with special reference to that of Testudo geometrica / G.W.H. Schepers.
Cape Town : Maskew Miller, 1948.

Moeilikhede in verband met die psigologiese waardering van die geestesstand van die serebraalverlamde kind / deur B.F. Nel.
Groningen : Wolters, 195-?

Sterkfontein ape-man Plesianthropus / by Robert Broom, J.T. Robinson, G.W.H. Schepers.
Pretoria : Transvaal Museum, 1950.

Algemene weefselleer / deur P. von Mihalik met medewerking van M. von Mihalik.
Johannesburg : Dagbreek, 1951.

'n Handleiding in beroepsvoorligting / deur A.J. Groenewald.
Johannesburg : Impala Opvoedkundige Diens, 1952.

Residivisme : 'n vergelykende kriminologiese ondersoek / deur H.J. Venter.
Kaapstad : HAUM, 1952?

Die Voltooide deelwoord sonder ge- by werkwoorde op -eer / deur T.H. le Roux.
Pretoria : Van Schaik, 1952.

Erich Mayer album / [Erich Mayer with an introduction by H.M. van der Westhuysen]
Cape Town : H.A.U.M-J.H. de Bussy, 1953.

Papers delivered at the First Clinical Conference (1953) of the Clinical Society of the University of Pretoria; Referate gelewer tydens die Eerste Kliniese Konferensie (1953) van die Kliniese Vereniging van die Universiteit van Pretoria.
1953

Woord en wonder : inleidende studie oor die tegniek van die poesie / A. P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1953

On a class of test statistics for the two-sample problem / by D.J. Stoker.
1955

Feesbundel aangebied aan doktor Barend Frederik Nel : hoogleraar in die pedagogiek aan die Universiteit van Pretoria, by geleentheid van sy vyftigste verjaardag op 16 Desember 1955 / P.J.J. du Plessis ... et al., redakteurs.
Pretoria : Van Schaik, 1955.

Kreatiewe analise van taalgebruik : prinsipes van stilistiek op linguistiese grondslag / W A. Hellinga.
Pretoria : Van Schaik, 1955.

Gids by die voorbereiding van wetenskaplike geskrifte / deur P.C. Coetzee.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1956.

Kenau / Theun de Vries.
3de dr. Amsterdam : Querido, 1956.

'n Sielkundige ontleding van kindertaal tot en met die derde lewensjaar / deur P.J.J. du Plessis.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Werkgemeenskap ter Bevordering van die Pedagogiek as Wetenskap, 1956.

Beskouings oor die poesie : 'n bundel opgedra aan G. Dekker / T.T. Cloete ... et al..
Pretoria : Van Schaik, 1957.

A critical survey of South African poetry in English / by G.M. Miller and Howard Sergeant.
Cape Town : A.A. Balkema, 1957.

Ekonomie : 'n inleidende studie / deur C.G.W. Schumann, D.G. Franzen, Gerhard de Kock.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1957.

Factors influencing the regionalisation of livestock production in South Africa : a basis for determining animal husbandry policies / by F.N. Bonsma and D.M. Joubert.
Pretoria : Government Printer, 1957.

Pedagogiek as wetenskap : en sy sosiaal-pedagogiese taak teenoor onderwysvernuwing / deur P.J.J. du Plessis.
Pretoria : Van Schaik, 1957.

Portugese ontdekkers om die Kaap : die Europese aanraking met suidelike Afrika, 1415-1600 / deur W.J. de Kock.
Kaapstad : Balkema, 1957.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1958-1967

Die goeie jaar / Henriette Grové.

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1958.

Grepe uit die Afrikaanse bakteriologie / deur G.C. van Drimmelen. Deel I
Pretoria : Wallach, 1958.

The interaction between environment and heredity / by J.C. Bonsma and G.N. Louw.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1958.

Livestock philosophy / by J.C. Bonsma.
Pretoria : University of Pretoria, 1958.

Oordeel en vooroordeel : letterkundige opstelle en kritiek / deur A.P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1958.

Die patriargale familie : 'n kultuursosiologiese studie / deur G. Gronjé en J.D. Venter.
Kaapstad : H.A.U.M., 1958.

Akademiese prestasietoetse en hulle betekenis by die vakkeuse van universiteitsbeginners / deur M.C.H. Sonnekus.
Kaapstad : H.A.U.M., 1959.

Aspekte van prysbeheersingspolitiek in Suid-Afrika na 1948 / deur H.J.J. Reynders.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1959.

Die Glasdeur : drama in twee tonele / Henriette Grové.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1959.

Keur uit die Nederlandse poesie : bloemlesing en aantekeninge / A.P. Grové en J.L. Steyn..
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1959.

Man en vrou in die huwelik / deur G. Cronje.
Kaapstad : HAUM, 1959.

Die moeder / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Nasionale boekhandel, [1960].

Die problematiek van die vormende waarde / B.F. Nel.
Amsterdam : Meulenhoff, 1959.

Siener in die suburbs / P G du Plessis.
[S.l.] Dawie Fourie [196-]

Ad Destinatum : gedenkboek van die Universiteit van Pretoria / Universiteit van Pretoria.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1960.

Die didaktiese grondslae van Aardrykskunde in die laerskool volgens die moderne denkpsigologie / deur F.J.C. Cronje.
Kaapstad : H.A.U.M., 1960.

Die ekonomiese lewe van Suid-Afrika / onder redaksie van D.G. Franzsen en H.J.J. Reynders.
Pretoria : Van Schaik, 1960.

Inleiding tot die algemene volkekunde / uitgegee onder redaksie van P.J. Coertze, en in medewerking met R.D. Coertze... et al..
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1960.

Klinik und Behandlung der Raumbeengenden intrakraniellen Prozesse. I / bearbeitet von P. Brandt ... et al..
Berlin : Springer, 1960.

Morfologiese verdubbeling in Noord-Sotho / deur Pieter Schalk Groenewald.
Pretoria : s.n., 1960.

Praktikum : fisika I / opgestel deur H. Verleger In medewerking met L.A. Prinsloo.
2e uitg. Pretoria : Universitas, 1960?

Praktikum : fisika II en III / H. Verleger in medewerking met D.J. Fourie ... et al..
Pretoria : Universitas, 1960?

The Problem of methaemoglobinaemia in man with special reference to poisoning with nitrates and nitrites in infants and children / by Douw G. Steyn.
Pretoria : Universiteit Van Pretoria, 1960.

Die sin van die erediens / deur J.A. Heyns.
Bloemfontein : Sacum, 1960?

Die Houtbeeld / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1961.

Inleiding tot die Suid-Afrikaanse staatsfinansies / onder redaksie van D.H. Steyn.
Pretoria : Van Schaik, 1961.

Meer as 'n dagtaak : die lewe van Karl Bremer / deur H.P. Botha.
Kaapstad : Haum, 1961.

The neurosurgical approach to intracranial infections a review of personal experiences, 1940-1960 / F. J. Irsigler.
Berlin : Springer-Verlag, 1961.

Wangedrag van dogters / H.H. Strating.
Kaapstad : HAUM, 1961

Anatomie en fisiologie vir verpleegsters / deur W. Gordon Sears vertaal deur T. Muller en C.J. Labuschagne.
2de Afr. uitgawe Kaapstad : Juta, 1962.

Christina en Kristien / saamgestel deur G.S. Nienaber en A.P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1962.

Halte 49, en twee monoloe  / Henriette Grove.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1962.

 

Memo insake die voorkoming van siektes by die mens / deur Douw G. Steyn.
1962

Contemporary pottery in South Africa / F.G.E. Nilant.
Cape Town : Balkema, 1963.

Education for South Africa. Afrikaans; Onderwys vir Suid-Afrika : die 1961 Onderwys-Paneel eerste verslag.
Johannesburg : Witwatersrand University Press vir die 1961 Onderwys-Paneel, 1963.

Die ekonomiese lewe van Suid-Afrika / onder redaksie van D.G. Franzsen en H.J.J. Reynders.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1963.

'n Modern-pedoterapeutiese benadering van spel / deur J.S.M. Faure.
Pretoria : HAUM, 1963.

Olie op die wonde : die barmhartigheidsdiens van die Ned. Geref. Kerk / deur H.D.A. du Toit.
Kaapstad : NG Kerk-Uitgewers, 1963.

Skepsels / Dolf van Niekerk.

Johannesburtg : Afrikaanse Pers Boekhandel, 1963, 1971.

Die statistiese prosedure : teorie en praktyk / deur D.J. Stoker.
Pretoria : UNiversiteit van Pretoria, 1963.

Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T H Le Roux ter geleentheid van sy tagtigste verjaarsdag 18 Maart 1963 met biografiese aantekeninge en biografie.
Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1963.

Die Westerse kultuur in Suid-Afrika / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1963.

Woord en wonder : inleidende studie oor die tegniek van die poesie / A. P. Grové.
Kaapstad : Nasou, c[1963]

 

Boela van die blouwater / Chris Barnard.

Johannesburg : APB, 1964.

 

Dwaal / Chris Barnard.

Johannesburg : APB, 1964.

 

Gannavlei / Dolf van Niekerk.

[Johannesburg] : Afrikaanse Pers, 1964.

Grondslae van die rekeningkunde / Robert N. Anthony geprogrameer deur Matthew Israel vertaal en verwerk deur C.W.I. Pistorius.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1964.

Die Inligtingsprobleem / deur C.M. Kruger.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1964

Race : the reflections of a theolgian / Bonaventure Hinwood.

Rome : Herder, 1964

Afrikaanse essayiste / saamgestel deur Elize Botha.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1965 (1974 printing).

Bekende onrus: [Muurspiël : Naelstring] / Chris Barnard.

Pretoria : Van Schaik, 1965.

Ekonomie vir Suid-Afrikaanse skole / P.J. Nieuiwenhuizen in oorlegpleging met J.H. Thuynsma en W.J. Hefer.
Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1965.

Goethe : biblografie [i.e. bibliografie] van die Goethe-versameling in die Merensky-Biblioteek, Universiteit van Pretoria / saamgestel deur die personeel van die Merensky Biblioteek.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1965.

Grondslae van die psigologie : 'n inleidende analise van die verhouding tussen mens en wêreld / Barend Frederik Nel.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1965.

Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde / onder redaksie van E. Lindenberg ; met medewerking van R. Pheiffer, P.G. du Plessis, A.J. Coetzee.

Pretoria : Academica, 1965.

Die jeug - waarheen? / Herman Venter.
2de druk. Kaapstad : H.A.U.M, 1965.

Die onwillige weduwee, of, Sybrandus Saliger : 'n kunsmatige klug in drie bedrywe / Henriette Grové.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1965.

Oordeel en vooroordeel : letterkundige opstelle en kritiek / A.P. Grové.

Kaapstad : Nasou, [1965]

Die swanesang van Majoor Sommer / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1965.

Wat is 'n gewone man / D.P.M. Botes.
Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1965.

Atleet en afrigter / Hannes Botha, Gert Potgieter.
Johannesburg : Janssonius en Heyns, 1966.

Halfeeu : uitgesoekte verhale uit Die Huisgenoot 1916 tot 1966 / P G du Plessis.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1966 (3e dr. 1968).

 

Babavoeding / P.J. Pretorius.
Kaapstad : Nasou, 1966?

Kultuurbeïnvloeding in die Oudheid / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1966.

Operative cholangiography / C.A.R. Schulenburg.
London : Butterworths, 1966.

Die Republiek van Suid-Afrika : agtergrond, ontstaan en toekoms / onder redaksie van F.A. van Jaarsveld en G.D. Scholtz.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1966.

WORP : 84 gebundelde verse van 10 digters wat aan die Universiteit van Pretoria studeer. Pretoria : Skrywerskring (Pro Arte), 1966.

Die Aktualiteitsbeginsel in die geologiese navorsing / deur D.J.L. Visser.
Pretoria : s.n., 1967.

Aspekte van die Suid-Afrikaanse historiografie / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1967.

Bloemlesing uit die werke van E. Douwes-Dekker (Multatuli) / uigegee met inleiding en aantekeninge deur Tj. Buning.
Pretoria : Van Schaik, 1967.

Duister kuns / Erik Holm.
S.l. : s.n., 1967?

Duitse letterkunde as studievak aan die universiteit / deur J.A.E. Leue.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1967.

Die ekonomiese politiek van Suid-Afrika / onder redaksie van J.A. Lombard.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1967.

Hoogtepunte / Du Plessis, P. G.

Nasboek, 1967.

 

Klein grys telegramme van die wêreld / D.P.M. Botes.
Johannesburg : APB, 1967.

 

Man in die middel / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekwinkel, 1967.

Moses by die brandende braambos / deur A H Van Zyl.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1967.

Nederlandse verhale van ons eie tyd / [saamgestel deur A.P. Grové, Wilfried de Pauw, J.L. Steyn.
1e uitg. Pretoria : Academica, 1967.

Praktiese harmonieleer van die diatoniek / Arthur Wegelin.
2de dr. Kaapstad : Nasou, 1967.

The South African fossil ape-men : the Australopithecinae / by R. Broom and G.W.H. Schepers : with a preface by J.C. Smuts.
Pretoria : Transvaal Museum, 1967.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1968-1977

Die Afrikaner in die beroepslewe van die stad / S. van Wyk
Pretoria : Academica, 1968.

Beknopte geschiedenis der Nederlandse letteren. Afrikaans.;Beknopte geskiedenis van die Nederlandse letterkunde / E. Rijpma Afrikaanse vertaling deur A.P. Grové." / hersien deur J.H. Rijpma.
4de druk Pretoria : Academica, 1968.

Current veterinary therapy : small animal practice / dited by R.W. Kirk
3rd ed.
Philadelphia : Saunders, 1968.

Didaktiese orientasie / F. van der Stoep, O.A. van der Stoep.
Pretoria : Academica, 1968.

Digters uit die Lae Lande : bloemlesing uit die moderne Nederlandse en Vlaamse poesie / saamgestel en van inleidings en aantekeninge voorsien deur A.P. Grové en Tj. Buning.
Pietermaritzburg : Natalse Universiteitspers, 1968.

Op die voorpunt : 'n bundel Nederlandse kort-kortverhale / saamgestel deur Tj. Buning en S. Strydom.
Johannesburg : Afrikaanse Pers-boekhandel, 1968.

Prolegomena van 'n prinsipiële pedagogiek / deur C.K. Oberholzer.
Kaapstad : HAUM, 1968.

Skrik kom huis toe / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1868, 1983.

 

Die Verband tussen die kunste / onder redaksie van G. Cronjé
Pretoria : Van Schaik, 1968.

Verslag van die jeugondersoek wat deur die Departement Sosiologie van die Universiteit van Pretoria vir die Nasionale Jeugraad onderneem is / Navorsingsdirekteur: J.E. Pieterse Adviseur: G. Cronjé.
Johannesburg, Voortrekkerpers, 1968

A Check list of the vascular plants of the Kruger National Park / deur H.P. van der Schijff.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

Die Felsbilder Südafrikas : Deutung un Bedeutung / Erik Holm.

Tübingen : Wasmuth, c1969.

Jac van Looy : 'n keur uit sy prosa / saamgestel deur Tj. Buning en S. Strydom.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

Kaas / Willem Elsschot met aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1969.

Kommunisme, teorie en praktyk : enkele aspekte / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

Die Koopman van Venesie / deur William Shakespeare vertaal deur Anna S. Pohl.
Johannesburg : SAUK, 1969.

Die Kuns en die gemeenskap / Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1969.

Die Nag van Legio / P.G. du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1969.

Ons kuns / J.H. Pierneef ... [et al.. 1
Pretoria : Uitgegee deur die tydskrif Lantern in medewerking met die S.A. Uitsaaikorporasie, 1969.

Pa maak vir my ‘n vlieër Pa / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1969.

Proceedings Second World Conference on Animal Production, University of Maryland, College Park, Maryland, USA, July 1968.
Urbana, Ill. : American Dairy Science Association, 1969.

Die Romeins-Hollandse reg in oënskou / deur D.F. Mostert.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1969.

Verse van 'n landloper / Louis Eksteen.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.

Verse van 'n landloper / Louis Eksteen.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.

Alledaagse kindergeneeskundige probleme / P.J. Pretorius.
Kaapstad : Nasou, 1970

Digters op die toring : ‘n keuse uit die werk van die Twintigers / Pirow Bekker.

Pretoria : Van Schaik, 1970.

 

Dogter van Jefta / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1970.

Enkele aksiologies-ontologiese momente in die voor-volwassenheidsbelewing : 'n studie in die wysgerige antropologie / W.A. Landman.
Pretoria : NG Kerkboekh., 1970.

Die epos / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1970.

Further evidence of the structure of the Sterkfontein ape-man Plesianthropus / by Robert Broom and J.T. Robinson.
Amsterdam : Swets en Zeitlinger, 1970.

Godsdiens in die wording van die kind / deur F.J. Potgieter.
Pretoria : Academica, 1970.

Psychologia pedagogica sursum! : afskeidsbundel aangebied aan Barend Frederik Nel by geleentheid van sy aftrede as hoogleraar in die Psigologiese Pedagogiek en dekaan van die Fakulteit van Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Desember 1970 / onder redaksie van M.C.H. Sonnekus (hoofredakteur) ... (et al.).
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1970.

Sport in perspektief / deur J L Botha.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1970.

‘n Stasie in die niet / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1970.

Suid-Afrika na buite : referate gelewer by die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Julie 1969 in Pretoria.
Kaapstad : Tafelberg, 1970.

Taalstudie vir die middelbare skool : 6 : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement, soos aangepas by die kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. van Aardt, L.C. Eksteen.
1ste uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970.

Taalstudie vir die middelbare skool, standerd VII : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement soos aangepas by die kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. Van Aardt, L.C. Eksteen.
1e uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970?

 

Taalstudie vir die middelbare skool : standerd VIII : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement soos aangepas by die Kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. van Aardt, L.C. Eksteen.
1ste uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970.

Die titel in die poësie / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1970.

 

To-morrow and to-morrow and to-morrow : a play / Chris Barnard.

Johannesburg : DALRO, 1970.

Vyf godsdienste van die wêreld / deur H. D. A. du Toit.
Pretoria : N. G. Kerkboekhandel, 1970.

Algemene plantkunde : 'n handleiding vir eerstejaaruniversiteitstudente / onder redaksie van H.P. van der Schijff.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Denkwyses in die opvoedkunde / W.A. Landman, C.J.G. Killian, S.G. Roos.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1971.

Drumpel / saamgestel en van aantekeninge voorsien deur A. J. Coetzee en John Miles.
Johannesburg : McGraw-Hill, [c1971].

Fokus op ekonomiese kernvrae/Focus on key economic issues.
1971-

Digby Vergenoeg / Lina Spies.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1971.

Dr. Hans Merensky : mens en voorbeeld / P.R. Skawran.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1971.

Elementere mediese biofisika / deur G. G. Jaros en B. J. Meyer.
Durban : Butterworths, 1971.

Die familie-, erf- en opvolgingsreg van die Bafokeng van Rustenburg : met verwysing na prosesregtelike aspekte / deur R.D. Coertze.
Pretoria : Sabra, 1971.

Finansiele bestuur : 'n inleidende studie / onder redaksie van H.J.J. Reynders.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Het Fregatschip Johanna Maria / Arthur van Schendel met inleiding en aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1971.

Hier staan ons... : geloftefeesbundel / samesteller: A.P. van der Colf.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1971.

Kamer 99 / Dolf van Niekerk.

Doornfontein : Perskor, 1971.

Meganikaprobleme : uitgewerkte voorbeelde en oefeninge / W.F. Beezhold.
3de hersiene druk. Pretoria : Transvaler-Boekhandel, 1971.

Die mens in nood / E.A.K. Hugo.
Pretoria : Academica, 1971.

Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Onkruide en hul beheer met klem op chemiese beheer in Suid-Afrika / deur P.C. Nel.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1971.

Pro munere grates : studies opgedra aan H.L. Gonin / redakteur, D.M. Kriel.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Latyn, 1971.

Winterreis / Henriette Grové. Kaapstad : Tafelberg, 1971.

Boele van het blauwe water / Chris Barnard ; [vert. uit het Zuid-Afrikaans door Dieuwke Winsemius] ; met illustraties van H.G.M. Behrens. 

Nijkerk : G.F. Callenbach, [1972].

 

Chriskras / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1972.

Dr Robert Broom, F.R.S. : paleontologist and physician/1866-1951 : a biography, appreciation and bibliography / by G.H. Findlay.
Cape Town : Balkema, 1972.

Fisika / H. Verleger, L.A. Prinsloo.
1ste uitg.
Pretoria : Van Schaik, 1972

Geneeskundige woordeboek : Engels-Afrikaans / H.W. Snyman.
Durban : Butterworths, 1972.

Die geskiedenis van die ontwikkeling van verpleging in Suid-Afrika 1652-1960 : 'n sosio-historiese oorsig / Charlotte Searle.
Afr. uitg. Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1972, 1965.

Gesprekke met skrywers 2 / Pirow Bekker

Kaapstad : Tafelberg, 1972.

Grondslae van die pedoterapie : 'n ondersoek na die aard en die moontlikhede van 'n fenomenologiese pedoterapie / J. W. M. Pretorius.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1972.

Een Hollands drama / Arthur van Schendel met inleiding en aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1972.

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.
2de en hersiene uitgawe. Pretoria : Van Schaik, 1972.

Januarie-suite / Antjie Krog.

Kaapstad : human & Rousseau, 1972.

Die kontrak in die Suid-Afrikaanse internasionale privaatreg / deur J.C.W. van Rooyen.
Kaapstad : Juta, 1972.

Maatskaplike groepwerk : 'n teoretiese uiteensetting.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1972.

Principles of gynaecology. Afrikaans; Grondslag van ginekologie / deur Sir T.N.A. Jeffcoate vertaal en verwerk deur F.G. Geldenhuys.
1ste uitg. Durban : Butterworths, 1972.

Voëlvlug : keur uit die Afrikaanse poësie / saamgestel en van inleiding, aantekeninge en kommentaar voorsien deur A.P. Grové en S. Strydom..
Pretoria : Van Schaik, 1972.

Aspekte van gemeenskapsgesondheidsorg in Suid-Afrika.
3de uitgawe. Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1973.

Domus / Marlise Joubert,

Kaapstad : Tafelberg, 1973

Gebeure en ontwikkelinge in Afrika / P. J. Coertze.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1973.

Handleiding by die studie van die letterkunde / A.P. Grové, Elize Botha.
Kaapstad : Nasou, 1973.

Klipkus / Marlise Joubert.

Kaapstad : Tafelberg, 1973.

Leerstofreduksie in die wiskundeles / W.L. Oosthuizen.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1973.

Nog kooperasie-stories / P G du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1973.

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.7 / deur Floris Albertus van Jaarsveld [en andere.
Johannesburg : Perskor 1973.

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.8 / deur Floris Albertus van Jaarsveld.
Johannesburg : Perskor 1973.

Okker bestel twee toebroodjies / John Miles.
Kaapstad : Buren, 1973.

Plaston: DNS-kind : fantasie rondom 'n onmoontlikheid / P. G. du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1973.

Psalms van David : himnes, liefdesbriewe, elegieë / David Petrus Matthijs Botes.
Johannesburg : Perskor, 1973.

S. [i.e.San] Bonaventura 1274-1974 / Bonaventure Hinwood.

Grottaferrata : Colegio S Bonaventura, 1973.

 

Sentrale, provinsiale en munisipale instellings van Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
4de hersiene uitg. Pretoria : Van Schaik, 1973.

Sosiale demografie : 'n handboek vir studente in voorgraadse bevolkingsosiologie / deur N.J. Rhoodie en C.F. Swart.
2de bygewerkte en hersiene uitgawe. Pretoria : Academica, 1973.

Splinterspel / Eleanor Baker.

Johannesburg : Perskor, 1973.

Suid-Afrika binne Afrika-verband / onder redaksie van P.J. Coertze.
1e uitg. Kaapstad : HAUM, 1973.

Woord en wonder : inleiding tot die lees van die poësie / A.P. Grové.
Goodwood : Nasou, 1973.

Aspekte van die geskiedenis van Afrika / deur A.P.J. van Rensburg.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1974.

Catalogue of types in the national collection of insects (N. C. I.) / Erik Holm

Pretoria : Department of Agricultural Technical Services, 1974     

D.J. Opperman, dolosgooier van die woord / saamgestel deur A.P. Grové by geleentheid van die digter se sestigste verjaardag op 29 September 1974.
Kaapstad : Tafelberg, 1974.

Die Dokument agter die gedig / deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1974.

Extension research in the Republic of South Africa : summaries of research projects completed in the Department of Agrarian Extension of the University of Pretoria, 1959-1972 / compiled by P.J. Burger and G.H. Duvel.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Agrarian Extension, 1974.

Geskiedkundige verkenninge / F.A. van Jaarsveld.
Pretoria : Van Schaik, 1974.

Die Hout- en linosneë van J.H. Pierneef / F.E.G. Nilant.
Kaapstad : Balkema, 1974.

Inflasie : hoe tem ons openbare vyand nommer een / Anton Rupert.
South Africa : s.n., 1974.

Die Felsbilder Südafrikas : Deutung un Bedeutung / Erik Holm.

Tübingen : Wasmuth, c1969.

'n Inleiding tot die studie van geskiedenis : nege voorlesings vir voorgraadse studente / F.A. van Jaarsveld.
Kaapstad : Nasou, 1974?

Kernelemente in voorligting : inleiding tot teorie en praktyk / N.F. Alberts.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1974.

Kursus oor Perlmutter en Postal se relasionele grammatika / opgestel deur R.P. Botha te Stellenbosch in September 1974 redaksiekomitee, M.C.J. van Rensburg, A. Wilkes, A. de Beer.
1974

Die kwatryn /Pirow Bekker.

Pretoria : Academica, 1974.

Man and environment. Volume 2 / edited by Robert H. McCabe and R.F. Mines.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1974.

Monograph of the genus Acmaeodera Eschscholtz (Coleoptera : Buprestidea) of Africa south of the Sahara / Erik Holm.

Pretoria : [s.n.], 1974.

Nuwe biologie 5: nuwe sillabus / G.P. van Dyk ... et al..
1e uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1974.

Nuwe biologie 7 : nuwe sillabus / G.P. van Dyk ... et al..
Johannesburg : Perskor, 1974.

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.6 / deur Floris Albertus van Jaarsveld, Nic Dreyer and B.J. van der Merwe.
Johannesburg : Perskor, 1974

Nuwe wêreld / Wessel Pretorius.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1974.

Die Opleiding van die mediese student in huisartskunde aan die Universiteit van Pretoria / deur Howard P. Botha.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1974.

TGG : 'n eerste oorsig : Taalseminaar 1973 / M.C.J. van Rensburg, E.B. van Wyk, J.C. Steyn.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1974.

Voorligtingsielkunde : inleiding tot teorie en praktyk / N.F. Alberts.
Pretoria : J.L. van Schaik, 1974

Woorde vir 'n windharp / Wessel Pretorius.
Johannesburg : Perskor, 1974.

Elementere handleiding vir wiskundige wetenskappe / Lotz Strauss.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1975, 1976.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 11 en 12
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1975.

Antigone. Afrikaans. 1975.; Antigone / Sophokles in Afrikaanse verse vertolk deur Theo Wassenaar met inleiding deur J.P. Louw.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1975.

Die Behandeling van akute vergiftiging / De K. Sommers.
Durban : Butterworths, 1975.

Beminde Antarktika / deur Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rouseau, 1975.

Die diep soet afgeronde stem van my dooies : gedigte, 1970-1974 / Phil du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Fundamenteel-pedagogiese essensies : hulle verskyning, verwerkliking en inhoudgewing - met kernvrae / deur W.A. Landman en M.E.J. Van Zyl en S.G. Roos.
Durban : Butterworths, 1975.

Gods woord in mensetaal / deur A.H. van Zyl. deel 1, Die ontstaan en boodskap van die eerste vyf boeke van die Bybel
2de hers. en uitgebreide uitg. Durban : Butterworths, 1975.

Hou terug die winter / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1975.

 

Iemand om voor nag te sê / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.

In en om die letterkunde / onder redaksie van A.P. Grové.
1ste uitg. Kaapstad : HAUM, 1975.

Inleiding tot 'n uitleg van Protestantwees en die betekenis daarvan by die opvoederlike inhoudgewing / deur W.A. Landman en M.E.J. van Zyl.
Pretoria : Werkgemeenskap ter Bevordering van die Pedagogiek. Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, 1975.

Inligtingsbestuur /cdeur C. W. I. Pistorius.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1975.

Karoosange / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Kindersiektes / P.J. Pretorius.
1ste uitg. Elsiesrivier, Kaap : Nasou, 1975?

*       Mannin / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1975. 

Nuwe geillustreerde geskiedenis st. 10 / F.A. van Jaarsveld, A.P.J. van Rensburg, P.H. Kapp.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1975.

Onderwyser les en kind : 'n psigopedagogiese perspektief / M.C.H. Sonnekus.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1975.

Op die pad na Acapulco / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Personeeladministrasie / J.J.N. Cloete.
Pretoria : Van Schaik, 1975.

Redevoering en debattering / Charles Malan.

Bloemfontein : De Villiers, 1975.

 

Spektrum, van die Nederlandse Letterkunde.  / Charles Malan
De Villiers, 1975.

Taalstudie vir die middelbare skool 9 / Louis Cornelius Eksteen.
Nuwe volledige, bygewerkte tweede uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1975.

Taalstudie vir die middelbare skool 10 / Louis Cornelius Eksteen.
Nuwe volledig bygewerkte tweede uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1975.

Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het : drama in drie afleweringe /
Henriette Grové.
Doornfontein : Perskor, 1975.

Die Toekoms van die mynboubedryf in Suid-Afrika / deur F.Q.P. Leiding.
Pretoria : Van Schaik, 1975.

Toekomstige betrekkinge / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Waar jou skat is / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1975.

Affirmative action and American universities / Allan C. Ornstein.
Pretoria : Institute for the Study of Plural Societies, 1976.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 13 en 14
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1976.

Beskrywende statistiek vir die sosiale wetenskappe / G. K. Huysamen.
Pretoria : Academica, 1976.

Carnot, adieu! / deur J.P. Botha.
Pretoria : Van Schaik, 1976.

Chriskras : ‘n tweede keur / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1976.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
1e uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief Kaapstad : Hollands Afrikaansche Uitgevers, 1976.

Gedenkbundel H.J.J.M. van der Merwe / onder redaksie van W.J. de Klerk en F.A. Ponelis.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.
3de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

Kerkhistoriese Werkgemeenskap van Suid-Afrika : (Suid-)Afrika en die kerkgeskiedenis : referate gelewer by die Jaarvergadering 1975 te Kwa-Dlangezwa, Universiteit van Zoeloeland.
Stellenbosch : s.n., 1976.

Manie van der Schijff Botanic Garden garden route : description of species / L.A. Coetzer ... et al..
Pretoria : Faculty of Biological and Agricultural Sciences, University of Pretoria, 1976.

Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika / Jacobus Johannes Nicolaas Cloete.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

Die nagloper : Twee tekste vir trlrvisie / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : human & Rousseau, 1976.

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk / P.B.Van der Watt. Deel 1, 1652-1824
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1976.

Ouer en kind : 'n handleiding oor opvoeding en opvoedingsprobleme / M.C.H. Sonnekus.
Johannesburg : Perskor, 1976.

Die problematiese opvoedingsituasie : 'n ortopedagogiek leerboek / J.W.M. Pretorius.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1976.

Probleme by die onderrig van geskiedenis / F.A. van Jaarsveld.
Pretoria : Van Schaik, 1976.

The problems of the national minorities in the Soviet Union / Edward J. Rozek.
Pretoria : Institute for the Study of Plural Societies, 1976.

Ruimtelike ordening : 'n ekonomies geografiese perspektief / J.N. Steyn, W.S. Barnard.
1 ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

So ver en verder / Marlise Joubert.

Johannesburg : Perskor, 1976.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 15 en 16
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1977.

Chemical signals in vertebrates / edited by Dietland Muller-Schwarze and Maxwell M. Mozell.
New York : Plenum Press, 1977.

Danda op Oudeur / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1977.

Die dood van 'n droster / Chris Pelser.
Johannesburg : Perskor, 1977, 1980.

Elementary medical biochemistry / by J. M. M. Brown and G. G. Járos.
Durban : Butterworths, 1977.

Fundamentele pedagogiek en onderwyspraktyk : metodologie, fundamentele pedagogiek en leesstruktuur / W.A. Landman.
Durban : Butterworths, 1977.

In the night season / Chris Barnard.

Cape Town : Tafelberg, 1977.

Inleiding tot die vakdidaktieke / F. v. d. Stoep, C.J. van Dyk.
Johannesburg : Perskor, 1977.

‘n Man met vakansie / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1977.

 

Niemand se dag nie / Dolf van Niekerk.

1ste uitg. Johannesburg: 1977, 1982

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.9 / F.A. van Jaarsveld, Theo van Wijk.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1977, 1974.

Oedipus Rex. Afrikaans; Koning Oidipus / Sophokles in Afrikaanse verse vertolk deur Theo Wassenaar met inleiding en aantekeninge van Rena Pretorius.
2e uitgawe. Johannesburg : Perskor 1977, 1974.

Op soek na die Johanna / P.J. Haasbroek ; [illustrasies deur René Eloff]

1ste uitg. Pretoria : de Jager-HAUM, 1977.

The role of regional-ecological disparities in Lybian pluralism / E. Sivan.
Pretoria, Republic of South Africa : Institute for Plural Societies, University of Pretoria, 1977

Die Son struikel / Dolf van Niekerk.
4de hers. uitg. [d.i. 2de sagtebanduitg.. Johannesburg : Perskor 1977, 1983.

South African public administration : selected readings= Suid Afrikaanse publieke administrasie : uitgesoekte leesstukke.
Pretoria : Van Schaik, 1977.

Sosiale stratifikasie en kleurlingskap / Nic J. Rhoodie.
New York : McGraw-Hill, 1977.

Sterwensbegeleiding / Fredrika M.J. de Villiers.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1977.

Teorie en metodiek vir geskiedenisonderrig / deur F.A. van Jaarsveld en J.I. Rademeyer.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1977.

Vangs / Pirow Bekker.

Johannesburg : Perskor, 1977

Verstedeliking in die tuislande : 'n nuwe dimensie in die verstedelikingsproses van die Swart bevolking van Suid-Afrika? / P. Smit en J. J. Booysen.
[Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1977.

Woord en diens : die amp van die predikant, die amp van die ouderling, die amp van die diaken as diens van die Woord / B. J. Engelbrecht.
2de uitg. Pretoria : HAUM, 1977.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1978-1987

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 17 en 18
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1978.

Die Afrikaanse woord : kort stukke oor die woordeskat uit die radiorubriek Weeklikse Woordeboek / Louis Eksteen.
Pretoria : Academica, 1978.

Definisies deur bloed / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1978.

 

Dagsoom / A P Grové.
Kaapstad : Tafelberg Uitgewers, 1978.

 

Dogmatiek / J.A. Heyns.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1978

 

Donderdag of Woensdag / John Miles.

Emmarentia : Taurus, c1978.

Drama-opleiding in die sewentigerjare : Kongrespublikasie = Drama training in the seventies / redakteur, L. B. Odendaal.
Durban : Butterworth, 1978.

Die Duiwel is los : die ontstaan en aard van die moderne Satanisme / P.J. Haasbroek.
Pretoria : HAUM, 1978.

Halfeeu : uitgesoekte verhale uit die Huisgenoot 1916 tot 1966 / P G du Pleesis.
Kaapstad : Tafelberg, 1978.

 

Kleinwild / Hans du Plessis.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, c1978.

 

Misterie van die alchemis : 'n inleiding tot Etienne Leroux se negedelige romansiklus /
Malan, Charles.
Pretoria : Academica, 1978.

 

Nagspel / Chris Barnard.

[Johannesburg : SAUK], 1978.

 

Nagspel : ‘n videodrama / Chris Barnard.

Kaapstad :Tafelberg, 1978.

National security : a modern approach : papers presented at the Symposium on National Security held at Pretoria, 31 March-1 April 1977 / edited by Michael H.H. Louw.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1978.

Omsingelde Afrikanerdom : opstelle oor die toestand van ons tyd / F. A. van Jaarsveld.
1e uitg. Pretoria : HAUM, 1978.

Poisonous South-African snakes and snakebite / by C.J.Reitz.
Pretoria : Department of Health, 1978.

Praktiese handleiding in beskrywende statistiek / deur D.J. Stoker en H.S. Schoeman.
2de hersiene uitgawe. Pretoria : Die outeurs, 1978.

Provincial and municipal government and administration Provinsiale en munisipale regering en administrasie : selected readings : uitgesoekte leesstukke / J. J. N. Cloete ... [et a.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1978.

 

Die sentrum / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1978.

Stormvoël van die noorde : Stephanus Schoeman in Transvaal / O.J.O. Ferreira.
1. uitg. Pretoria : Makro-Boeke, 1978.

Toekomsplan Suid-Afrika : 'n basis vir dialoog / P. Roelf Botha.
Johannesburg : Perskor, 1978.

Towards a new order in South Africa / J.A. Lombard.
Pretoria : University of Pretoria, 1978.

Verslag oor verpleegonderwys in die Republiek van Suid-Afrika en die selfregerende gebiede / Frieda Paton.
Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1978.

Woord in die môre / Dolf van Niekerk.

Johannesburg : Perskor, 1978.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 19 en 20
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1979.

Die Afrikaner-Broederbond : eerste 50 jaar / A.N. Pelzer.
Kaapstad : Tafelberg in opdrag van die Uitvoerende Raad van die Afrikaner-Broederbond, 1979.

Analise 1 : differensiaal- en integraalrekening / J.C. Engelbrecht ... et al..
Pretoria : Mathematicae-Uitgewers, 1979.

Anatomy of the dog.; Miller's anatomy of the dog. / Howard E. Evans, George C. Christensen.
2d ed. Philadelphia : Saunders, 1979.

Behoeftebepaling en doelformulering in die opvoeding, onderwys en opleiding / deur F J Potgieter.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1979.

Evalueringspraktyk vir onderwysgebruik / deur C. Hannah.
Pretoria : Academica, 1979.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
2de hersiene uitgawe. Pretoria : HAUM, 1979.

Fundamentele pedagogiek, leerwyses en vakonderrig / W.A. Landman, S.G. Roos, N.J. Mentz.
Durban : Butterworths, 1979.

Geestelike weerbaarheid teen ideologiese terrorisme / S.G. Roos.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1979.

Die huisarts : 'n Suid-Afrikaanse siektegids / Howard Botha Cora Reitz illustrasies, Sonja Korving.
Johannesburg : Perskor, 1979.

John Murray 1826-1882 : die eerste Stellenbosse professor / P.B. van der Watt.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1979.

Komas uit 'n bamboesstok [deur D.J. Opperman / behandel deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1979.

Kort lewe van ‘n reisiger / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1979.

Die Kultuurontplooiing van die Afrikaner / P.G. Nel, redakteur.
1e uitg. Pretoria : HAUM, 1979.

Kwart voor dagbreek : ‘n verhoogspel in drie bedrywe / Dolf van Niekerk.

2de uitg. Doornfontein : Perskor, 1979.

Die maritiem-strategiese betekenis van die Simonstad-vlootbasis / Anton du Plessis.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Instituut vir Strategiese Studies, 1979.

Meganika en golwe : 'n inleidende fisikakursus waarin infinitesimaalrekene en vektoranalise gebruik word en wat hoofsaaklik bedoel is vir universiteitstudente in die eerste studiejaar / Lotz Strauss.
Pretoria : Die outeur, 1979.

Melkproduksiesimposium, Universiteit van Pretoria, 2 Februarie 1979 / Departement Diereproduksie, Universiteit van Pretoria.
Pretoria : Dept. Diereproduksie, Universiteit van Pretoria, 1979.

'n Missionere bediening : op weg na strukture vir 'n jong kerk / J.J. Kritzinger.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1979.

Plato to the present day / edited by W.D. Maxwell-Mahon.
1st ed. Johannesburg : Perskor, 1979.

Die Politieke stelsel van Suid-Afrika / redakteurs, C. F. Nieuwoudt, G. C. Olivier, M. Hough.
Pretoria : Academica, 1979.

Praktiese menslike mikro-anatomie / D. P. Knobel.
Kaapstad : Juta, 1979.

Die psigiese lewe van die kind-in-opvoeding : 'n handleiding in die psigopedagogiek / M.C.H. Sonnekus en G.V. Ferreira.
Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers en Boekhandelaars, 1979.

Sensore en tensore : intreerede gelewer of 22 Julie 1978 by die aanvaarding van die professoraat in die Departement Opmeetkunde en Stads- en Streeksbeplanning / deur N. Maree.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1979.

Sing vir ons Matilda : verhale oor die begin en die einde / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, 1979.

The strategic significance of Tanzania / by Michael R Sinclair.
Pretoria : s.n., 1979.

Waarheid en werklikheid in die kritiese teorie van Herbert Marcuse / M. J. Schoeman.
Pretoria : J.L. van Schaik, 1979.

*       Wat is WAT? : 'n inleidende ondersoek na WAT-verskuiwing in Afrikaans / Hans du Plessis.
Johannesburg : Randse Afrikaanse Universiteit, 1979.

Breeding tick-repellent cattle / by Jan Bonsma.
Pretoria : University of Pretoria, 198?.

Middeleeuse wysbegeerte / deur A.J. Antonites.
S.l. : s.n., 198-?  ((Pretoria-Wes : Gutenberg Boekdrukkers))

Advanced first aid : textbook of the South African First Aid League / O. B. W. Greeff.
Johannesburg : Suid-Afrikaanse Noodhulpliga, 1980.

Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig / T.T. Cloete (red.) ; A.P. Grové, J.P. Smuts, Elize Botha.
Goodwood : Nasou, c1980.

 

Bolder / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1980.

Burgerlike beskerming / H.P. Potgieter.
Pretoria : Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit van Pretoria, 1980.

Gevallewerk : 'n integrerende benadering / I.J.J. Van Rooyen, M.J. Combrink.
Pretoria : Academica, 1980.

Gevorderde noodhulp / Oppel B. W. Greeff.
Randburg : Suid-Afrikaanse Noodhulpliga, 1980.

Die Hart van Meeubaai / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1980.

Historiese wordingskunde / F.J. Potgieter.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1980

Hitlers slaap ook / Pirow Bekker.

Pretoria : Academica, 1980.

Inleidende fisika : 'n inleidende fisikakursus waarin infinitesimaalrekene en vaktoranalise gebruik word en wat hoofsaaklik bedoel is vir universiteitstudente in die eerste en tweede studiejare / Lotz Strauss.
1ste uitg. Pretoria : Die Outeur : Versprei deur Van Schaik, 1980.

Inleiding tot die opvoedkundige navorsingspraktyk / W.A. Landman ... et al.
Durban : Butterworth, 1980.

Koöperasie-stories op Donderdag / P G du Plessis.
Johannesburg : Perskor, 1980.

Kunsbesit van Oud-Tukkies / Bond van Oud-Tukkies.
S.l. : s.n., 1980.

Kya Rosa, 'n lofwaardige projek.
Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge, Universiteit van Pretoria, a. 1980

Lyksang : gedigte 1974-80 / Phil du Plessis.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1980.

Manna kommering : veldtogte om 'n stem liederlik verdraai deur inmenginge en onthoudinge / Pirow Bekker.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1980.

Marriage and family in a changing society / edited by James M. Henslin.
New York : Free Press London : Collier Macmillan, 1980

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk / P.B. van der Watt. Deel 3, 1824-1905
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1980.

Die Ortopedagogiek as praktykgerigte pedagogiekperspektief / deur P A van Niekerk.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1980.

Die pad na Maputzi / P.J. Haasbroek.
Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1980.

Proceedings of the 2nd Algebra Symposium held at the University of Pretoria in August 1980 / editor, M.J. Schoeman.
S.l. : s.n., 1980.

Ruimte-ark-kolonie / W. Pretorius.
Johannesburg : Perskor, 1980.

Slagboom / P. van der Merwe.
Johannesburg : Perskor, 1980.

Southern Africa, now and in the future / P W Hoek.
Pretoria : HAUM, 1980.

The strategic significance of the Horn of Africa / M.R. Sinclair.
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1980.

Terug van weggewees / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1980.

 

Wat op die middag verwoes / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, 1980.

Westerse historiografie en geskiedenisfilosofie / F.A. van Jaarsveld.
1ste uitg. Pretoria : HAUM, 1980.

Die Wetenskapsbegrip by die Neo-Calvinistiese wysbegeerte / A. J. Antonites.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1980?

Aan God die dank : geskiedenis van die sending van die Ned. Geref. Kerk / D Crafford.
Pretoria : NG Kerkboekh. Transvaal, 1981-1982.

Afrikanerkultuur / Petrus Gerhardus Nel ... et al.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1981.

Alledaagse kindergeneeskundige probleme / P.J. Pretorius.
2de uitg., 2de druk. Goodwood : Nasou, 1981.

Anton van Wouw, 1862-1945, en die van Wouwhuis / Universiteit van Pretoria.
Durban : Butterworth, 1981.

ASA : Afrikaanse sinoniemwoordeboek met antonieme / Louis Eksteen.
Pretoria : Van Schaik, 1981.

By die sponde van die dood / Flip van der Watt.
Pretoria : Retief, 1981.

Ekonomie : 'n inleidende studie / N.H. Stapelberg en F.G. Steyn.
3e uitg. Pretoria : N.H.S., 1981.

Die finansiële struktuur van Suid-Afrika / N. H. Stapelberg.
Pretoria : N.H.S. Uitgewers, 1981.

Inleiding tot die anorganiese en fisiese chemie / J.J. Cruywagen... [et al.]
Durban : Butterworth, 1981.

Internasionale ooreenkomste en instellings : geselekteerde dokumente en kommentare / C.F. Nieuwoudt en M. Hough.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Instituut vir Strategiese Studies, 1981

Kind en skool : 'n fundamenteel-pedagogiese perspektief / W.A. Landman redakteur medewerkers: J. P. Botha ... et al..
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1981.

Kindersiektes.
2nd ed. Goodwood : Nasou, 1981.

Kwartet / Henriette Grové.
Kaapstad : Tafelberg, 1981.

Nasionale veiligheid en strategie met spesifieke verwysing na die RSA / M. Hough (redakteur).
Pretoria : Instituut vir Strategiese Studies Universiteit van Pretoria, 1981

National security in the RSA : the strategic importance of South and southern Africa : the Pretoria view / M. Hough.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1981.

Otters in bronslaai / Antjie Krog.

Mayfair [Johannesburg] : Brailledienste, 1981.

Psigometrika / G.J. Smit.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1981

*       Rode granaat / Marlise Joubert ; vert. [uit het Afrikaans] door Ena Jansen.  Baarn : In den Toren / Anthos, co., 1981.

 

SENSAL, Sentrum vir S.A. Letterkundenavorsing, RGN : aard, beleid en doelstellings / Charles Malan.

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1981.

Trap sag terwyl jy hardloop / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1981.

Die Universiteit van Pretoria.
Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge, Universiteit van Pretoria, 1981?

Vrede, vryheid en voorspoed : 'n uitdaging vir munisipale owerhede / J S H Gildenhuys.
1e uitgawe. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1981.

Die Wysbegeerte van die Grieke / P.S. Dreyer.
2de uitg. Kaapstad : Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maatschappij, 1981.

Die Afrikaners se groot trek na die stede : en ander opstelle / F.A. van Jaarsveld.
1e uitg. Johannesburg : Perskor, 1982.

Basiese beginsels in fisiese, analitiese en anorganiese chemie / J.F. van Staden, W.D. Basson.
Pretoria : Van Schaik, 1982.

Die behandeling van akute vergiftiging / De K. Sommers.
2de uitg. Durban : Butterworth, 1982.

Beleggingsbestuur / redakteurs: L.M. Brümmer en W. F. Rademeyer skrywers: J.K. Bosch ... [et al.]
Pretoria : J.L. van Schaik, 1982.

Bemarkingsbestuur : beginsels en besluite / S. Marx en H.J. Dekker.
Pretoria : HAUM, 1982.

Born to witness : a concise history of the churches born out of the mission work of the Dutch Reformed Church (Nederduitse Gereformeerde Kerk) of South Africa / J.M. Cronjé.
1st ed. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1982.

Contemporary maritime strategy / M Hough (editor).
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1982.

Fundamentele pedagogiek en lesgee / W. A. Landman ... [et al.]
Durban : Butterworth, 1982.

Geneeskundiges en verpleegkundiges as publieke administrateurs / Yvonne Andrews.
1ste uitg. Pretoria : HAUM, 1982.

Inhuldigingsrede van Onderkanselier en Rektor / D. M. Joubert.
S.l. : s.n., 1982.

Inleiding tot die analitiese chemie / J.G. Leipoldt ... [et al.]
Durban : Butterworth, 1982.

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al..
Durban : Butterworth, 1982.

An Introductory reader in fundamental pedagogics for the student and the teacher / edited by W. A. Landman.
Cape Town : Juta, 1982.

Jonkmanskas / Koos Prinsloo.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1982.

Jou hart en lewe / A. J. Brink.
Pretoria : Femina, 1982.

Kommunikasie in die klaskamer : sosialisering en kommunikasie in die lessituasie / J.W.M. Pretorius.
1e uitg. Pretoria : Van Schaik, 1982.

Little lost slipper / Henriette Grové ; illustrations, Serena Read ; translated by Marguerite Sabbagha.
Pretoria : Daan Retief, 1982

Medical practitioners and nursing professionals as public administrators / Yvonne Andrews.
1st ed. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1982.

Miere / Erik Holm.

Pretoria : De Jager-HAUM, 1982   

Morphology, nutritional status, and physical performance, 1894-1968 / Paul J. Smit.
[Pretoria : Sport Research and Training Institute, University of Pretoria Hatfield : Available from Van Schaik's Bookstore, 1982.

Die oog van die son / Charles Malan.

Pretoria : Academica, 1982.

Die oortreder as persoonlikheid : die konsep bio-psigo-sosiokriminologiese kousaliteit / G. Cronjé.
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1982.

Personeeladministrasie / J.J.N. Cloete.
2de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1982.

Physiological and ergological responses of apnoeic and scuba divers / P. J. Smit.
Pretoria : Sport Research and Training Institute University of Pretoria, 1982.

Piet-my-vrou en Nagspel / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1982.

The political dimension of the settlement phase during a revolutionary war.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1982

Proefbuisbaba : toekomsskok of nuwe burger?Die / H J C Pieterse (red) ... [et al.]
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1982.

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al..
Durban : Butterworth, 1982.

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al..
Durban : Butterworth, 1982.

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al..
Durban : Butterworth, 1982.

Liesbeth slaap uit / Henriette Grové.
Pretoria : Academica, 1982.

Skuilhoek / Louis Eksteen.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor 977, 1982.

Sport in perspektief / deur J.L. Botha.
2de uitgawe. Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1982.

Sprinkane / W.M. de Villiers.
1ste uitg.
Pretoria : De Jager-HAUM, 1982.

To benefit the maimed : the story of orthopaedics and the care of the crippled child in South Africa / G. F. Dommisse.
Johannesburg : South African Orthopaedic Association, 1982.

Tukkie-sport : 1930-1980 / onder redaksie van A.N. Pelzer.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Sportburo, 1982.

Die uitdaging van elektriese ingenieurswese in Suid-Afrika / N. Wessels.
Pretoria : Van Schaik, 1982.

Van mens tot mens : kerklike kommunikasie in teorie en praktyk / onder redaksie van J.M. Cronje en J.A. van Wyk.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1982.

Verby die vlakte / Pieter Haasbroek.
 1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1982.

Wiskunde vir natuurwetenskaplikes / Lotz Strauss.
1e uitg. Johannesburg : McGraw-Hill, 1982.

Aankoopbestuur : beginsels in perspektief / D.C. van Rooyen, W.M.J. Hugo.
Pretoria : Van Schaik, 1983.

Afrikaans : objek en metode : referate oor die taal- en letterkunde : Vakkongres oor Afrikaans, Universiteit van Pretoria, 8 & 9 September 1982 / onder redaksie van Louis Eksteen en Rena Pretorius.
1e uitgawe. Pretoria : van Schaik, 1983.

Bestuurstrategie en produkbesluite / S. Marx.
1ste uitg. Kaapstad : Juta, 1983.

‘n Bietjie luisterkuier / Dolf van Niekerk.

Pretoria : Folio, 1983.

Clinical dysarthria / edited by William R. Berry.
San Diego, Calif : College-Hill Press, 1983.

Conventional harmony / Caroline van Niekerk.
Pretoria : HAUM, 1983.

Danda / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1983.

Didactics : geography in the secondary school / A.K. Müller.
1e uitg. Pretoria : De Jager-HAUM, 1983.

Elke sprinkaan spring : insekgedrag menslik betrag / Erik Holm. 

Johannesburg : Perskor, 1983.

Family medicine for students and teachers : a brief perspective.
Pretoria : Academica, 1983.

Fisiologie van die mens 'n algemene oorsig / Bernard J. Meyer, Hester S. Meij, Zacharia M. Smit.
Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
3de hersiene uitg. Pretoria : HAUM, 1983.

Genetiese en statistiese woordeboek vir veekunde / D.R. Osterhoff, L.C. Eksteen.
Pretoria : Van Schaik, 1983.

Gevallestudies vir Suid-Afrikaanse studente / onder redaksie van F.W. Marx.
Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.

Ginekologie en obstetrie : self-evaluasie en hersiening / J. Knobel.
1ste uitg., eerste druk. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.

Hier sit die manne ...  / P G du Plessis.
Johannesburg : Perskor 1983.

 

*       Die horlosie se wysters val af / Fransi Phillips. 

Pretoria : Kabelkarnimfe, 1983.

 

 

Die Kampeerder / Pirow Bekker.

Pretoria : De Jager-HAUM, 1983.

Die kêrel van die Pêrel, of, Anatomie van 'n leuenaar : drie vertellings waarin die liefde ter sprake kom / Henriette Grové.
Kaapstad : Tafelberg, 1983.

Leroux, Etienne Bronnegids : Etienne Leroux : 'n gids tot navorsing oor Etienne Leroux se werke / saamgestel deur SENSAL (Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing, RGN) en die Etienne Leroux-projek (Departement Afrikaans en Nederlands, UOVS) ; redakteurs, Charles Malan en H.P. van Coller ; medewerkers, Rina Jacobs en Hermien Smith
Pretoria : Vir die RGN gepubliseer deur Academica, c1983 [1987].

 

Letterkunde en leser / Charles Malan.

Durban : Vir die RGN gepubliseer deur Butterworths, c1983.

 

More answers to your questions / Bonaventure Hinwood.

Cape Town : Human en Rousseau, 1983.

 

Navorsingsmetodes in die gedragswetenskappe / G.J. Smit.
1st ed. Pretoria : HAUM Opvoedkundige Uitgewers, 1983.

Navorsingsmetodologie vir onderwysstudente / W.A. Landman ... [et al.]
Durban : Butterworth, 1983.

Objek en metode in die geesteswetenskappe / onder redaksie van P.S. Dreyer.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1983.

Ons eie insekte / E. Holm en W.M. de Villiers.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.

Ontleding van SA letterkundenavorsing aan die begin van die jare tagtig / Charles Malan.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1983.

Orthopaedic selections : reports from the Cripples Research Association of South Africa 1971-1982. editor G F Dommisse. Volume 2
Pretoria : Cripples Research Association of South Africa, 1983.

Ouer en kind : beroepskeuse, diensplig, studiemetodes / onder redaksie van C.J. Joubert met bydraes deur C.J. Joubert ... [et al.]
Pretoria : Erroll Marx, 1983.

Public administration in contemporary society : a South African perspective / S.X. Hanekom, C. Thornhill.
Johannesburg : Macmillan South Africa, 1983.

Siener in die suburbs : 'n spel in drie bedrywe / P.G. du Plessis.
1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.

Die smal baan : aspekte en figure uit die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse letterkunde / F.I.J. van Rensburg.
2e om- en bygewerkte uitg., 1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.

The strategic significance of Zambia / H.P. Potgieter.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1983

Surgical synopsis.
1st ed., first impression. Pretoria : HAUM : Kagiso, 1983.

Terrorisme in Suid-Afrika : enkele strafregtelike beskouings / M.F. Ackermann.
Pretoria, Suid-Afrika : Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit van Pretoria, 1983.

Third world rheumatology.
Edinburgh : Churchill Livingstone, 1983.

University of Pretoria : a special report.
Johannesburg : Financial Mail, 1983.

Verslag van die Wetenskapkomitee van die Presidentsraad oor Demografiese Tendense in Suid-Afrika.
Pretoria : Staatsdrukker Govt. Printer, 1983.

Witsalpeter : 'n ridderroman / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1983.

‘n Beeld van Afrikaanse woorde : kort stukke oor die woordeskat uit die radiorubriek Weeklikse Woordeboek / Louis Eksteen.
Pretoria : Academica, 1984.

Biology through observation 7 / G.P. van Dyk, N. Grobbelaar, H.P. van der Schijff.
Johannesburg : Perskor, 1984.

Bouerswerktuie : verklarende en geïllustreerde lys, Afrikaans, Engels en Fanakalo / H.W. Wegelin.
Pretoria : Dept. Argitektuur, Universiteit van Pretoria, 1984.

Business economics / edited by F.W. Marx and P.J. van Aswegen
2nd ed. Pretoria : HAUM Educational, 1984.

Dairy science handbook, volume 16 / edited by Frank H. Baker and Mason E. Miller.
Boulder, Colo. : Westview Press, 1984.

Deterrence and deterrence interaction / N. Marais.
Pretoria : Institute for Strategic Studies. University of Pretoria, 1984.

Didactics / F van der Stoep, W J Louw.
Pretoria : Academica, 1984.

Didactics : English as a second language in secondary schools / M.J. Kühn, S.M. Meiring.
1st ed. Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1984.

Duiwel-in-die-bos : verhale 1963-1968 / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1984.

E.M. Hamman-gedenkbundel / redakteur, D.J. Joubert.
Pretoria : Fakulteit Regsgeleerdheid Universiteit van Pretoria, 1984.

Fisiologie : hersiening en selfevaluering. Deel 1 / B.J. Meyer in medewerking met A.C. Meyer en L.E. van Heerden.
Pretoria : HAUM, 1984.

Fundamenteel-pedagogiese begripsverklaringe : 'n inleidende oriëntering / deur C.J.J. van Rensburg, W.A. Landman.
3de verb. uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1984.

Genetiese dienste vir aangebore en erflike afwykings / Johann Op't Hof voorwoord, Charlotte Searle.
Pretoria : Eng Enterprises, 1984.

Gewete van glas / Hans du Plessis.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1984.

Grondtrekke van die siviele prosesreg in die landdroshowe / C.F. Eckard.
1ste uitgawe. Kaapstad : Juta, 1984.

Handleiding vir sportduikers / Dirk van Driel.
Pretoria : Instituut vir Sportnavorsing, Universiteit van Pretoria, 1984

Huldigingsbundel Paul van Warmelo : aangebied aan professor Paul van Warmelo by geleentheid van sy sewentigste verjaardag op 19 November 1984 / onder redaksie van Johann van der Westhuizen ... [et al.]
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1984.

Infant feeding and nutrition.
4th ed. Cape Town : Nasou, 1984.

Jaarringe : twaalf kortverhale / Henriette Grové.
1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1984.

Job : een praktische bijbelverklaring / A. van Selms.
Kampen : Kok, 1984.

Kritieke veldagteruitgang in die Suidoos Transvaalse Hoëveld : ‘n evaluasie van die situasie en ‘n strategie vir optimale veldbenutting en veeproduksie / Dolf van Niekerk.

Pretoria : Departement van Landbou, Transvaalstreek, 1984.

Die Langste nag en ander verhale / Margaret Bakkes.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1984.

Neurologie handleiding.
Pretoria : Die outeur, 1984.

Neuronal communications : proceedings of a Symposium on Neuronal Communications presented by the South African Medical Research Council 11-13 April 1983.
Cape Town : Balkema, 1984.

Non-formal education / F. Van der Stoep.
Pretoria : Codex, 1984.

Nuttige insekte / C.H. Scholtz.
1ste uitgawe. Pretoria : De Jager-HAUM, 1984.

Om laaste te kan lag : verhaalbundel / saamgestel en van aantekeninge voorsien deur Pirow Bekker.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1984.

Opvoeding en opvoedingsprobleme tussen ouer en kind / redakteur, M.C.H. Sonnekus met bydraes deur W.A. Landman ... [et al.]
1e uitgawe. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1984.

Ortopediese chirurgie van die hond en die kat / D G Steyn.
Durban : Butterworths, 1984.

Die peerboom en ander verhale / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1984.

Program design : basic principles / R J van den Heever, D E Wolvaardt, S H von Solms.
1st ed, 2nd (rev.) impression. Pretoria : HAUM Educational, 1984.

Revolutionary warfare and counter-insurgency / Institute for Strategic Studies, University of Pretoria M. Hough (editor).
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1984.

Sea power and South Africa : lessons of the Falklands and Arab-Israeli conflicts / R.K. Campbell.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1984.

*      Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse teater en trater / redakteur Charles Malan.

Johannesburg : Perskor, 1984. 

South African company law through the cases : a collection of leading South African and English cases on company law, with explanatory notes and comments / by H.R. Hahlo.
4th ed. Cape Town : Juta, 1984.

Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater / redakteur Charles Malan.
Johannesburg : Perskor, 1984.

Statistiekwoordeboek, Afrikaans-Engels= Statistical dictionary, English-Afrikaans.
Hersiene en uitgebreide uitg.
Pretoria : Staatsdrukker Govt. Printer, 1984.

The strategic significance of Angola / B.J. Olivier.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1984.

Tradisionele harmonie / Caroline van Niekerk vertaal deur Pierre Malan.;Conventional harmony. Afrikaans
Pretoria : HAUM, 1984.

Uit die beek 1985 / opgestel deur A.H. van Zyl.
Kaapstad : N G Kerk Uitgewers, 1984.

Vroue met nardusparfuum : die aandeel van die vrou in die sendingwerk van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1984.

Algemene plantkunde : 'n handleiding vir eerstejaaruniversiteitstudente / onder redaksie van H.P. van der Schijff.
5de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1985.

ATKV-Prosaskryf / Margeret Bakkes.

Potchefstroom : Departement Sentrale Publikasies (PU vir CHO), 1985

August Carl Schulenburg : krygsgevangene, medikus, boer / C.A.R. Schulenburg.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1985.

Balang ka Lethabo puku ya bobedi : Noord-Sotho leesboek : Northern Sotho reader / C.N. Phatudi, G.P. Mojapelo, B. du P Goslin.
1st ed. Johannesburg : Educum, 1985.

Beroepsoriëntering / C.J. Joubert (redakteur), C.D. Jacobs en J.L. Grobler.
1ste uitg., 2de druk. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1985.

Current selected South and Southern African treaties, agreements and declarations / M. Hough, W. Booyse, M. van der Merwe.
Pretoria : Institute for Strategic Studies. University of Pretoria, 1985.

Dedicata Adrianus van Selms.
Pretoria : NHW-Pers, 1985.

Dossier van ‘n gyseling / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1985.

Fundamental pedogogics : science, content and practice / P. L. De Jager...[et.al.]
1st ed. Halfway House N.G. Kerkboekhandel 1985.

Fundamentele pedagogiek en kurrikulumstudie / W.A. Landman.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1985.

Gids by die literatuurstudie / Elize Botha en Charles Malan.

Pretoria : HAUM : Daan Retief, c1985.

 

Grensgeval / Hans du Plessis.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1985.

Die haasvanger / Dolf van Niekerk.
1ste uitg., 1ste druk. Kaapstad : Tafelberg, 1985.

Hartskrif / Joan Hambidge.

Kaapstad : Human en Roussaeu : World International, 1985.

 

Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns / byeengebring deur A.P. Grové.
Kaapstad : Tafelberg, 1985

 

Insects of Southern Africa / Erik Holm.

Durban : Butterworths, c1985 (1986 printing).

 

Karel Kousop / Dolf van Niekerk.

1ste uitg. Tafelberg : 1985.

 

Die Keiser - 'n analise : 'n inleiding tot Bartho Smit se drama / Charles Malan.
Johannesburg : Perskor, 1981.

1 ste uitg. Pretoria : Daan Retief Uitgewers, 1985

Kya Rosa : 'n droom word waar.
Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge en Ontwikkeling, Universiteit van Pretoria, 1985

Learning : a psychopedagogic perspective / editor, M.C.H. Sonnekus with contributions by G.D. Yonge, G.V. Ferreira.
Stellenbosch : University Publishers and Booksellers, 1985.

Mankepank en ander monsters / Antjie Krog ; met illustrasies van Hannetjie de Clercq.

Cape Town : maskew Miller Longman, 1985.

Menswees in die kollig / S.I. du Toit, redakteur.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1985.

Ontmoeting by dwaaldrif : radiodrama /Henriette Grové.
Doornfontein : Perskor, 1985.

Die personeelfunksie / Yvonne Andrews.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1985.

Personnel administration / J.J.N. Cloete.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1985.

Physiology for nurses / Bernard J. Meyer
Pretoria : Abacus, 1985.

Plaston: DNS-kind : fantasie rondom 'n onmoontlikheid / P G du Plessis.
Doornfontein : Perskor, 1985.

Psychological strategies / M. Hough ... [et al.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1985

Sewe en sewentig stories oor ‘n clown / Fransi Phillips.

Pretoria : HAUM-Literêr, [1985].

Sitate om 'n rewolusie / Jeannette Ferreira
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1985.

So onder deur die maan / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1985.

Taalverskeidenheid en taalpatologie / onder redaksie van I S Hay en I C Uys.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1985.

The theology of the book of Joel / Willem S. Prinsloo.
Berlin : De Gruyter, 1985.

Update in intensive care & emergency medicine : proceedings of the 5th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, March 26-29, 1985 / edited by J.L. Vincent.
Berlin : Springer, 1985.

Vereeniging, vereniging / P.G. du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1985.

Die verlore skoentjie / Henriette Grové.
Pretoria : Daan Retief, 1985.

Verstedeliking in Suid-Afrika.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1985.

Voordat berge gebore word / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1985.

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns : Afdeling Geneeskunde kwarteeuverslag, 1959-1984 / R.C. Franz.
Pretoria? : Die Akademie?, 1985?

Festchrift 1985 : Prof. Dr. H.W. Snyman.
Pretoria : Fakulteit Geneeskunde, Universiteit van Pretoria, 1985

Kalliope / saamgestel met kommentaar, struktuuranalise en interpretasie deur J.H. Barkhuizen, W.J. Henderson, C.A. van Rooy.
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1986-1988.

Active business economics : std 9 : hg/sg (new syllabus)/ H.J. Dekker.
De Jager-Haum, 1986.

Amerika, vriend of vyand-- / Afrikanervolkswag.
1ste uitg., 1ste dr. Pretoria : Afrikanervolkswag, 1986.

Bitterlemoene / Joan Hambidge.

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1986.

Blokken Knorrende beesten Bint / F. Bordewijk met inleiding en woordverklaringe deur F. H. H. Pols.
Pretoria : Academica, 1986.

The camel / Malie Smuts, A.J. Bezuidenhout [David Mazierski illustrator.
Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1986.

Contemporary air strategy / M. Hough, M. van der Merwe, (eds).
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1986.

Digters en digkuns : 'n bloemlesing vir die hoerskool / uitgesoek en van aantekeninge voorsien deur P.J. Nienaber, P.H. Roodt en N.J. Snyman.
4de uitg. Johannesburg : Perskor, 1986.

Ek sing waar ek staan / Phil du Plessis.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1986.

Elephants of Africa / paintings and drawings by Paul Bosman ; text by Anthony Hall-Martin.

Cape Town : Struik, 1986

Dr. Anton Rupert pro munere grates : lesings as ere-professor in die Departement Bedryfsekonomie, Universiteit van Pretoria / redakteur, S. Marx.
1ste uitg. [Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1986.

Dumelang / Benjamin du P. Goslin.
Kaapstad : Maskew Miller Longman, 1986.

Economics : an introductory study / by N.H. Stapelberg and F.G. Steyn translated by H. Symington.
Pretoria : NHS Publishers, 1986.

Eenheid en konflik : eerste beslissinge in die geskiedenis van die Christendom : 'n bundel opstelle / geredigeer en uitgegee deur Cilliers Breytenbach met die medewerking van Andrie du Toit.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1986.

Farmakologie / De K. Sommers.
3de uitg. Durban : Butterworth, 1986.

Feesbundel P.S. Dreyer
S.l. : s.n., 1986.

Gedenkalbum 1886-1986 van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in woord en beeld.
Pretoria : NHW-Pers, 1986.

Goudaar : gedigte oor Johannesburg / saamgestel deur Fanie Olivier.
Johannesburg : Perskor, 1986.

Heidelberger Katechismus.; Die Heidelbergse kategismus in vier teksuitgawes, met inleiding en teksvergelyking / deur J.P. Oberhozer.
1 ste uitg. Pretoria : Kital, 1986.

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.
6de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1986.

 

Insekte / Erik Holm.

Kaapstad : Struik, 1986.

Die jaar nul / P. J. Haasbroek.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1986.

Kalliope. I : Griekse jambiese en elegiese poësie van Archilochos tot Theognis / saamgestel met kommentaar deur J.H. Barkhuizen, W.J. Henderson, C.A. van Rooy.
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1986.

Key aspects of public administration / edited by S.X. Hanekom, R.W. Rowland, E.G. Bain.
1st ed. Braamfontein, Johannesburg : Macmillan South Africa Publishers, 1986.

Kleinbegin in die prosa : 'n versameling Afrikaanse kortverhale

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, [1986].

Kliniese farmasie / Greeff, Robertson & Kriel.
Pretoria : Aptekerskollege, 1986.

Meer as net 'n storie.
1ste uitg. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1986.

Noord-Sotho in aksie : spreektaal vir standerd 6 / Benjamin du P. Goslin.
Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1986.

Onderwysbestuur : grondslae en riglyne / P.C. van der Westhuizen medewerkers, C.J.J. Basson ... [et al.]
1ste uitg., eerste druk. Pretoria : HAUM Opvoedkundige Uitgewery, 1986.

Die Opvoedkundige-sielkundige : 'n handleiding in die opvoedkundige-sielkunde / P.A. van Niekerk, redakteur.
1ste dr. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1986.

Ontruiming / Marlise Joubert.

Pretoria : HAUM-Literêr, 1986.

 

My ouma in kaneel /Margaret Bakkes.

Kaapstad: Human en Rousseau, 1986.

 

Practical English : a guided first course in English language / D.K. Swemmer, A.D. Adey co-authors, M.A. Button ... [et al.]
1st ed. Pretoria : Acacia, 1986

Die Predikant as ampsdraer en mens / A.J. Smuts (red).
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1986.

Principles of educative teaching. Afrikaans.;Grondbeginsels van opvoedende onderwys / G.A.J. Griessel, G.J.J. Louw en C.A. Swart.
1 ste uitg. Pretoria : Acacia, 1986

Professional practice : a South African nursing perspective / Charlotte Searle.
Rev. ed. Durban : Butterworths, 1986.

Die psigiese lewe van die kind-in-opvoeding : 'n handleiding in die psigopedagogiek.
Hers. uitg. Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers, 1986.

Rekeningkunde standpunte en riglyne : vrae en oplossings / deur H.R.B. Oppermann, S.F. Booysen kontrolering M. Koen ... [et al.]
Universitere Publikasies, 1986.

Shaping your personal life pattern : human modelling / A.L. Coetzee.
Pretoria : A.L. Coetzee, 1986.

Sielkundige aspekte van fisieke aktiwiteit, spel en sport / Justus Potgieter, Ben Steyn.
Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers en Boekhandelaars, 1986.

A South African perspective on the New Testament.
Leiden : E.J. Brill 982, 1986.

Spreektaal Zoeloe vir beginners / B. du P. Goslin.
1ste uitg. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 1986.

Stanley Bekker en die boikot / John Miles.

Cape Town : Maskew Miller Longman, 1986.

Swot om te presteer : riglyne vir studiesukses / C.D. Jacobs.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1986.

Taal en beroep / onder redaksie van Réna Pretorius.
Pretoria : Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, Universiteit van Pretoria, 1986

Teoretiese grondslae van die politieke ekonomie / J.A. Lombard, J.A. du Pisanie, F.G. Steyn.
1ste uitg. Johannesburg : Macmillan Suid-Afrika, 1986.

University of Pretoria : proud past, exciting future.
Pretoria : University of Pretoria, Bureau of Public Relations and Development, 1986.

Zoo and wild animal medicine / Murray E. Fowler.
2nd ed. Philadelphia : Saunders, 1986.

Accounting statements and guidelines : questions and solutions / H.R.B. Oppermann, S.F. Booysen and F. van Wyk.
2nd ed. Uni-publications, 1987.

Achiever's handbook : a workbook : improve your marks with reading, thinking and writing skills / Andrew P. du Toit, Margaret Orr.
1st ed. Johannesburg : Southern Book Cape Town : Human & Rousseau, 1987.

Ad Destinatum II 1960-1982 : 'n geskiedenis van die Universiteit van Pretoria / in opdrag van die Universiteitsraad saamgestel deur F.J. du T. Spies en D.H. Heydenrych.
1ste uitg. Pretoria : Die Universiteit, 1987.

Afrikaans en sy moontlikhede in SWA/Namibië= The feasibility of Afrikaans in SWA/Namibia / H.G.W. du Plessis.
Windhoek : Akademie : Academy, 1987.

Die Anatomie van melancholie / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1987.

Are we killing God's earth? / University of Pretoria, Institute for Theological Research.
Pretoria : University of South Africa : 1987.

Die beplanning van onderrig in die Suid-Afrikaanse letterkunde / Martjie Bosman.

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.

Best stories / edited by Betty Hugo, Chrsitopher Brightman.
Pretoria : Academica, 1987.

A bibliography of South African criminal law (general principles) / by André Rabie.
Kenwyn : Juta, 1987.

Boesmankuns / Erik Holm.

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1987.

C.H. Rautenbach jubileum : ter herdenking van sy vyf en tagtigste geboortedag / redakteur, A.G. van Aarde redaksie, B.J. Engelbrecht, ... [et al.]
Pretoria : N. H. W. Pers, 1987.

Censorship in South Africa : being a commentary on the application of the Publications Act / J.C.W. van Rooyen.
Cape Town : Juta, 1987.

Departement Skoolvoorligting : bestuursmodel en riglyne vir 1987 /C.D. Jacobs
Petoria : Die Dept., 1987.

Dialogue with God. Afrikaans.; Tweegesprek met God : predikers, digters en wysgere / J.J. Burden, W.S. Prinsloo, redakteurs J.A. Burger ... [et al.] medewerkers.
1 ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Education for the black disabled. Afrikaans.; Onderwys vir swart gestremdes.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.

English in action : second language std. 9 (HG, SG, and LG) / M.J. Kühn ... [et al.]
Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1987.

Eskarp.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Ethos of nursing and midwifery.
Durban : Butterworths, 1987.

Gesin in krisis / redakteur W.J. Louw J.G.H. de Necker...[et al.]
Pretoria : Van Schaik, 1987.

Die Groot Trek : gedenkdagboek 1838-1988 / P.G. Nel, eindredakteur.
Pretoria : De Jager-HAUM, 1987.

Handleiding vir algemene skoolvoorligting / onder redaksie van J.P. Liebetrau met bydraes deur C.J. Joubert ... [et al.]
Johannesburg : Perskor, 1987.

Die hemel help ons / Koos Prinsloo.
Cape Town : Maskew Miller Longman, 1987.

Het olifante elmboë? / P G du Plessis.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Inhuldigingsrede van kanselier / A E Rupert.
Pretoria : Van Schaik, 1987.

Inleiding tot groepstate / B.P. Botha bygestaan deur M. Koen, F. van Wyk.
4de uitg. Johannesburg : Lex Patria, 1987.

Intreeredes van die Universiteit van Pretoria 1981-1985.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1987.

Katarak / Wessel Pretorius.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1987.

Kom ons volg sy spore : die lewe van Jesus / P P A Kotze.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1987.

Korporatiewe identiteitsgids / Universiteit van Pretoria.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1987?

Korporatiewe reg / redakteurs H.S.Celliers, M.L. Benade outeurs D.H.Botha, M.J. Oosthuizen, E.M. de la Rey.
Durban : Butterworth, 1987.

Law of mortgage and pledge in South Africa.; Wille's Law of mortgage and pledge in South Africa. / by T.J. Scott and Susan Scott.
3rd ed. Cape Town : Juta, 1987.

Liberation theology and the Bible / Pieter de Villiers ... [et al.]
Pretoria : University of South Africa : 1987, 1987.

Like a roaring lion- : essays on the Bible, the church and demonic powers / editor, Pieter G.R. de Villiers.
Pretoria : University of South Africa C.B. Powell Bible Centre, 1987.

Maatskappy-finansiële state / Hendrik Stephanus Cilliers.
6de uitg.
Durban : Butterworths, 1987.

Measuring and modelling localised corrosion : using the scanning reference electrode technique and a finite difference method to study galvanic corrosion / by P.C. Pistorius.
Pretoria : s.n., 1987.

Modern trends in industrialization with reference to South Africa / editors, I. Nic A. van der Walt, J. Louis van Pletsen.
1st ed. Johannesburg : Rand Afrikaans University, 1987.

*       National symbols in the RSA Nasionale simbole in die RSA. / Charles Malan.  

Pretoria : HSRC, 1987.    

Die navorsingsprogram vir geesteswetenskaplike navorsing / W.A. Landman ... et al..
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1987.

Die Nederlandse geloofsbelydenis : ontstaan, skrifgebruik en gebruik : 'n projek van die Instituut vir Teologiese Navorsing / uitgevoer deur H.L. Bosman ... [et al..
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1987.

Neoplasms of the liver / Kunio Okuda, Kamal G. Ishak (eds.).
New York : Springer-Verlag, 1987.

Onderwysstelselkunde / M J Bondesio, S J Berkhout.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Onderwysbestuur Historiese en Vergelykende Pedagogiek, 1987.

Opleiding in die bedryfsekonomie : verlede, hede en toekoms : intreerede gelewer op 4 Junie 1987 / deur Siegfried Marx.
Pretoria : {S.n., 1987).

Palinodes / Joan Hambidge.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1987.

Pascal precisely / Judy Bishop.
Wokingham : Addison-Wesley, 1987.

Race and literature / Ras en literatuur / Charles Malan.

Pinetown : Owen Burgess, c1987.

Rasionalisering en samewerking ten opsigte van versamelingsbou en dokumentlewering deur universiteitsbiblioteke : amptelike dokumentasie - 1986-1987 / Komitee van Universiteitshoofde, Interuniversitere Biblioteekkommitee ondersoekspan, E.D. Gerryts, H. de Bruin.
[Pretoria : s.n., 1987.

Ruminant urogenital surgery / C.F.B Hofmeyr.
1st ed. Ames : Iowa University Press, 1987.

'n Seder val in Waterkloof / P G du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Small animal endocrinology / edited by Frederick H. Drazner.
New York : Churchill Livingstone, 1987.

So onder deur die maan : Chriskras 3 / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1987.

South Africa and the south Atlantic ocean : a maritime-strategic analysis / A. du Plessis.
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1987.

Suid-Afrikaanse staatsreg / D.A. Basson.
1ste uitgawe. Kaapstad : Juta, 1987.

Tweegesprek met God : predikers, digters en wysgere / redakteurs: J J Burden, W S Prinsloo J A Burger ... [et al.]
Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Uit 'n ander wêreld.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1987.

United States/South African relations / edited by P.H. Kapp, G.C. Olivier.
1st ed. Cape Town : Tafelberg : 1992, 1987.

Van stamvader Adriaan tot Ernst Jacobus van Jaarsveld, 1702-1986 : 'n stukkie familiegeskiedenis van onder / F.A. van Jaarsveld.
Pretoria : F.A. van Jaarsveld (Rodericksweg 476, Lynnwood, Pretoria) , 1987.

Vanweë die onbewuste / H P Van Coller en Charles Malan.

Pretoria : HAUM-Literêr, c1987.

Vertellers van die Ou Testament / HL Bosman, (red), JA Loader, (red) FE Deist, PJ van Dyk.
Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Voetpad na Vergelegen / Chris Barnard.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Die Westerse politieke tradisie / onder redaksie van A.M. Faure ... [et al.]
2de, hers. uitg. Pretoria : Academica, 1987.

Wetenskapbeelde in die geesteswetenskappe / J.J. Snyman, P.G.W. du Plessis (reds.)
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.

Die wilde kind / Fransi Phillips.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1987.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1988-1997

 

Accounting / M. A. Faul.
3rd ed. Durban : Butterworths, 1988.

Afrikaanswording Universiteit van Pretoria / D.M. Joubert, red.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Aspects of floral development.
Berlin : J. Cramer, 1988.

Awards for South African literature / Martjie Bosman.

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1988.

Beroepsoriëntering op skool : 'n handleiding vir die opleiding van beroepsvoorligters / [redakteur, C.D. Jacobs.
1ste uitg. Pretoria : Serva, 1988.

Beroepsvoorligting vir die hoër - en laerskool : 'n handleiding vir die onderwyser / C.D. Jacobs, N.H. van Jaarsveld, J.W. von Mollendorf.
1ste uitg. Pretoria : Konsensus Uitgewers, 1988.

A Bill of Rights for South Africa = 'n Menseregtehandves vir Suid-Afrika : proceedings of symposium held at the University of Pretoria on 1 and 2 May 1986 = verrigtinge van 'n simposium gehou by die Universiteit van Pretoria op 1 en 2 Mei 1986 / editors, Johann van der Westhuizen, Henning Viljoen = redakteurs, Johann van der Westhuizen, Henning Viljoen.
Durban : Butterworths, 1988.

Clinical imperatives in surgery and orthopaedics / senior editor, G F Dommisse, co-editor, B G P Lindeque.
Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Corporate reporting. Afrikaans.; Korporatiewe verslaggewing.
1ste Afrikaanse uitgawe. Kaapstad : Juta, 1988.

Die dinamika van universiteitsfunksionering en -bestuur / Herholdt, W. vd M., Pottas, C. D., Van Dyk, P. S.
Pretoria : s.n., 1988.

Donker weerlig : literêre opstelle oor die werk van André P. Brink / saamgestel deur Jan Senekal.
1ste uitg. Kenwyn : Jutalit, 1988.

Encyclopedia of world literature in the 20th century. Rev. ed.; African literatures in the 20th century.
Harpenden : Oldcastle Books, 1988.

Esias Bosch / text by Andree Bosch and Johann de Waal photographs by Willie van Heerden.
ape Town : Struik Johannesburg : Thorold's African Books, [distributor, 1988.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
4de hers. uitg. Pretoria : HAUM, 1988.

The forensic ABC in medical practice : a practical guide / T.G. Schwa r, J.A. Olivier, J.D. Loubser.
1st ed. Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Geneeskundewoordeboek : Afrikaans-Engels, English-Afrikaans / H.W. Snyman.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1988.

Gereformeerde ampsbediening / onder redaksie van Pieter J. Rossouw.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1988.

Geslote baan / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.

Die glasdeur : drama in twee tonele / Henriette Grové.
1ste sagtebanduitgawe Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1988.

Grensgeval / Anna-Marie Bisschoff, Hans du Plessis.
Pretoria : Serva-Uitgewers, 1988.

Guidelines in auditing / [edited by] H. de Jager ... [et. al.]
Pretoria : Unipret, 1988.

The International trend towards indicative targeting : case studies on Canada, Ghana, Great Britain, the People's Republic of China, South Africa, the Soviet Union Taiwan and West Germany / edited by Bodo B. Gemper.
Hamburg : Weltarchiv, 1988.

Kaak-, gesig- en mond-chirurgie vir die algemene praktisyn.
Wetton : Juta, 1988.

Kaokoveld / Anthony Hall-Martin.
1st ed. Johannesburg : Southern Book Publishers, 1988.

Kaokoveld : the last wilderness / Anthony Hall-Martin, Clive Walker, and J. du P. Bothma.
Johannesburg : Southern Book Publishers, 1988.

Klopdisselboom : die beste van Chriskras / Chris Barnard.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1988.

Leipoldt en Marais : onwaarskynlike vriende / C.J. Mieny.
1ste uitg. Pretoria : J. Lötter, 1988.

Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans / saamgestel deur A.P. Grové.
Goodwood : Nasou, 1988.

Mammals. Afrikaans.; Soogdiere / John Skinner geïllustreer deur Penny Meakin [in Afrikaans vertaal deur Elizé Lubbe Afrikaans geredigeer deur Annlerie van Rooyen.
1ste uitg. Kaapstad : Struik, 1988.

Mattewis en Meraai / draaiboek P. G. du Plessis ; redigering Ester Worst ; vervaardiger Albie Venter ; regisseur Frans Marx ; vervaardig deur Brigadiers
Johannesburg : SAUK, c1988.

Navorsingsmetodologiese grondbegrippe= Basic concepts in research methodology / W.A. Landman.
1ste uitg. Pretoria : Serva-Uitgewers, 1988.

Microwave transmission line couplers / J.A.G. Malherbe.
Norwood, Mass. : Artech House, 1988.

One horse one rabbit  / Henriette Grové.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988

Ontleding en vertolking van finansiële state / M Koen en H A van der Laan.
1e uitgawe. Pretoria : Serva, 1988.

Die onvoltooide sendingtaak in Suid-Afrika / J.J. Kritzinger.
ste uitg. Pretoria : Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing, Teologiese Fakulteit, Universiteit van Pretoria, 1988.

Opvoeding, samelewing, jeug : 'n sosiopedagogiek-leerboek / J.W.M. Pretorius.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1988.

The Personnel function / Yvonne Andrews.
Pretoria : HAUM Educational, 1988.

Questions answered / Bonaventure Hinwood.

Cape Town : Catholic Bookshop, 1988

Recreation within the Black townships of the PWV region / G D H Wilson, P S Hattingh co-workers A E du Toit, J E H Grobler.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1988.

Rekeningkunde : 'n inleiding / M.A. Faul, C.W.I. Pistorius, L.M. van Vuuren.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1988.

Die rentmeesters, F.A. Venter / behandel deur Tom Gouws.
1ste uitg. Pretoria : Academica, 1988.

Riglyne in ouditkunde / H. de Jager (redakteur) ... [et. al.]
Pretoria : Unipret, 1988.

Rock mechanics in Africa : [papers] : Royal Swazi Spa, Swaziland, Thursday 3 November to Friday 4 November 1988 / First Regional Conference for Africa International Society for Rock Mechanics, South African National Group.
Johannesburg : The Group, 1988?

Selected official South African strategic perceptions 1976-1987 / M Hough, M van der Merwe.
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1988.

Sonvis / Bonaventure Hinwood.
Pretoria : Van Schaik, 1988.

South Africa, reform or revolution : papers from a conference of the South African PWPA, held in Sandton, South Africa, April 7-10, 1988 / edited by Eric Wainwright and Brigitte Wakabayashi.
Johannesburg : PWPA, 1988.

Suid-Afrikaanse staatsreg. English.;South African constitutional law / by Dion A Basson and Henning P Viljoen translation by Christa van der Walt.
Cape Town : Juta, 1988.

Susanna, die geliefde / Margaret Bakkes.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1988.

Teks en tendens : verrigtinge van die 1986-Hoofkongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging, 11, 12 en 13 September 1986 / redaksie, Rialette Wiehahn, P.H. Roodt.
Hillcrest : Owen Burgess, 1988.

Tegniese kolleges : kurrikulumontwikkeling vir nie-formele onderwys / W A Landman, J van der Merwe.
Pretoria : Navorsingseenheid: Nie-formele Onderwys, Universiteit van Pretoria, 1988.

Teologiese etiek. Deel 2/2, Sosiale etiek / J.A. Heyns.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1988.

Teorie en praktyk : 'n handleiding by die onderrig van poësie in die primêre skool / P.J. du Toit, in samewerking met Thea de Kock ... [et al.]
Pretoria : Academica, 1988.

Theresa se droom / Fransi Phillips.
1 ed. Kaapstad : Human & Rousseau, 1988.

Die Universiteitsbiblioteek as inligtingsdiens. R.E. Tonsing ... [et al.] ; subprojekleiers: J.A. Boon, H. de Bruin projekleiers: J.A. Boon en E.D. Gerryts. Volume 1, Verslag / Rekenaarmatige mikro-ontsluiting.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Die Universiteitsbiblioteek as inligtingsdiens. / R. Tonsing ... [et al.] ;subprojekleiers: J.A. Boon, H. de Bruin projekleiers: J.A. Boon en E.D. Gerryts. Volume 2, Bylaes / Rekenaarmatige mikro-ontsluiting.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1988.

Voornagvlug / P.J. Haasbroek.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1988.

Werkboek vir sakereg / redaktrise: Susan Scott outeurs: G.J. Pienaar ... [et al.]
1ste uitg. Roodepoort : Digma-Publikasies, 1988.

Women in management worldwide / Nancy J. Adler, Dafna N. Izraeli, editors.
Armonk, N.Y : M.E. Sharpe, 1988.

Abraham Kuyper na 150 jaar : referate gelewer by geleentheid van die Kuyper-herdenking by die Universiteit van die Oranje-Vrystaat op 19 Mei 1987 / onder redaksie van E P J Kleynhans.
Bloemfontein : Pro Christo, 1989.

Active business economics : std 8 / H.J. Dekker, J. du Preez.
2nd ed. De Jager-haum, 1989.

Afrikanerbakens.
1ste uitg. Aucklandpark : Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, 1989.

Algemene chirurgie / C.J. Mieny.
1ste uitg. Pretoria : Joan Lötter Publikasies, Posbus 17024, Groenkloof, Pretoria 0027, 1989.

Alruin / Henning Pieterse.

Pretoria : HAUM-Literêr, 1989.

Belydende volkskerk / S.J. Botha (red.), H.G. van der Westhuizen, F.J. van Zyl.
1ste uitg. Pretoria : Kital, 1989.

Bemarkingsbestuur / redakteurs: S Marx, A van der Walt skrywers: G J de J Cronje ... [et al..
Kaapstad : Juta, 1989.

'n Blik op die Middeleeue / C.H.F. Ohlhoff, Marian Brink (redakteurs).
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1989.

Biology, standard 10, HG/SG / J.P. Depenaar, W.J. Fraser, C.P. Loubser.
Pretoria : Kagiso, 1989.

Blankheid en waarheid : blankes=Israel-visie / H.G. van der Westhuizen (red.).
1ste uitg. Pretoria : Kital, 1989.

Boedels : beplanning en bereddering / deur W. Abrie & C.R. Graham met M.C. Schoeman ... [et al..
Lynnwoodrif Pta. : ProPlus Uitgewers, 1989.

By die dinge / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1989.

Challenge : Southern Africa within the African revolutionary context : an overview / edited by Al J. Venter.
Gibraltar : Ashanti, 1989.

*       A Community is as liberated as its women : a critical look at women in South African poetry /Antjie Krog.

Rondebosch : Institute for a Democratic Alternative for South Africa, [1989].

 

Diensknegte van die Koning : huldigingsbundel ter ere van prof. J.J. de Klerk en

prof. E.P.J. Kleynhans / onder redaksie van J.A. du Rand, J.S. Kellerman.
Bloemfontein : Pro Christo-Publikasies, 1989.

Differential equations and applications. Volume 2 / proceedings of the International Conference on Theory and Applications of Differential Equations Columbus, Ohio 1988 edited by A.R. Aftabizadeh.
Athens, Ohio : Ohio University Press, 1989.

Donker labirint / Jaon Hambidge.

Kaapstad : Tafelberg, 1989.

 

Elke dag het 'n naam / Biebie de Villiers ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.

Essays on the history of law / edited by D.P. Visser.
1st ed. Cape Town : Juta, 1989.

Flow injection atomic spectroscopy / edited by José Luis Burguera.
New York : M. Dekker, 1989.

Game ranch management : a practical guide on all aspects of purchasing, planning, development, management and utilisation of a modern game ranch in southern Africa / editor, J. du P. Bothma.
Pretoria : Van Schaik, 1989.

Gekkeparadys / Joyce Stranger ; vertaal deur D.P.M. Botes.
Pretoria : Daan Retief, 1989.

Geslagsopvoeding vir seuns : riglyne ter voorkoming van homoseksualiteit en kindermolestering / Salome Schulze, Linda van Rooyen.
1ste uitg. Hammanskraal : Unibook, 1989.

Gesteelde appels / Joan Hambidge.
Pretoria : HAUM Literer, 1989.

Great tales greater truths.;The birth of a nation / William Vosloo.
2nd rev ed. Pretoria : Academica, 1989.

In die kamer was 'n kas.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1989.

In die tyd van die uil.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1989.

Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde / hoofredakteur, T.J.R. Botha mederedakteurs, F.A. Ponelis, J.G.H. Combrinck, F.F. Odendal.
2de uitg. Pretoria : Academica, 1989.

Die Jaar van God se genade : gestaltes van Woordbediening volgens die kerklike jaar 1938-1988 / A.C. Barnard (redakteur).
1ste uitg. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1989.

Jesus and his friends / Thea Brink ; illustrated by Piet Grobler.
Cape Town : Prisma, 1989.

 

Jesus en sy vriende / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.

 

 

Jesus helps the sick / Thea Brink ; illustrated by Piet Grobler.
Cape Town : Prisma, 1989.

 Koker : kortprosatekste sedert sestig / saamgestel en ingelei deur J.P. Smuts.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1989.

Wonderwerke van Jesus / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1989.

 

In die kamer was 'n kas / Henriette Grové
Kaapstad : Tafelberg, 1989

 

Kriptonemie / Joan Hanbidge.

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1989.

 

Kroniek van die sewe blou waens : die kort lewe van Gert Maritz / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, 1989.

Leading issues in South African macroeconomics : selected readings / Philip A. Black, Brian E. Dollery.
Johannesburg : Southern Book Cape Town : Human & Rousseau, 1989.

Maak jou kind slimmer / Kobus Maree.
Pretoria : Van Schaik, 1989.

Magmatic sulphides.
London : Institution of Mining and Metallurgy, 1989.

Die mammies, die pappies, die hondjies, die katjies.
1ste uitg. Johannebsurg : Taurus, 1989.

Marketing management.
Cape Town : Juta, 1989.

McGregor's the mechanics of the Johannesburg Stock Exchange.
Cape Town : Juta, 1989.

Modern education systems / editors, Elise Dekker, O J van Schalkwyk.
Durban : Butterworths, 1989.

Moderne onderwysstelsels / E. I. Dekker ... [et al.]
Durban : Butterworths, 1989.

The morality of censorship : papers presented at the Thirteenth Symposium of the Institute for Theological Research (Unisa), held at the University of South Africa in Pretoria on 6 and 7 September 1989 / editor, W.S. Vorster.
Pretoria : University of South Africa : 1987, 1989.

Namibia : current and future perspectives / M. Hough, M. van der Merwe (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1989.

Op die wyse van die taal : huldigingsbundel ter geleentheid van prof. Merwe Scholtz se 65ste verjaarsdag / redaksie Rouston Gilfillan en Abraham de Vries.
Kaapstad : Vlaeberg Uitgewers, 1989.

Pharmacotherapy / C.P. Venter.
Pretoria : MEDUNSA, 1989.

Predikant en pastorale praktyk / A.J. Smuts.
Pretoria : Academica, 1989.

Projeksie in pedodiagnose / S. J. Du Toit, L. J. Jacobs.
Pretoria : University of South Africa, 1989

Psigoanalise en lees / Joan Hambidge

S.l. : J J, 1989.

Report on an international investigation of university education in civil engineering / by Fred Hugo, Alan Kemp, Archie Rohde.
Final edited edition. Pretoria : University of Pretoria Dept. of Civil Engineering, 1989.

Die rottevanger van Hamelin / Robert Browning ; Afrikaanse verwerking, Antjie Krog ; illustrasies deur Cora Coetzee.

Pretoria : Daan Retief, 1989.

Semitiese tale : verlede, hede en toekoms aan die Universiteit van Pretoria / J.H. Potgieter.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1989.

Sentrale, regionale en plaaslike owerheidsinstellings van Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
8ste verbeterde uitg. Pretoria : Van Schaik, 1989.

A Student's guide to valuations / W.A. Joubert, G. van N. Viljoen.
2nd rev. ed. Pretoria : Academica, 1989.

‘n Teoretiese agtergrond vir die onderwerp bewaring in argitektuur : 'n aanvangstudie / [saamgestel deur Erich Hough en Fanus Lewis.
Pretoria : s.n., 1989.

Thibault as revolutionary architect / R.C. Fisher and D. Holm.
S.l. : s.n., 1989.

Die vertoning moet voortgaan / Pirow Bekker.

Pretoria : Academica, 1989.

Waardasies : 'n handleiding vir studente / W.A. Joubert, G. van N. Viljoen.
Pretoria : Academica, 1989.

Werkboek vir persone- en familiereg / C J Davel ... [et al.]
2de uitg. Pretoria : Digma, 1989.

Your heart : the unrefined facts / L.S. de Villiers, W.J. Serfontein.
1st ed. Pretoria : HAUM Educational, 1989.

Acute leukemias II : prognostic factors and treatment strategies / T. Buchner ... [et al.], eds.
Berlin : Springer, 1990Afrika is blou soos 'n lemoen / P.H. Roodt.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.

Anatomie vir spraakheelkunde / C J Jacobs ... [et al..
Pretoria : Universiteit van Pretoria Fakulteit Geneeskunde Dept.
Anatomie, 1990

Antarctic ecosystems : ecological change and conservation / K.R. Kerry, G. Hempel (eds.).
New York : Springer-Verslag, 1990.

Bedryfsekonomie / S. Marx, W.F. Rademeyer (reds.)
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Bedryfsingenieurswese : geleenthede en uitdagings vir die toekoms / P.S. Kruger.
Pretoria : University of Pretoria, 1990.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees vlak 1, boek 1 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam. Hannetjie du Plessis.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 1, boek 2 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannatjie du Plessis kunstenaar Hannatjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990

Dogs and cats / Johannes Odendaal.
1st ed. Cape Town : Tafelberg : 1992, 1990.

Don de Ridder / Chris Pelser.
1ste uitg.
Pretoria : HAUM-LiterCer, 1990.

Early Precambrian basic magmatism / edited by R.P. Hall and D.J. Hughes.
Glasgow : Blackie New York : Chapman and Hall, 1990.

Early Precambrian layered intrusions : a review / by C J Hatton and G von Gruenewaldt.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Instituut vir Geologiese Navorsing op die Bosveldkompleks, 1990.

Familie-, erf- en opvolgsreg van die Bafokeng van Rustenburg. English.; Bafokeng family law and law of succession / R.D. Coertze.
Rev. ed. Pretoria : Sabra, 1990.

Finansiële bestuur / redakteur: I J Lambrechts.
4de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Gebruike en gewoontes in die Bybel / H.F. Stander, J.P. Louw.
Vereeniging : CUM, 1990.

General principles of criminal law through the cases / by PJ Visser and JP Vorster, MC Mare.
3rd ed. Durban : Butterworths, 1990

Het gevaar Ergens aan zee / Vandeloo inleiding en woordverklaringe deur Tom Gouws.
1ste uitg. Johannesburg : Southern, 1990.

Groen : gedigte oor die omgewing / saamgestel deur Johann Lodewyk Marais.
Pretoria : HAUM-literer, 1990?

Introduction to the uniform geometrical theory of diffraction / D.A. McNamara, C.W.I. Pistorius, J.A.G. Malherbe.
Boston : Artech House, 1990

In gesprek oor die erediens : Teologiese huldigingsbundel aan A.C. Barnard.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1990.

Jesus, die Kindervriend / Thea Brink ; geïllustreer deur Piet Grobler.
Kaapstad : Prisma, 1990.

J.H. Pierneef : sy lewe en sy werk / [P.G. Nel (red.) O.J.O. Ferreira ... [et al.]
Kaapstad : Perskor, 1990.

Kerk en kerstening / H G van der Westhuizen.
Pretoria : Kital, 1990.

Die Komposisionaliteitsbeginsel en die grammatika van Afrikaans / deur Adelia Carstens.
Pretoria : s.n., 1990.

Kort-kort : 75 ongebundelde kortkortverhale / Tom Gouws, P.H. Roodt (reds.)
Pretoria : Van der Walt, 1990.

Leespret : handleiding / A.C. Bouwer, J.A.E. du Plessis, A. Dednam.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990

Lewe met woorde : opstelle oor die prosa / samesteller: Henriette Roos.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1990.

Liberty and prosperity : essays on limiting government and freeing enterprise in South Africa / editors, Frank Vorhies and Richard J. Grant.
Cape Town : Juta, 1990.

Die Maatskappywet in 'n neutedop / deur Heinrich J. van Wyk.
Pretoria : Die outeur, 1990.

Machadospoor / Johann de Waal.
1. uitgawe. Pretoria : HAUM Literer, 1990.

Medical practitioners and nursing professionals as public managers / Yvonne Andrews.
2nd ed., 1st impression 1990/04. Pretoria : HAUM Tertiary, 1990.

Menslike histologie / G P Loots, H L Coetzee.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Anatomie, 1990?

Menslike ontwikkeling / D.A. Louw in samewerking met A. Botha ... [et al.].
2de uitg. Pretoria : HAUM Tersier, 1990.

Mosaic / ompiled by Lynda Gilfillan and Blanche Scheffler.
Hodder and Stoughton Educational Randburg, 1990.

Negotiations in the RSA : selected issues and viewpoints / M. Hough, A. du Plessis, M. van der Merwe (eds.).
Pretoria : Institute for Strategic Studies University of Pretoria, 1990.

Onder andere : die Afrikaanse letterkunde en kulturele kontekste / redaksie: Charles Malan, G.A. Jooste

Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, c1990.

Ontleding en vertolking van finansiële state / Marius Koen, H.A. van der Laan.
2de uitgawe. Kenwyn : Juta, 1990.

People and violence in South Africa / B. McKendrick, Wilma Hoffmann.
Oxford : Oxford University Press, 1990.

Praktiese anatomie / Tobie Muller.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept.
Anatomie, 1990?

Productivity decoding of financial signals / Bazil J. van Loggerenberg.
Buckingham : Productivity Measurement Associates, 1990-.

Purchasing and materials management : principles in perspective / W.M.J. Hugo, D.C. van Rooyen.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Rekenaar as hulpmiddel in leesonderrig / J.A.E.du Plessis and A.C.Bouwer.
Pretoria : HSRC, 1990.

Sintaksis / Hans du Plessis.
Pretoria : Academica, 1990.

 

Skuiwelinge / Hans du Plessis.
Pretoria : HAUM-Literêr, 1990.

Sociology and society : a humanist profile / editor, Cornie Alant authors, Cornie Alant ... [et al.]
1st ed. Johannesburg : Southern Book Publishers, 1990.

Soetdoring / Margaret Bakkes.

Pretoria : Daan Retief, 1990.

Die Somber muse / Joan Hambidge.
Kaapstad : Juta, 1990.

Taalvarieteite en die wording van Afrikaans in Afrika / M.C.J. van Rensburg.
Bloemfontein : Patmos, 1990.

Tachycardia /Joan Hambidge.

Kenwyn : Jutalit, 1990.

Traffic flow theory / S.C. van As, H.S. Joubert.
3rd ed. Pretoria : SARB Chair in Transportation Engineering, Dept. of Civil Engineering, University of Pretoria, 1990.

*       Uit die skatkis van Shakespeare / Charles en Mary Lamb ; vertaal deur Marlise Joubert. [illustrasies Friedel Eloff].                                                  

Pretoria : Daan Retief, 1990.

 

Verdraaide raaisels / Joan Hambidge.

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1990.

The Victimology handbook : research findings, treatment, and public policy / edited by Emilio C. Viano.
New York : Garland, 1990.

Viool en voorlaaier : kultuurstudie in 'n Rome wat brand / Charles Malan.

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990.

'n Vriend in ons poorte : studies opgedra aan Prof. Paul du Plessis / redakteurs: J.H. Coetzee, S.J. Nortje, H. Viviers.
Johannesburg : Departement Bybelkunde, Randse Afrikaanse Universiteit, 1990.

Werkboek vir erfreg / redaktrise: Susan Scott outeurs: D.S.P. Cronjé ... [et al.]
Pretoria : Digma, 1990

Werkboek vir kommersiële reg / redakteur J.M. Otto medewerkers A. Boraine ... [et al.]
2de uitg. Pretoria : Digma, 1990

Workbook for the law of delict / authors, J Neethling, JM Potgieter, TJ Scott editor, TJ Scott.
Pretoria : Digma, 1990.

Workbook for the law of succession / authors, DSP Cronje ... [et al.] ; editor, Susan Scott.
Pretoria : Digma, 1990.

Grondbeginsels van die bedryfsekonomie.
Hers. uitg.. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1991, 1984.

ABC vir ouers : 'n werkboek oor geslagsvoorligting / Linda van Rooyen.
Wellington : Bybelkor, 1991.

Accounting disclosure / by E. Coetzee, S.F. Booysen, H.R.B. Oppermann.
Kenwyn : Juta, 1991.

Afrikaanse woordelys en spelreels / in opdrag van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns saamgestel deur die Taalkommissie.
8ste, verbeterde uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1991.

Apartheid city in transition / Mark Swilling, Richard Humphries, Khehla Shubane.
Cape Town : Oxford University Press Durban : Centre for Socio-legal Studies, 1991.

Aspects of Tsonga law / J.B. Hartman.
1st ed. Pretoria : J.B. Hartman (Dept. of Anthropology and Archaeology, University of Pretoria, Pretoria 0001) , 1991.

Bedryfsekonomie : riglyne vir ondernemingsbestuur / onder redaksie van S. Marx, W.F. Rademeyer en H.J.J. Reynders.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1991.

Byderwets en gereformeerd : kerkregtelike opstelle opgedra aan P.B. van der Watt / P J Strauss (redakteur).
Bloemfontein : Pro Christo, 1991.

D.M. Joubert : Renaissance-mens / redaksiekomitee: A. Breedt ... [et al.]
1ste uitg. Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1991.

Daar is spore op die maan / Eleanor Baker.

Pretoria ; HAUM-Literêr, 1991.

Debating a bill of rights : keynote addresses from a conference organized by the Liberal Democratic Association in conjunction with Institute for a Democratic Alternative in South Africa, Pietermaritzburg, July 1991 / edited by Mike Cowling and Tony Barrett.
Pietermaritzburg : Natal Witness, 1991.

Demografie : die studie van menslike bevolkings / W.P. Mostert, J.S. Oosthuizen, B.E. Hofmeyr.
Pretoria : HSRC, 1991.

Derdepartyvergoedingsreg : ingevolge die Multilaterale Motorvoertuigongelukkefondswet 93 van 1989 / H B Klopper.
Pretoria : Academica, 1991.

Dialogue beyond polemics / Rex van Vuuren.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1991.

Die dieper ruimte / Pirow Bekker.

Cape Town : Jutalit, 1991.

Disse flippen stukkende wêreld die, my ou / Hans du Plessis.
Pretoria : HAUM, 1991.

Estates : planning and administration / principal authors, W. Abrie ... [et al.] ; specialist writers, W.J. van Dyk, H.F. Venter ; co-worker, Alida Steyn.
2nd ed. Pretoria : ProPlus Publishers, 1991.

Gazankulu en sy mense / J.D. Kriel en J.B. Hartman.
1ste uitg. Pretoria : Kriel & Hartman (Dept. Volkekunde en Argeologie, Universiteit van Pretoria, Pretoria 0002) , 1991.

Die geel geluid van die son / P.H. Roodt.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Literer, 1991.

Gemeenskapswerk en gemeenskapsontwikkeling : perspektiewe op mensontwikkeling / A. Lombard in samewerking met M.L. Weyers, J.H. Schoeman.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Tersier, 1991.

Gesinsterapie : 'n opvoedkundig-sielkundige perspektief / M J Griesel, L J Jacobs.
Pretoria : Academica, 1991

Grondklassifikasie : 'n taksonomiese sisteem vir Suid-Afrika
2de hers. uitg. Pretoria : Navorsingsinstituut vir Grond en Besproeiing, 1991.

Die Groot Afrikaanse koorleiersgids / redakteur Salome Hendrikse.
Pretoria : Van Schaik, 1991.

Hahlo's South African company law through the cases : a source book / / by J.T. Pretorius ... [et al.]
5th ed. Cape Town : Juta, 1991

Human development / D.A. Louw in collaboration with A.Botha ... [et al.]
Pretoria : HAUM Tertiary, 1991

Inleiding tot finansiele verslagdoening / skrywers: M. Roode, M. Koen, B. Kruger medeskrywers: G.J. Badenhorst, M.J. Viljoen.
4de uitg. Pretoria : M. Roode, Posbus 37569, Faerie Glen 0043, 1991.

Kommandolewe tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1991.

Koöperasie-stories : die omnibus / P.G. du Plessis.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor 1977, 1991.

Later answers / Bonaventure Hinwood.

Pretoria : B. Hinwood, 1991

Leer presteer : 'n werkboek / Andrew P. du Toit, Margaret Orr, Babs Meiring.
1ste uitg. Halfweghuis : Southern Boekuitgewers, 1991.

Marabastad of die Asiatiese bazaar : geboue en plekke van belang : 'n verslag van 'n opname aan Die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede / Schalk le Roux.
Pretoria : Schalk le Roux Uys Kruger Argitekte, 1991.

Medical management of breast cancer / edited by Trevor J. Powles, Ian E. Smith.
London : Martin Dunitz Philadelphia : J.B. Lippincott, 1991.

Ons Joodse bure / redakteur: W.C. van Wyk medewerkers: L.C. Bezuidenhout ... [et al.]
Pretoria : Kital, 1991.

Proclus van Konstantinopel : preke uit die kerklike feesjaar / inleiding en tekste met vertaling en kommentaar, J.H. Barkhuizen.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Grieks, 1991.

Produksie- en operasionele bestuur : 'n praktiese beskouing / redakteurs P.W.C. de Wit S.A. Hamersma outeurs J. Arangies ... [et al.]
1ste uitg. Halfway House : Southern Book Publ., 1991.

Rekeningkunde : praktiese werkboek / skrywer: J.E. Myburgh, medeskrywer: E.M. Koen.
2de uitg. Pretoria : Die outeurs, 1991.

Skeppingsverhaal / P.C. Haarhoff, Frans Claerhout.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1991.

Soenoffer / Bonaveture Hinwood.

Pretoria : Van Schaik, 1991.

Soil classification : a taxonomic system for South Africa / by the Soil Classification Working Group.
2nd rev. ed. Pretoria : Dept. of Agricultural Development, 1991.

South Africa in the nineties / editors, D.J. van Vuuren ... [et al.]
Pretoria : HSRC, 1991

Soveel nagte plotseling / Chris Pelser.
1ste uitg. Somerset-Wes : Queillerie, 1991.

Die stadsklerk / redakteur, A. Viljoen medewerkers, P.S. Botes ... [et al.]
1ste uitg. Halfweghuis : Southern Book, 1991.

Die Stand van verpleging : 'n eeufees publikasie / [redakteurs: Leana R. Uys, Heilie H.M. Uys, Wilma J. Kotzé]
Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1991

State of the art of nursing : a centenary publication / edited by Leana R. Uys, Heilie H.M. Uys, Wilma J. Kotze.
Pretoria : South African Nursing Association, 1991.

The stone country / Alex La Guma.
Cape Town : David Philip : 1993, 1991.

The strategic significance of Walvis Bay and the Penguin Islands : case-history, value assessment and future implications / A. Du Plessis.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria = Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit van Pretoria, 1991.

Die Strewe na voortreflikheid : die eeufees van staatsregistrasie vir verpleegkundiges en vroedvroue in Suid-Afrika 1891-1991 / Charlotte Searle vertaal deur Rika Opper.
Durban : Butterworths, 1991

Suksesvolle onderrig : riglyne vir dosente, onderwysers en opleiers / S.P.T. Malan en P.H. du Toit (redakteurs).
Hatfield, Pretoria : Academica, 1991.

Text and interpretation : new approaches in the criticism of the New Testament / edited by P.J. Hartin and J.H. Petzer.
Leiden : Brill Princeton : University Library, 1991.

Towards excellence : the centenary of state registration for nurses and midwives in South Africa, 1891-1991 / Charlotte Searle.
Durban : Butterworths, 1991.

Turbo Pascal precisely / Judy Bishop.
Wokingham : Addison-Wesley Pub. Co., 1991.

Verlate plekke / Welma Odendaal.
1ste uitg.
Plumstead : Chameleon Press, South Africa, 1991.

Die verlore simbool / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1991.

Afrikaans nà apartheid / redakteur V.N. Webb.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1992.

Afrikanergeskiedskrywing : verlede, hede en toekoms / F.A. van Jaarsveld.
Johannesburg : Lex Patria, 1992.

Agricultural restructuring in Southern Africa : papers presented at an international symposium held at Swakopmund, Namibia, 24-27 July, 1990 / edited by Csaba Csaki ... [et al.]
Windhoek Namibia : International Association of Agricultural Economists, 1992.

Akkulturasie : teorie en praktyk / [H. Els.
2de uitg.
Brooklyn : H. Els (Posbus 11461, Brooklyn 0011) , 1992.

Animal welfare : proceedings of the Animal Welfare Sessions, XXIV World Veterinary Congress, Rio de Janeiro, 1991 / edited by J.H. Seamer and F.W. Quimby.
London : World Veterinary Association, Animal Welfare Committee, 1992.

Aspects of community health / edited by, Charlotte Searle, Hilla I.L.Brink, Wilhelmina C. Grobbelaar.
7th ed. Cape Town : King Edward VII Trust, 1992.

Community work and community development : perspectives on social development / A. Lombard in collaboration with M.L. Weyers, J.H. Schoeman.
1st ed. Pretoria : HAUM Tertiary, 1992.

Conservation and utilization of the Nile crocodile in South Africa : handbook on crocodile farming / edited by G.A. Smith and J. Marais.
Pretoria : The Crocodilian Study Group of Southern Africa, 1992.

Corporate law / H.S. Cilliers ... [et al.]
2nd ed. Durban : Butterworths, 1992.

Developing and measuring competence / edited by Danny Saunders and Phil Race.
London : Kogan Page, 1992.

Dictata ad ius hodiernum Jacobi Voordae : secundum librum quod appelatur differentiae iuris Romani et Belgici / ediderunt Ph J Thomas, Paul van Warmelo.
Pretorienses : Universitatem Pretoriensem, 1992.

Dogmatiek as konfessionele en akademiese dissipline : terugblik en vooruitskouing / C.J. Wethmar.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1992

Drietalige regswoordeboek= Trilingual legal dictionary : Engels-Afrikaans, Latyn-Afrikaans-Engels, Afrikaans-Engels : English-Afrikaans, Latin-Afrikaans-English, Afrikaans-English / V.G. Hiemstra en H.L. Gonin.
3de uitg. Johannesburg : Juta, 1992.

Effektiewe navorsing : navorsingshandleiding vir tersiere opleidingsinrigtings : geesteswetenskaplike komponent / C D Jacobs, J B Haasbroek, S W Theron.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1992.

En nou, Afrikaans? / Hans du Plessis.
Pretoria : Van Schaik, 1992.

 

From diversity to healing : papers from the 5th Biennial International Conference of the South African Institute of Marital and Family Therapy : July 1990 / edited by Jean Mason, Julian Rubenstein and Suzanne Shuda.
Durban : South African Institute of Mental and Family Therapy, 1992.

General surgery / C J Mieny.
Pretoria : Academica, 1992.

Herfsverhale / Fransi Phillips.
1ste uitg. Somerset-Wes, Suid-Afrika : Queillerie, 1992.

Hiermaals / Lina Spies.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1992.

Human resources management / P.D. Gerber, P.S. Nel, P.S. van Dyk.
2nd ed. Halfway House [South Africa : Southern Book, 1992.

Inhuldigingsrede Prof Philippus Smit : Negende Rektor van die Universiteit van Pretoria : 27 April 1992, Aula.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1992.

Inleiding tot die dogmatiek aan die hand van die Nederlandse Geloofsbelydenis / J.A. Heyns.
1ste uitg. Halfway House : NG Kerkboekhandel 1988, 1992.

Inleiding tot enkele rekeningkundige onderwerpe / M.J. du Preez ... [et al.]
5de uitg. Pretoria : Die Skrywers, 1992

Inleiding tot finansiele verslagdoening / skrywers: M. Roode, M. Koen, B. Kruger medeskrywers: J.G.I. Oberholster, M.J. Viljoen.
5de uitg. Pretoria : M. Roode (Posbus 37569, Faerie Glen 0043) , 1992.

J P Oberholzer-huldigingsbundel by geleentheid van aanvaarding van emeritaat : Hervormde teologie : verlede, hede en toekoms / S.J. Botha, J.H. Koekemoer, redaksie
Pretoria : Tydskrifafdeling van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, 1992.

Jaarringe / Henriette Grové.
Cape Town : Tafelberg : 1992, [c1978]

 

Jerusalemgangers / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1992.

Die Kommunikatiewe benadering tot tweedetaalonderrig : Afrikaans op senior primere vlak / H. Kroes, koordineerder.
Johannesburg : Lexicon, 1992.

A land tax for the new South Africa? : The proceedings of a conference on 20 March 1992 presented by the Centre for Human Rights, University of Pretoria / edited by RCD Franzsen and CH Heyns.
Pretoria : University of Pretoria, Centre for Human Rights, 1992.

Leading issues in South African microeconomics : selected readings / Philip A. Black, Brian E. Dollery.
1st ed. Halfway House : Southern Book, 1992.

Lekkerluisterleesstories / R. Snyman, A. Kloppers.
1st ed. Hatfield Academica 1992.

 

*       Meeting the other : a guide for the development of intercultural awareness = Ontmoeting met die ander : 'n gids vir die ontwikkeling van interkulturele bewustheid / Charles Malan.

Pretoria : Human Sciences Research Council (South Africa), c1992

Northern Sotho for first-years / by E.B. van Wyk ... [et al.] ; translated by C.M. Greaves.
Pretoria : Van Schaik, 1992.

Onderwysvernuwingstrategie : vrae en antwoorde.
Pretoria : Dept. van Nasionale Opvoeding, 1992.

Ontleding en vertolking van finansiële state / M Koen en H A van der Laan.
3de uitg. Kaapstad : Juta, 1992.

Openbaringe en Johannes / Phil du Plessis met tekeninge deur Braam Kruger.
1ste uitg. Kaapstad : Carrefour Press, 1992.

The postmarks of South Africa : including postmarks of former South African states and colonies, also Basutoland, Bechuanaland, and Swaziland, including commemorative postmarks, but excluding machine postmarks / by Ralph F. Putzel.
Tokai, South Africa : Ralph F. Putzel, 1992-

A practical guide on implementing suggestion systems / Andrew E. Marx.
Kenwyn : Juta, 1992.

Praktiese osteologie / J. Duminy.
Pretoria : Departement Anatomie Fakulteit Geneeskunde Universiteit van Pretoria, 1992

Proceedings of the Third South African Workshop on Pattern Recognition, 26 November 1992, Pretoria University / Liesbeth Botha, Pieter Vermeulen, editors.
Pretoria : University of Pretoria, 1992?

Production and operations management : a practical approach / editors P.W.C. de Wit, S.A. Hamersma authors J. Arangies ... [et al.].
1st ed. Halfway House : Southern : International Thomson Pub., 1992.

Professional practice : a South African nursing perspective / Charlotte Searle and Silvia Pera.
2nd ed. Durban : Butterworths, 1992.

Proterozoic crustal evolution / edited by K.C. Condie.
New York : Elsevier New York, NY, USA : Sole distributors for the USA and Canada, Elsevier Science Pub. Co, 1992.

Psychological counselling in the South African context / edited by Johann Uys.
Cape Town : Maskew Miller Longman 385 p., 1992.

Publieke administrasie en bestuur : 'n handleiding in sentrale, regionale, en munisipale administrasie en bestuur / P S Botes ... [et. al.]
Pretoria : HAUM Tersier, 1992.

Readings in sport psychology / Justus R. Potgieter, editor.
Stellenbosch : Institute for Sport and Movement Studies University of Stellenbosch, 1992.

The school : financial management tools / F. Berkhout, Sarie J. Berkhout.
Pretoria : Van Schaik, 1992.

Seed analysis / edited by H.-F. Linskens and J.F. Jackson.
Berlin : Springer, 1992

Selected official South African strategic perceptions, 1989-1992 / A. Du Plessis, M. Hough.
Pretoria : Institute for Strategic Studies University of Pretoria, 1992.

Die Skool : finansiële bestuurstegnieke / F. Berkhout, Sarie J. Berkhout.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1992.

Slagplaas / Koos Prinsloo.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1992.

Spies op sy stukke / Jan Spies ; byeengebring deur P.G. du Plessis ; geillustreer deur Fred Mouton.
Kaapstad : Tafelberg, 1992.

Standaarde vir 'n nuwe onderwysbestel= Standards for a new education dispensation : referate gelewer by die twee-en-dertigste Kongres van die Opvoedkundevereniging van Suid-Afrika gehou op 15-17 Januarie 1992 by die Universiteit van die Oranje Vrystaat : papers read at the thirty-second Congress of the Education Association of South Africa held on 15-17 January 1992 at the University of the Orange Free State / editor, M. Dreckmeyr.
Pretoria : EASA, 1992.

Die Toubrug / Erika Murray-Theron.
Kaapstad : Tafelberg, 1992.

A Tribute to J.R.R. Tolkien, 3 January 1892-2 September 1973 : centenary / edited by Rosemary Gray.
1st ed. Pretoria : University of South Africa : 1987, 1992.

Venster op sport : Christelike perspektiewe / [Bennie van der Walt ... [et al.]
Potchefstroom : Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1992.

Verweerde aardbol / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1992.

Voëls van anderste vere : gedigte vir kinders / Antjie Krog ; English translation by Michael Cope ; inguqulelo yesiXhosa nguSandike Dikeni. Birds of different feather Iintaka zolunye usiba.

Kaapstad : Buchu Books, 1992.

Waardasies : 'n handleiding vir studente / W. A. Joubert, G. van N. Viljoen.
2de hers. uitg. Pretoria : Academica, 1992.

Wealth or poverty? : critical choices for South Africa / edited by Robert Schrire.
Cape Town : Oxford University Press : NECC, 1992.

World of words : user's manual / Cecilia Bouwer.
Pretoria : HSRC, 1992

The ABC of financial management : an introduction to financial management and analysis / by F.C.H. Lovemore and L.M. Brummer.
Pretoria : Van Schaik, 1993.

Accounting statements and guidelines / edited by H R B Oppermann ... [et al.]
5th ed. Kenwyn : Juta, 1993.

Agricultural policy reforms and regional market integration in Malawi, Zambia, and Zimbabwe / edited by Alberto Valdez and Kay Muir-Leresche.
Washington : International Food Policy Research Institute, 1993.

'n Baie lang brief aan Rolf / Fransi Phillips.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Literer, 1993.

Basic principles of consumer credit law / by N.J. Grové and L. Jacobs.
Cape Town : Juta, 1993.

Basic principles of the South African business law / editor, C J Nagel contributors, A Boraine ... [et al.]
Johannesburg : Lex Patria, 1993.

Basiese beginsels van die Suid-Afrikaanse besigheidsreg / redakteur C J Nagel medewerkers A Boraine ... [et al.]
Johannesburg : Lex Patria, 1993.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 1. boek 3 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1993.

Belastingwerkboek 1993 / E M Stack ... [et al...]
Pretoria : Digma, 1993

Bemarkingsbestuur / redakteurs S. Marx, A. van der Walt skrywers G.J. de J. Cronje ... [et al...]
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1993

Beslote korporasies : 'n volledige gids / HS Cilliers ... [et al.]
2de uitg. Durban : Butterworths, 1993.

Biology teaching : an information and study manual for students and teachers / I.S. van Aswegen ... [et al..
1st ed. Pretoria : Acacia, 1993.

The black child in crisis : a socio-educational perspective. Volume 1 / editor, J. le Roux.
Pretoria : Van Schaik, 1993.

Boedels : beplanning en bereddering / hoofskrywers: W Abrie ...[et.al.]
3de uitg. Pretoria : ProPlus, 1993.

Bushveld trees, lifeblood of the Transvaal Lowveld / Malcolm Funston text by Peter Borchert and Braam van Wyk.
Cape Town : Fernwood, 1993.

The capture and care manual : capture, care, accomodation and transportation of wild African animals / edited by Andrew A. McKenzie.
Pretoria : Wildlife Decision Support Services, 1993.

Cereal science and technology : impact on a changing Africa / editors, J.R.N. Taylor, P.G. Randall, J.H. Viljoen.
ICC International Symposium (1993 :Pretoria, RSA)

Classroom practice : an orientation / W.J. Louw, editor.
Pretoria : Academica, 1993.

Close corporations : a comprehensive guide / H.S. Cilliers ... [et al.]
2nd ed. Durban : Butterworths, 1993.

Conference papers : air power in developing countries with consideration of the RSA in a regional role / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1993.

Critical issues in modern education / editors, Elise I. Dekker, Eleanor M. Lemmer.
Durban : Butterworths, 1993

Didactics for the undergraduate student / W.J. Fraser, C.P. Loubser, M.P. van Rooy.
2nd ed. Durban : Butterworth, 1993.

Een liggaam, baie lede : die kerk se ekumeniese roeping wêreldwyd en in Suid-Afrika / onder redaksie van Dionne Crafford en Gustav Gous.
1ste uitg. Pretoria : Verba Vitae, 1993.

Egodokumente : persoonlike ervaringe uit die Anglo-Boereoorlog 1899-1902 / onder redaksie van Andre Wessels, A.W.G. Raath, F.J. Jacobs.
Bloemfontein : Oorlogsmuseum, 1993.

Farmakologie / De K. Sommers.
5de uitgawe. Durban : Butterworth, 1993.

A future for geography in education : proceedings of symposium held at the Department of Geography, University of Pretoria on 11 August 1993 / U.J. Fairhurst, P.S. Hattingh, eds.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1993.

Gender issues in Africa : women and change / U J Fairhurst, ed.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1993.

Geniet die oorlog, die vrede gaan erger wees / P.H. Roodt.
Kaapstad : Tafelberg, 1993.

Geography and gender : a record of shared experieces / U J Fairhurst, ed.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Geography, 1993.

Geslagsopvoeding : 'n handleiding vir die opvoeder / [deur Linda van Rooyen, Nelia Louw.
Pretoria : Academica, 1993.

Group statements / H.S.Cilliers ... [et al.]
4th ed.
Durban : Butterworths, 1993.

Holisme in bestuursopleiding / D.C. van Rooyen.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1993

IntEnt92 : internationalizing entrepreneurship education and training : proceedings of the IntEnt92 conference, Dortmund, June 23-26 / edited by Heinz Klandt, Detlef Muller-Boling.
Koln-Dortmund : Forderkreis Grundungs-Forschung, 1993

Introductory notes on South African human rights law / Johann van der Westhuizen.
Pretoria : University of Pretoria, Centre for Human Rights, 1993.

Kennis klop kanker / Albert Stegmann Alberts.
Pretoria : HAUM Tersier, 1993.

Die kêrel van die Pêrel. of, Anatomie van 'n leuenaar : drie vertellings waarin die liefde ter sprake kom / Henriette Grové.

Kaapstad : Tafelberg, c1983.

Knowledge beats cancer / A.S. Alberts.
Pretoria : HAUM Tertiary : 1993.

Kortgolf : 25 kortkortverhale / samestellers, Tom Gouws en P.H. Roodt.
Pretoria : Van der Walt, 1993.

Lag byvoorbeeld / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1993.

Language, law and equality : proceedings of the Third International Conference of the International Academy of Language Law (IALL) held in South Africa, April 1992 / Karel Prinsloo ... [et al.], editors.
Pretoria : University of South Africa, 1993.

Lem / P.J. Haasbroek.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1993.

L'histoire de la connaissance du comportement animal : actes du colloque international, Universite de Liege, 11-14 mars 1992 editor, Liliane Bodson.
Liege : Université de Liege, 1993.

Livestock production systems : principles and practice / edited by C. Maree and N.H. Casey.
Pretoria. : Agri-Development Foundation, 1993.

Museums en omgewingsopvoeding= Museums and environmental education / redakteur, Manus Moolman / editor, Manus Moolman.
Pretoria : Nasionale Kultuurhistoriese Museum, 1993.

Neklis : jollies en smarties soos uit- en ingeryg / deur P.G. du Plessis.
1ste uitg.
Kaapstad : Tafelberg, 1993.

On civil disobedience and civil government in South Africa / by Christof Heyns edited by Tshidi Mayimele.
Pretoria : Centre for Human Rights, University of Pretoria, 1993.

Ouditkunde : vrae en antwoorde. 3 / redakteur: J D Gloeck medeskrywers: H de Jager ... [et al...]
Pretoria : Unipret, 1993.

Perspectives in education (Johannesburg, South Africa)
Pretoria, South Africa : Faculty of Education, University of Pretoria, 1993

Plekke en geboue van Pretoria : 'n oorsig van hulle argitektoniese en stedelike belang. Schalk le Roux, redakteur en Nico Botes. Volume drie, Die Suidwestelike kwadrant
Pretoria : Stadsraad van Pretoria, 1993.

 

*       Present national symbols of the Republic of South Africa : HSRC investigation into national symbols report : draft report / project leader: Charles Malan.

Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993 

Proefwedstryd vir Wikus / Kobus Maree.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1993.

Professionele praktyk : 'n Suid-Afrikaanse verpleegperspektief / Charlotte Searle en Silvia Pera.
2de uitg. Durban : Butterworths, 1993.

The Psalms are yours / Roland E. Murphy.
New York : Paulist Press, 1993.

Psalms en lofgesange / in Afrikaans oorgesit Bonaventure Hinwood.

Pretoria : Van Schaik, 1993

Public policy in South Africa in the year 2000 / P.H. Spies, editor.
Bellville : Institute for Futures Research, University of Stellenbosch, 1993.

Rasuur / Pirow Bekker.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1993.

Religious freedom in South Africa : a collection of papers presented at the seventeenth symposium of the Institute for Theological Research (Unisa) held at the University of South Africa in Pretoria on 1 and 2 September 1993 / editor, J. Kilian.
Pretoria : The University, 1993.

Report on the development of tribal authorities in Gazankulu / J.B. Hartman ... [et al.]
1st ed. Pretoria : J.B. Hartman (Dept. of Anthropology and Archaeology, University of Pretoria, Pretoria 0002) , 1993.

Rut : Bybelstudie / P.M. Venter, [sketse deur Retha de Wet]
1ste uitg.
Pretoria : Kital, 1993.

School management : the task and role of the teacher / D C Badenhorst ... [et al.]
Rev. ed. Pretoria : De Jager-HAUM, 1993.

Seuntjies, dogtertjies en dingetjies : 'n gids vir ouers oor geslagsopvoeding aan hulle baba en kleuter / deur Linda van Rooyen.
Wellington : Bybelkor, 1993.

Skryf 'n storie : praktiese wenke en opdragte vir die voornemende skrywer / Hans du Plessis ; [illustrasies: Frans Esterhuyse].
Pretoria : Van der Walt, 1993.

Simbolisme in die Afrikaanse digterlike tradisie / D.H. Steenberg[red..
Potchefstroom : Dept. Sentrale Publikasies (PU vir CHO), 1993.

*       The snow-angel / Fransi Phillips.

Randburg: Fountain Press, 1993.

Somersetstraat 73, Graaff-Reinet, 1816-1993 / J T Kemp.
Pretoria : HAUM, 1993

South African industrial relations : theory and practice / P.S. Nel, P.H. van Rooyen.
2nd rev. ed. Pretoria : Van Schaik, 1993.

Stamregister van die familie Bodenstein / P.J. Coertze: samesteller.
Pretoria : P.J. Coertze, 1993.

A Story of two ways : thirty years of Old Testament scholarship in South Africa / J H le Roux.
Pretoria : Verba Vitae, 1993.

Strategic information technology management : perspectives on organizational growth and competitive advantage / edited by Rajiv D. Banker, Robert J. Kauffman, Mo Adam Mahmood.
Harrisburg, Pa. : Idea Group, 1993.

Towards a South African student volunteers organisation / edited by Christof Heyns, Louisa Mokwena, Paseka Ncholo.
Pretoria : University of Pretoria Centre for Human Rights, 1993.

Van Shaka tot die Inkatha Vryheidsparty : hoofmomente uit die geskiedenis van die Zulu (1816-1991) / H. Els.
1. oplaag. Brooklyn, South Africa : H. Els, 1993.

Visuele kuns en tegnologie / Elsie Botha-Ebbers.
1ste uitg. Faerie Glen : Edukit, 1993.

Werkboek vir personereg / Outeurs C J Davel, G J Pienaar.
Pretoria : Digma, 1993.

Wetenskap uit die natuur 7 / N.J.S. Basson ... [et al.]
Kenwyn : Juta, 1993.

Windows on the world of Jesus : time travel to Ancient Judea / Bruce J. Malina.
Louisville : Westminster, 1993.

World of words. Book 4a / contributing authors Barbara Hönck, Lynette Strydom editor Cecilia Bouwer artist Avril Olivier.
Pretoria : Human Sciences Research Council, Learning and Instructional Products, 1993.

World of words. Book 4b / contributing authors Barbara Hönck,  Lynette Strydom ; editor,  Cecilia Bouwer ; artist Avril Olivier.
Pretoria : Human Sciences Research Council, Learning and Instructional Products, 1993.

World of words. Book 5a / editor Cecilia Bouwer author Barbara Hönck artist Avril Olivier.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993

World of words. Book 5b / editor, Cecilia Bouwer ; author, Barbara Hönck ; artist, Avril Olivier.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1993.

Zoo and wild animal medicine : current therapy. 3 / editor, Murray E. Fowler.
3rd ed. Philadelphia : Saunders, 1993.

Advanced first aid manual / Willie S. Conradie and Oppel B.W. Greeff
Irene : Medpharm Publications, 1994

Albert, Lizzie en die tasrekenaar / Piet Grobler.
Kenwyn : Juta, 1994.

Altered state? : writing and South Africa / edited by Elleke Boehmer, Laura Chrisman, Kenneth Parker.
Sydney : Dangaroo Press, 1994.

Aspects of supervision : a guide for the contemporary public manager / Paul Botes.
1st ed. Halfway House : Southern Book Publishers, 1994.

Basic mathematics for economic and management sciences / F.L. Vivier, A. Swanepoel, N.G.N. Swart.
Pretoria : Van Schaik, 1994.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 1 boek 4 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 2, boek 3 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994

Begin en begryp : werkboek : remedieringsmodule, aanvangs- en remediëringslees / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Gabriel Dednam.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster, W A Joubert, M Koen.
5de uitg. Cape Town : Juta, 1994.

Beyond the two cultures : university education in a technological era : the new South Africa and Germany / Walther Ch. Zimmerli.
Pretoria : University of Pretoria Public Relations, 1994.

The Black child in crisis : a socio-educational perspective Johann le Roux editor. Volume 2
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1994.

Boontjie kry sy loontjie / Piet Grobler.
Kenwyn : Juta, 1994.

Competitive frontiers : women managers in a global economy / edited by Nancy J. Adler and Dafna N. Izraeli.
Cambridge, MA : Blackwell, 1994.

Demografie : die studie van menslike bevolkings / W P Mostert, J S Oosthuizen, B E Hofmeyr.
Hers. uitg. Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1994.

Discrimination and the law in South Africa / edited by Christoff Heyns, Johann van der Westhuizen, Tshidi Mayimele-Hashatse.
Pretoria : University of Pretoria Centre for Human Rights, 1994.

Dit is volbring! : die Johannese hantering en interpretasie van die kruisdood van Jesus in teologies-eksegetiese perspektief / J G van der Watt.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Drama / Chris Barnard.

Johannesburg : SAUK, [1994?].

Die erodeerbaarheid van verskillende rotsformasies onder varierende vloeitoestande : Verslag aan die Waternavorsingskommissie / deur A van Schalkwyk, J M Jordaan en N Dooge Departement Geologie, Universiteit van Pretoria, Departement van Waterwese en Bosbou, Departement Siviele Ingenieurswese, Universiteit van Pretoria, Raad vir Geowetenskap.
Pretoria : Water Research Commission, 1994.

Gevallestudies in ouditkunde : kontroles en oudit in 'n rekenaaromgewing / J.G. van der Merwe.
2de uitg. Menlopark : J.G. van der Merwe (Posbus 36213, Menlopark 0102) , 1994.

Gevorderde noodhulp handleiding / Willie S. Conradie and Oppel B.W. Greeff
Irene : Medpharm Publications, 1994.

Green reporting in the Republic of South Africa / [editors: Jacques Steyn, Quintus Vorster]
2nd ed. Pretoria : School of Accounting Sciences, University of Pretoria, 1994.

The hand book : a practical approach to common hand problems / edited by Ulrich Mennen.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 1994.

Handbook of marine mammals. Volume 5, The first book of dolphins / edited by Sam H. Ridgway and Richard Harrison. Volume 5, The first book of dolphins
London : Academic Press, 1994.

Die Heilige Gees : ontdek die grootsheid van die Heilige Gees se teenwoordigheid in die lewens van gelowiges / Stephan Joubert.
Vereeniging : CUM Boeke, 1994.

Herder van Angola / H G van der Westhuizen.
Pretoria : Kital, 1994.

Katalogus van die F Z van der Merwe-versameling van Suid-Afrikaanse musiek in die Merensky-Biblioteek van die Universiteit van Pretoria : soos opgeteken tot 31 Augustus 1994 / deur G C Olivier & B G Liebenberg.
Pretoria : s.n., 1994.

Kom kyk my monsters / Annatjie Hanekom ; [illustrasies deur] Piet Grobler.
Kenwyn : Juta, 1994.

 

Koms van die hyreën / Dolf va n Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1994.

Kry wiskunde klein / Kobus Maree.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1994.

Ligvoets : vyftig humoristiese verhale /  'n keur deur P.G. du Plessis en Marga Stoffer.
Kaapstad : Tafelberg, 1994.

 

The magnificent seven and the other great tuskers of the Kruger National Park / Paul Bosman, Anthony Hall-Martin.

Cape Town : Human en Rousseau, 1994.

Mathematics for physical science / Lötz Strauss.
1st ed. Pretoria : The author, 1994.

Matteus vandag / Stephan Joubert.
Halfway House : Orion, 1994.

Mikro-organismes : lewensvorme met makro impak / T. E. Cloete.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Model building specifications and standards guide for architect / H.W. Wegelin.
3rd ed. Pretoria : Wegelin, 1994.

Mushrooms of Southern Africa : field guide / G.C.A. van der Westhuizen, Albert Eicker.
Cape Town : Struik, 1994.

National oral health survey South Africa 1988/89 / compiled by P J van Wyk.
Pretoria : Dept. of Health, 1994.

Neurologie handleiding / outeur, C.H. van der Meyden illustrasies, W. van der Meyden.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Fakulteit Geneeskunde, 1994.

Nutrient removal from wastewaters / edited by Nigel J. Horan, Paul Lowe, Ed I. Stentiford.
Lancaster : Technomic, 1994.

On being witnesses / J.J. Kritzinger, Willem Saayman.
1st ed. Halfway House : Orion, 1994.

Plantproduksie en grondkunde : wetenskap om die son te oes / P.S. Hammes.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Proclaim the gospel / C J A Vos.
S.l. : Etoile, 1994.

Public administration in post-apartheid South Africa : papers presented at the 3rd Winelands Conference held at the University of Stellenbosch, 1991 / edited by JJ Muller, A van Rooyen.
Bellville : School of Public Management, University of Stellenbosch, 1994.

Regional and local taxation in a future South Africa / edited by R.C.D. Franzsen.
Pretoria : University of Pretoria Centre for Human Rights, 1994.

The Relevance of theology for the 1990s / edited by: J. Mouton, B.C. Lategan.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1994.

Rights and constitutionalism : the new South African  legal order / ed. By Dawid van Wyk…[et al.]

Kenwyn : Juta, 1994.

 

School readiness : a complete programme / M.W. De Witt, L. Rossouw, S.S. Le Roux.
Pretoria : Acacia, 1994.

Siklus / Antjie Krog.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1994.

Skoolgereedheid : 'n volledige program / M.W. De Witt, L. Rossouw, S.S. le Roux.
Pretoria : Acacia, 1994.

Skuiwelinge / Hans du Plessis.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1994.

Social theory / edited by N. Romm, M. Sarakinsky ... [et al.], contributers: Derik Gelderblom ...[et al.]
1st ed. Johannesburg : Lexicon, 1994.

Solution of continuous nonlinear PDEs through order completion / Michael B. Oberguggenberger, Elemer E. Rosinger.
Amsterdam : Elsevier, 1994.

Sounding wings : stories from South Africa / editors: Rosemary Gray and Stephen Finn.
Cape Town : Maskew Miller Longman, 1994.

Temas in die psigopedagogiek 1 / redakteur: G.V. Ferreira J.W.M. Pretorius, C.J. Gerda Bender.
1ste uitg. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en Boekhandelaars, 1994.

Tieners gereed vir die lewe! / L. van Niekerk, D. van der Spuy.
1st ed. Pretoria : J.P. van der Walt 1994.

Veelluik : opstelle oor die letterkunde / Elsa Nolte.
Pretoria : Van Schaik, 1994.

Veterinêre patologie : 'n perspektief / N.P.J. Kriek.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Wildlife ranching : a celebration of diversity : proceedings of the 3rd International Wildlife Ranching Symposium, October 1992, Pretoria, South Africa / compiled and edited by Wouter van Hoven, Hym Ebedes and Andrew Conroy.
Pretoria : SA Game Organization, 1994.

Fisiologie doyenne van geneeskunde / D.H. van Papendorp.
[Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1994.

Adamastor, gees van die Stormkaap / deur O.J.O. Ferreira ; met 'n Afrikaanse verwerking van die Adamastor-gedeelte uit Os Lusíadas van Luis de Camões deur D.P.M. Botes.
Pretoria : O.J.O. Ferreira (Posbus 11972, Hatfield 0028), 1995.

Babette / Jeanette Ferreira.
Johannesburg : Perskor, 1995.

Bakgat, en wat dan van my? / Hans du Plessis.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.

Die blye tyding : homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief / C.J.A. Vos.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1995.

Butterworths forms and precedents. managing editor, Sarah Pugsley. Volume 11, Consolidated index and cumulative table of cases
Durban : Butterworths, 1995.

Buyer behaviour : strategic marketing applications / editor, Flip du Plessis.
1st ed. Halfway House : Southern Book Publishers, 1995.

The central government structure : an analysis of the Constitution of 1993 for study in public administration / by P.S. Botes.
Pretoria : Kagiso, 1995.

Conference papers : the future application of air power with specific reference to Southern Africa / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1995.

The constitution and a new public administration / Gerrit van der Waldt, Rita Helmbold consulting editor Erwin Schwella.
Cape Town : Juta, 1995.

Discrimination through language in Africa? : perspectives on the Namibian experience / edited by Martin Putz.
Berlin : De Gruyter, 1995.

Farm management : financing, investment and human resources management / M.J. van Reenen, A. de K. Marais, P.S. Nel.
Pretoria : Van Schaik, 1995.

Gedigte 1989-1995 / Antjie Krog.

Groenkloof : HOND, 1995

Gesondheidsbestuur waar mense werk / deur A.M. Coetzee
Johannesburg : Lex Patria, 1995.

Higher education and training in agricultural sciences for the private sector : experiences from the SADC countries / edited by G.C. Mrema and J.J. Woodend.
Gaborone : Southern African Centre for Cooperation in Agricultural Research and Training, 1995.

In gesprek met uiteenlopende werklikhede : Bybelkunde as 'n eiesoortige teologiese dissipline binne 'n veranderende Suid-Afrikaanse konteks / S.J. Joubert.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1995

Inleiding tot die ekonomiese beskrywing en teorie / Redakteur, G L de Wet skrywers, S.M. Brink...[et al.]
Pretoria : BEPA, 1995.

Insects in a changing environment : 17th Symposium of the Royal Entomological Society, 7-10 September 1993 at Rothamsted Experimental Station, Harpenden / edited by Richard Harrington, Nigel E. Stork.
London : Academic Press, 1995.

Interne verhuising / Joan Hambidge.

Johannesburg : Perskor, 1995.

 

Introduction to economic description and theory / author [i.e. editor, G.L. de Wet authors, S.M. Brink...[et al.] ; translation from Afrikaans, M.L. Truu.
Pretoria : BEPA, 1995.

Introductory physics / Lotz Strauss.
2nd rev. ed. Pretoria : L. Strauss, 1995.

J.C. Bekker : Festschrift / onder redaksie van P.D. de Kock, J.M.T. Labuschagne redaksionele advieskomitee, D.W. Morkel ... [et al.]
Pretoria : Vista University, 1995.

Kara en die blafdemper / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1995.

Law of persons : students' textbook / C J Davel and R A Jordaan.
Cape Town : Juta, 1995.

'n Man van woorde : feesbundel vir Louis Eksteen / Nerina Bosman (redakteur).
Pretoria : Van Schaik, 1995.

Managing the health of people at work / by A.M. Coetzee.
Doornfontein : Lex Patria, 1995.

Manual of practical gynecological oncology / edited by, Basil Bloch, Katrien Dehaeck and Robbert Soeters.
London : Chapman and Hall Medical, 1995.

Menslikehulpbronbestuur / P D Gerber, P S Nel, P S van Dyk.
3de uitg.
Halfweghuis : Southern, 1995.

MIMS disease review : peer reviews on the diagnosis, management and treatment of over 130 common diseases / editorial board E.J.J. van der Horst ... [et al.]
Pretoria : MIMS, 1995.

Moenie 'n mielie kielie nie en ander pittige uitinge / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1995.

Om beter te kan sien : 'n gids tot visuele geletterdheid / T. Gouws, M. Snyman.
2de uitg. Pretoria : Van der Walt, 1995.

Ontheemdes : vertellings van ander mense, ander plekke en ander tye /Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.

Ontleding en vertolking van finansiële state / M Koen, J G I Oberholster, H A van der Laan.
4de uitg. Kenwyn : Juta, 1995.

Ostrich bibliography : 1994 update / compiled by Erica van der Westhuizen.
Pretoria : University of Pretoria, Academic Information Service, Veterinary Science Library , 1995.

Postmodernisme / Joan Hambidge

Pretoria : Van der Walt, 1995.

Practical guide to reading, thinking and writing skills / Pieter du Toit, Marie Heese, Margaret Orr.
Cape Town : Oxford University Press, 1995.

The practice of thoracic anesthesia / edited by Edmond Cohen.
Philadelphia : Lippincott, 1995.

Proceedings of a Symposium on Canine Babesiosis / edited by B.D. Lewis and L.S. Jacobson.
Pretoria : University of Pretoria Faculty of Veterinary Science, 1995.

Professional practice : a Southern African nursing perspective / Charlotte Searle and Silvia A. Pera.
3rd ed. Durban : Butterworths, 1995.

Property investment / C.E. Cloete.
1st ed. Florida : Technikon RSA, 1995-1996

The public sector manager / C Thornhill, S X Hanekom.
Durban : Butterworths, 1995

Die reise van Olga Dolsjikowa en ander omswerwinge / Margaret Bakkes.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.

Relaas van ‘n moord / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, c1995.

Research issues in communication pathology.
Pretoria : Univ. of Pretoria, Dept. of Communication Pathology, 1995.

Schools and the constitution / J.L. Beckmann ... [et al.]
1st ed. Pretoria : Via Afrika, 1995.

Serving small-scale farmers : an evaluation of the DBSA's farmer support programmes / edited by Richard Singini and Johan van Rooyen.
Halfway House : Development Bank of Southern Africa, 1995

! Sit oom Paul / Johann de Waal.
1ste uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1995.

Skink nog 'n uur in my glas : nagelate verse / Koos du Plessis.
Pretoria : Queillerie, 1995.

Skink nog 'n uur in my glas : nagelate verse / Koos du Plessis.
Pretoria : Queillerie, 1995.

Skole en die grondwet / J.L. Beckmann ... [et al.]
1ste uitg.
Pretoria : Via Afrika, 1995.

Sorghum and millets : chemistry and technology / edited by David A.V. Dendy.
St. Paul : American Association of Cereal Chemists, 1995.

*       The soul of the antelope / Fransi Phillips. 

Pretoria : Via Afrika, 1995.

South Africa's interim constitution : text and notes / by Dion A Basson.
Rev ed. Kenwyn : Juta, 1995.

Die Staat : filosofiese en institusionele grondslae / Francois Ackron, Mone Dye.
1ste uitg.
Pretoria : AMB, 1995.

Topics in obstetrics and gynaecology / edited by, Julian Bassin.
Johannesburg : Julmar Communications, 1995.

University of Pretoria Commission of Inquiry into the events related to the strike by workers on the Campus of the University of Pretoria (Krugel Commission: UP): Report.
Pretoria : University of Pretoria, 1995.

University of Pretoria : Kommissie van ondersoek na die staking van werkers op die Universiteit van Pretoria (Krugel -kommissie: UP) : Verslag.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1995.

Variasietaalkunde / Hans du Plessis.
Pretoria : Kagiso, 1995.

Vensters wat die Woord laat oopgaan / Bruce Malina, Stephan Joubert, Jan van der Watt.
Halfway House : Orion, 1995.

Word Christus uitverkoop? : Christendom en ander godsdienste / Piet Meiring.
Wellington : Bybelkor, 1995.

Why are you so nervous? : an anatomy of stage-fright / by Alan Solomon.
Johannesburg : Taliesin, 1995?.

Workbook for commercial law / editor: J M Otto contributors: A Boraine ... [et al.] ; translated by J H de V Dijkman.
Durban : Butterworths, 1995.

Ad Destinatum III : 1983-1992 : 'n geskiedenis van die Universiteit van Pretoria / onder redaksie van J.S. Bergh ... [et al..
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1996.

Africa : selected documents on political, security, humanitarian and economic issues / M. Hough, A. du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria. Institute for Strategic Studies, 1996.

Agricultural land reform in South Africa : policies, markets and mechanisms / general editors, Johan van Zyl, Johann Kirsten, Hans P. Binswanger.
Kaapstad : Oxford University Press, 1996.

Anderkant die reenboog / Attie van Niekerk.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1996.

Bemarkingsbestuur / redakteurs: A. van der Walt ... [et al.]
3de uitg. Kenwyn : Juta, 1996.

A black man called Sekoto / N. Chabani Manganyi.
Johannesburg : Witwatersrand University Press, 1996.

Central banking in the European monetary union / address by Hans Tietmeyer.
Pretoria : Dept. of Marketing Service, University of Pretoria, 1996.

Citizen participation in local government / editor, Koos Bekker.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.

Computers and information systems / Sarah E. Hutchinson, Stacey C. Sawyer.
5th ed. Chicago : Irwin, 1996.

Contemporary management issues / editor: P G du Plessis.
Stellenbosch : [S.l., 1996]

Deliktereg / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1996.

Die deng van Gauteng : en ander ordentlike limericke / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.

Dieremaniere : soos hond- en kateienaars dit ervaar / Johannes Odendaal.
Pretoria : Van der Walt, 1996.

Ditsem, Dawid! / Hans du Plessis.
1ste uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1996.

Doeltreffende geesteswetenskaplike navorsing : navorsingsbestuur vir navorsers, studieleiers en M- en D-kandidate / Johan G. Garbers (red.)
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1996.

Dubbelster / Dolf van Niekerk.
Kaapstad : Tafelberg, 1996.

Eeu : honderd jaar van Afrikaanse kortverhale / saamgestel deur Abraham H. de Vries.
5de hers. uitg. Kaapstad : Human en Rousseau, 1996.

Effective research in the human sciences : research management for researchers, supervisors and master's and doctoral candidates / editor, Johan G. Garbers.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.

Erfreg studentehandboek / M J de Waal, M C Schoeman, N J Wiechers.
2de uitg. Kenwyn : Juta en Kie, 1996.

Exploitation of mammal populations / edited by Victoria J. Taylor and Nigel Dunstone.
London : Chapman and Hall, 1996.

Finansiële verslagdoening / M Roode...[et al.]
6de uitg. Pretoria : V R, 1996.

Fisiologie van die mens : biochemiese, fisiese en fisiologiese begrippe / Bernard J Meyer, Hester S Meij in samewerking met Somarie V Grey, Aletta C Meyer.
4de uitg. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1996.

Focus on South Africa / edited by Vivian de Klerk.
Amsterdam : Benjamins, 1996.

Game ranch management / edited by J du P Bothma.
3rd completely rev. and exp. ed. Pretoria : Van Schaik, 1996.

Global information technology and socio-economic development / edited by Mayuri Odedra-Straub.
Nashua : Ivy League Publishing, 1996

God gee ons seks om te geniet : ontdek die fisieke, emosionele en godsdienstige aspekte van seks / Renier Holtzhausen en Hennie Stander.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1996.

Honours in augmentative and alternative communication : module 707 : legal issues in disability / Tania Buys and Erna Alant.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Arts, Department of Communication Pathology, 1996.

Insects of Southern Africa / Erik Holm.

Pretoria : University of Pretoria, 1996.

Law of succession : students handbook / M J De Waal, M C Schoeman, N J Wiechers.
2nd ed. Cape Town : Juta, 1996.

Leesboek: vroeg-christelike prediking / J H Barkhuizen.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept.
Antieke Tale, 1996.

Losvoor : ‘n versameling van Afrikaanse poësie / saamgestel deur Antjie Krog ; illustrasies deur Maria Snyman.

Pietermaritzburg : Shuter e& Shooter ; Johannesburg : Thorold’s Africana Books (distributer), 1996.

Macroeconomics / M.L. Truu, E. Contogiannis.
2nd ed. Cape Town : Maskew Miller, 1996.

Die mikstuur van mooies / Pirow Bekker.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1996.

Neethling's law of personality / J Neethling, J M Potgieter, P J Visser.
Durban : Butterworths, 1996.

Nicholas se belofte / Fransi Phillips.

Halfway House : Orion, 1996.

Nuwe horisonne vir metallurgiese ingenieurswese / R J Dippenaar.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1996

Oranje Meraai / Marlise Joubert.

Kaapstad : Tafelberg, 1996.

Other worlds, other lives : children's literature experiences : proceedings of the International Conference on Children's Literature, 4-6 April 1995..
1st ed Unisa Press 1996

Ouma Hester en die Zeppelin / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.

 

Ouma Hester en die getaway-kar / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1996.

Pan se pretboek / Charles Malan.
Kaapstad : Tafelberg, 1996.

The Peace dividend / edited by Nils P.Gleditsch ... [et al.].
Amsterdam : North-Holland, 1996.

Personeregbronnebundel = Law of persons source book / deur R.A. Jordaan en C.J. Davel.
2nd ed. Kenwyn : Juta, 1996.

Perspectives on learning difficulties : international concerns and South African realities / Petra Engelbrecht, Susan Kriegler, Mariette Booysen (editors).
Pretoria : Van Schaik, 1996.

Politieke verandering in Suid-Afrika / redakteurs, D.J. Kriek, P. Labuschagne.
Pretoria : RGN, 1996.

Primer for energy conscious design / Dieter Holm & Reinhold Viljoen.
Pretoria : Department Minerals and Energy, 1996.

Proceedings of a Symposium on the Sable Antelope as a Game Ranch Animal : Onderstepoort, 24-25 September 1992 / re-edited by B. L. Penzhorn.
Onderstepoort : SAVA Wildlife Group, 1996.

Proceedings of the Thirteenth Conference of the International Organization of Citrus Virologists / edited by J.V. daGraca, P. Moreno, R.K. Yokomi.
Riverside, Calif. : International Organization of Citrus Virologists, University of California, 1996.

Prof Philippus Smit : Visekanselier en Rektor Universiteit van Pretoria : keurbundel van lesings en toesprake 1992-1996.
Pretoria : S.n., 1996.

Professor Wilhelmus Antonius Willemse, 13-5-1904 tot 6-3-1945 : Gedenkbundel / Departement Sielkunde.
Pretoria : University of Pretoria, 1996.

*       The promise / Fransi Phillips [written by hand, designed and illustrated by Diana Greyvensteyn].

Halfway House : Orion, 1996. 

 

Public administration and management : a guide to central, regional and municipal administration and management / P.S. Botes ... [et al.]
2nd ed. Pretoria : Kagiso, 1996.

 

Rampe in die ruigte : fabels vir almal / Hennie Aucamp ; tekeninge deur Piet Grobler.
Kaapstad : Queillerie, 1996

Rekeningkundige standaarde / onder redaksie van H.R.B. Oppermann ... [et al.] ; Beukes, ed.
6de uitg. Kenwyn : Juta, 1996.

Rekeningkundige standpunte en riglyne : bylae by vyfde uitgawe / onder redaksie van H.R.B. Oppermann ... [et al.]
Kenwyn : Juta, 1996.

Research on human viruses in diffuse effluents and related water environments : report to the Water Research Commission / by W O K Grabow, M B Taylor, M Wolfaardt.
Pretoria : CSIR, 1996.

Rhinocephants on the roof / Marita van der Vyver ; illustrations by Piet Grobler.
Cape Town : Human & Rousseau, 1996.

The rock art of the Golden Gate and Clarens Districts : an enthusiast's guide / Bert Woodhouse.
1st ed. Rivonia : W. Waterman Publications, 1996.

Shuters new Sepedi dictionary : English-Sepedi (Northern Sotho), Sepedi (Northern Sotho)-English / D.J. Prinsloo, B.P. Sathekge.
1st ed. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 1996.

South Africa : designing new political institutions / edited by Murray Faure and Jan-Erik Lane.
London : Sage, 1996.

South Africa's defence and security into the 21st century / edited by William Gutteridge.
Aldershot : Dartmouth, 1996

Southern Cross : civil law and common law in South Africa / Reinhard Zimmermann and Daniel Visser [editors]
Cape Town : Juta, 1996.

Swart koring / Joan Hambidge.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1996

Using it well : user's manual / Cecilia Bouwer, Mo Puttergill.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1996.

Verbeelde werklikheid / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1996.

Verklarende vakwoordeboek vir Antropologie en Argeologie / deur P.J. Coertze en R.D. Coertze.
Pretoria : R.D. Coertze, 1996.

Die volheid daarvan : homiletiek uit 'n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief / C J A Vos.
Pretoria : RGN-Uitgewers, 1996.

Who goes there? : perspectives on clandestine migration and illegal aliens in southern Africa / Anthony Minnaar and Mike Hough with contributions from Chris de Kock ... [et al.].
Pretoria : HSRC, 1996.

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.
Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1997.

Community workers training manual : for the handling of children in a violence contaminated environment / Vera Roos, Willie Schoeman.
Pretoria : University of Pretoria, Dept. of Psychology, 1996?.

AARP Toepassings : MFS in konteks / H. S. Cilliers... [et al.]
Durban Butterworths, 1997.

*       Account of murder / Antjie Krog.

Sandton : Heinemann, 1997.    

Accounting for attorneys / Susanna Maria du Plooy, Una Gilliland, Jacques Pierre van Rooyen.
Durban : Butterworths, 1997.

Afrikaans in Afrika / Christo van Rensburg (red.) Achmat Davids ... [et al.]
1ste uitg. Pretoria : J.L. Van Schaik Akademies, 1997.

Appropriate English in democratic South Africa : a seminar / compiler: Vic Webb
Pretoria : University of Pretoria, 1997.

Belastingwerkboek 1998 / E M Stack ... [et al.]
6de uitg. Durban : Butterworths, 1997.

Die beleggingsbesluit / redakteur P.G. du Plessis medewerkers J.J. Doppegieter ... [et al.]
4de. uitg. Pretoria : Van Schaik Akademies, 1997.

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster... [et al.]
8ste uitg. Kenwyn : Juta, 1997.

The Biology of rarity : causes and consequences of rare-common differences / edited by William E. Kunin and Kevin J. Gaston.
1st ed. London : Chapman & Hall New York : Van Nostrand Reinhold, 1997.

Cats of Africa / text by Anthony Hall-Martin, paintings and drawings by Paul Bosman.

Vlaeberg : Fernwood Press, 1997.

A Century of geological endeavour in South Africa, 1895-1995 / edited by C.R. Anhaeusser.
1st ed. Johannesburg : Geological Society of South Africa, 1997.

Clinical management of sensorimotor speech disorders / edited by Malcolm R. McNeil.
New York : Thieme, 1997.

The complete book of Southern African mammals / Gus Mills and Lex Hes.
Cape Town : Struik Winchester, 1997.

Concise physiology : an up-to-date and complete review of human physiology / H.S. Meij, D.H. van Papendorp.
1st ed. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.

Contemporary international organisations and treaties : selected documents / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1997.

Critical issues in public management and administration in South Africa / Nico L. Roux (coordinator) Petrus A. Brynard, Paul S. Botes, David J. Fourie.
1st ed. Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.

The ecology of natural resource management : the quest for sustainable living : a text for South African students / M.L. Hugo, A.T. Viljoen, L.M. Meeuwis.
1st ed. Pretoria : Kagiso, 1997.

The ecology of rehabilitating coastal dunes at Richards Bay / compiled by Rudi van Aarde & Anne-Marie Smit.
Pretoria : University of Pretoria, Biological and Agricultural Sciences, 1997.

Employee reporting in South Africa / Charl de Villiers, Quintus Vorster.
3rd ed. Pretoria : Dept. of Accounting, University of Pretoria, 1997

Entrepreneurship and new venture management / Isa van Aardt, Carel van Aardt.
Johannesburg : International Thomson Publishing (Southern Africa), 1997.

Ewebeeld / Joan Hambidge.

Midrant : Perskor, 1997.

 

GAAP applications / HS Cilliers ... [et al.]
Durban : Butterworths, 1997.

Gesinsterapie / C.H.J. van der Westhuizen.
Pretoria : S.n., 1997.

Groot vyf : spoor van 'n dekade / Johann Botha.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1997.

Group statements / H.S.Cilliers ... [et al.]
5th ed. Durban : Butterworths, 1997.

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Afrikaans; Immanuel Kant : fundering vir die metafisika van die sedelikheid / 'n vertaling van Grundlegung zur Metaphysik der Sitten en van kommentaar voorsien deur P. S. Dreyer.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1997.

Gynaecological self-education programme (GEP) / editorial board, B.G. Lindeque ...[et al.]
[s.l.] : University of Pretoria, 1997.

Hoe lieflik is U woning / C.J.A. Vos en H.J.C. Pieterse.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1997.

Human physiology : chemical, physical and physiological principles / Bernard J. Meyer, Hester S. Meij, in collaboration with Aletta C. Meyer.
2nd ed. Cape Town : Juta, 1997.

Hy sal sy engel voor jou uitstuur : 'n ontdekkingstog deur die Bybel op soek na engele / Stephan Joubert, Jan van der Watt.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997.

Inkundlanye : a collection of one act stage, radio and TV plays / M.M. Masondo.
1st ed. Hatfield, Pretoria : Academica, 1997.

'n Inleidende studie oor die gebruik van voortbringende funksies vir datagerigte groepering van stelsels van waarskynlikheidsverdelings : opsomming van voordragte gelewer / deur H.S. Steyn.
Pretoria : Statomet, Universiteit van Pretoria, 1997.

Introduction to research in public administration and related academic disciplines / P.A. Brynard, S.X. Hanekom.
Pretoria : Van Schaik Academic, 1997.

Kobus Maree se nuwe droomboek : verklaar jou drome.
Pretoria : Van der Walt, 1997.

Koors / Dolf van Niekerk.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1997.

The law of children and young persons in South Africa / J.A. Robinson, managing editor.
Durban : Butterworths, 1997.

Law of criminal procedure and evidence casebook : student edition / AM Sorgdrager ... [et al.]
2nd ed. Durban : Butterworths, 1997.

The mammal guide of Southern Africa / Burger Cillié.
Pretoria : Briza, 1997.

Menslike histologie / H.L. Coetzee, G.P. Loots, J.H. Meiring.
Pretoria : Van Schaik, 1997.

Multicultural education : what every teacher should know / Johann le Roux.
Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.

Multikulturele onderwys : wat elke onderwyser moet weet / Johann le Roux.
Pretoria : Kagiso Tertiary, 1997.

Production and operations management : a South African perspective / S A Adendorff...[et al.
2nd ed. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1997.

Rainbow birds / Piet Grobler.
Cape Town : Kagiso, 1997

Die reis na Paternoster : 'n verslag van die tweede Swart Afrikaanse Skrywersimposium gehou op Paternoster vanaf 29 September tot 1 Oktober, 1995 / geredigeer deur Hein Willemse ...[et al.]
Bellville : Universiteit van Wes-Kaapland, 1997.

Rekeningkunde vir prokureurs / Susanna Maria du Plooy, Una Gilliland, Jacques Pierre van Rooyen.
Durban : Butterworths, 1997.

Report on the rationalisation of public administration in the Republic of South Africa, 1994-1996 / Public Service Commission.
Pretoria : Govt. Printer : Directorate of Communication, Dept. of Labour, 1997 (Cape Town : Cape and Transvaal Printers)

Sannie Langtand / Alex D'Angelo ; illustrasies deur Piet Grobler ; [vertaal deur Linda Rode].
Kaapstad : Tafelberg, 1997.

Sexuality education in the classroom / Linda van Rooyen ... [et al.]
Pretoria : Kagiso, 1997.

Die soogdiergids van Suider-Afrika / Burger Cillié.
1ste uitg. Pretoria : Briza, 1997.

Stamvader Ignatius Ferreira en sy naverwante / O.J.O. Ferreira.
S.l. : s.n., 1997.

Tax workbook, 1998 / E.M. Stack ... [et al.]
6th ed.
Durban : Butterworths, 1997.

Te jonk om oud te voel : wat God en die dokters oor die menopouse vir jou wil sê : vir elke vrou of sy twintig, dertig of bo veertig is / Renier Holtzhausen, Hennie Stander.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 1997.

Training management : a multi-disciplinary approach to Human Resources Development in Southern Africa / P. S. van Dyk ... [et al.]
2nd ed. Halfway House : International Thomson Publishing, 1997.

Tussen die riewe / P.G. du Plessis.
1ste uitg. Pretoria : Benedic Boeke, 1997.

Water purification works design / F A van Duuren (editor).
Pretoria : Water Research Commission, 1997.

We all draw / Reviva Schermbrucker, Piet Grobler ; [illustrations by Piet Grobler] ; [translated by Emma Booyens].
Kenwyn : Juta, 1997.

 

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1998-2007

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.
2nd ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1998.

Agricultural policy reform in South Africa / project coordinators, Johan van Rooyen ...
Cape Town : Francolin Publishers, 1998.

The archaeological sites of Greefswald : stratigraphy and chronology of the sites and a history of investigations / A. Meyer.
Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Architecture of the Transvaal / Roger C. Fisher, Schalk le Roux, Estelle Mare editors.
1st ed. Pretoria : University of South Africa, 1998.

Basic Conditions of Employment Act 1997.; Wet op Basiese Diensvoorwaardes : Wet 75 van 1997 / saamgestel deur Lex Patria Uitgewers=Basic conditions of employment act : wet 75 van 1997 / compiled by Lex Partia publishers.
Durban : Lex Patria, 1998.

Beginnersgids vir regstudente / Duard Kleyn, Frans Viljoen.
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1998.

Beskrywende rekeningkunde / Q. Vorster... [et al.]
9de uitg. Kenwyn : Juta, 1998.

Boereoorlogstories : 34 verhale oor die oorlog van 1899-1902 / samesteller en redakteur Jeanette Ferreira.
Pretoria : Van Schaik, 1998.

Brandoffer : vertellings uit die Tweede Vryheidsoorlog / Dolf van Niekerk.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Carnival of the animals / verse, Philip de Vos (inspired by the music of Camille Saint-Saëns) ; illustrations, Piet Grobler.
Cape Town [South Africa] : Human & Rousseau ; Johannesburg : Thorold's Africana Books [distributor], 1998.

Carnivore ecology in arid lands / Jacobus du P. Bothma.
Berlin : Springer, 1998.

The challenge to be relevant in the 21st century : book of abstracts : IATUL 1998 Conference, 1-5 June 1998, University of Pretoria, South Africa.
Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Conference papers : air power in Southern Africa : a collective asset / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1998.

Demography : textbook for the South African student / W.P. Mostert ... [et al.]
Pretoria : HSRC Publishers, 1998.

Development paradigms : from paternalism to managing diversity / Hannes de Beer.
Randburg : Knowledge Resources, 1998.

*       Account of murder / Antjie Krog.

Sandton : Heinemann, 1997.     

Edoardo Villa Museum : catalogue = katalogus / Fritz-Uwe Günther.
[Pretoria : University of Pretoria, 1998.

Encounters : an anthology of South African short stories / selected and introduced by David Medalie.
Johannesburg : Witwatersrand University Press, 1998.

Entrepreneurship / Ailke Botha and Leon Botha.
2nd ed. Rooihuiskraal S.A. Institute for Potential Development 1998.

Evaluation of the application of bacteriophages as indicators of water quality / W O K Grabow ... [et al.].
Pretoria : Water Research Commission, 1998.

Fundamentals of 2-D function graphing : a practical workbook for precalculus and introductory calculus / Willem Greybe, Tobia Steyn, Alan Carr.
Cape Town : Oxford University Press, 1998.

Human resources management / H.T. Graham, R. Bennett.
9th ed. London : Macdonald and Evans, 1998.

Human resources management / P D Gerber, P S Nel, P S van Dyk.
4th ed. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1998.

Human rights and democracy in southern Africa : papers presented at the conference : cultivating co-operation amongst human rights institutions in the UNITWIN Network in southern Africa / University of Namibia [edited by Karin Fischer-Buder.
Windhoek, Namibia : New Namibia Books, 1998.

Inheemse reg / deur N J J Olivier ... [et al.], vertaal en bygewerk deur N J J Olivier en W H Olivier.
Durban : Butterworths, 1998.

Introduction to family law / by P.J. Visser, J.M. Potgieter.
2nd ed. Kenwyn : Juta, 1998.

Jaarverslag 1997 / Department Kommunikasiepatologie redakteur, H.E.C. Tesner.
[Pretoria : University of Pretoria, Dept. of Communication Pathology, 1998.

Die Judaskus / Joan Hambidge.

Midrant : Perskor, 1998

Koos Prinsloo : die skrywer en sy geskryfdes / Riana Scheepers.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

The married man's guide to adultery : a study of adulterations / P G du Plessis.
Cape Town : Tafelberg, 1998.

Maize technology development and transfer : a GIS application for research planning in Kenya / edited by R.M. Hassan.
Wallingford CAB International 1998

Menslikehulpbronbestuur / P D Gerber, P S Nel, P S van Dyk.
4de uitg. Johannesburg : International Thomson Publishing, 1998.

Die Mezzanine-klub / Erika Murray-Theron.
Kaapstad : Queillerie, 1998.

Moderne statistiek vir die praktyk / A.G.W. Steyn ... [et al.
6de uitg. Pretoria : Van Schaik 1998.

Música para maestros. English; All for music; music for all / Ana Lucia Frega edited by Caroline van Niekerk [translated from Spanish by Marita Wentzel. ]
Pretoria : Centre for Music Education, Dept. of Music, University of Pretoria, 1998.

Net jy, Marlene / Magda Schmidt.
Midrand : Perskor, 1998.

Nova et vetera : patristic studies in honor of Thomas Patrick Halton / edited by John Petroccione.
Washington, D.C. : Catholic University of America Press, 1998.

Omdat ons alles is / H.J. Pieterse.
Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Ondernemingsbestuur / onder redaksie van S. Marx, D.C. van Rooyen, J.K. Bosch, H.J.J. Reynders.
2de uitg. Pretoria : J.L. van Schaik, 1998.

Paljas : die storie van Klara Viljee : die filmdraaiboeke / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Parametric lie group actions on global generalised solutions of nonlinear PDEs, including a solution to Hilbert's fifth problem / by Elemér E. Rosinger.
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1998.

Pella le 'n kruistog ver / George Weideman.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Personereg studentehandboek / deur C J Davel en R A Jordaan.
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1998.

Perspektief en profiel : 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis / H.P. van Coller, redakteur
1ste uitg Pretoria : van Schaik, 1998

Preacher and audience : studies in early Christian and Byzantine homiletics / edited by Mary B. Cunningham and Pauline Allen.
Leiden Boston : Brill, 1998.

Principles of labour law / S.R. van Jaarsveld, B.P.S. van Eck
Durban : Butterworths, 1998

Productivity, efficiency and land markets in South African agriculture / by Johan van Zyl and Colin Thirtle (editors).
Pretoria : HSRC Printers, 1998.

Psychology for teaching and learning : what teachers need to know / editors Nicky Kruger, Harvey Adams.
Sandton, South Africa : Heinemann, 1998.

Regionalism in the new South Africa / edited by Meshack Khosa and Yvonne Muthien.
Aldershot, Hants, England Brookfield, Vt., USA : Ashgate, 1998.

Rekeningkundige standaarde / onder redaksie van H R B Oppermann ... [et al.]
8st uitg. Kaapstad : Juta, 1998

Research and training strategies for goat production systems in South Africa : proceedings of a workshop held on 22-26 November 1998 at Kings Lodge, Hogsback, Eastern Cape, South Africa / edited by E.C. Webb and P.B. Cronje.
Pretoria : s.n., 1998.

Sê jou sê in Zulu : kursus vir Afrikaanssprekers / Arnett Wilkes, Nicholias Nkosi, Rachelle Gauton.
Pretoria : Kagiso, 1998.

Sersant Spochter se ongelooflike leuenverklikker / Janie Oosthuysen ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1998.

Sintaksis op die voorgrond : vir die dertigjarige herdenking van Fritz Ponelis se Grondtrekke van die Afrikaanse sintaksis / Rufus Gouws en Ilse Feinauer, samestellers.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik Akademies, 1998.

Skaduwee van die son / Lina Spies.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1998.

Sosiopedagogiek 2000 / J.W.M. Pretorius (redakteur), J. le Roux
Pretoria : Van Schaik, 1998.

De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders / redactie: Michael Faure, Kid Schwarz.
Antwerpen : Intersentia,1998.

Successful labour relations : guidelines for practice / Piet S. Nel, Barney Erasmus, Ben Swanepoel.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Academic, 1998.

Die swart sluier / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1998.

Taalreis met Taxi ... / redakteurs, Daan Wybenga en G.A. Jooste medewerkers Anton Basson ... [et al.]
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1998.

University of Pretoria research and creative work. Volume 1 Review.
Pretoria : University of Pretoria , 1998.

Vakdidaktiek : aardrykskunde in die sekondêre skool / A.K.Möller.
1ste uitg. Pretoria : De Jager, 1998-?

Violence in South Africa : a variety of perspectives / editors, Elirea Bornman,  René van Eeden, Marie Wentzel.
Pretoria : HSRC Publishers, 1998.

20 ste eeu Hervormde teologie / Redakteur: DJC van Wyk.
Pretoria : Sentik, Ned Herv Kerk, 1999.

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Marius Koen, Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt.
3rd ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1999.

African renaissance : the new struggle / edited by Malegapuru William Makgoba.
Cape Town : Mafube : Tafelberg, 1999.

Analysis and interpretation of financial statements / Marius Koen, Johan Oberholster.
2nd ed. Kenwyn : Juta, 1999.

Animal production : focus on the industry : proceedings of the 37th National Congress of the South African Society of Animal Science, 27-29 July 1999 at ARC-Central office and the University of Pretoria= Diereproduksie fokus op die industrie handelinge van die 37ste Nasionale Kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde, 27-29 Julie 1999 te LNR-Sentralekantoor en Universiteit van Pretoria.
Pretoria : South African Society of Animal Science, 1999.

Applied veterinary helminthology module / University of Pretoria.
1999

Bacteriology and mycology module, 21 June 1999-22 July 1999 : report / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster, M Koen, C Koornhof.
10th ed.
Durban : Butterworths, 1999.

Boberg's law of persons and the family / by Belinda van Heerden, Alfred Cockrell, Raylene Keightley (general editors), and Jacqueline Heaton ... [et al.].
2nd ed. Cape Town: Juta, 1999.

 

Boendoe / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1999.

Die Bybellennium eenvolumekommentaar : die Bybel uitgele vir eietydse toepassing / onder redaksie van Will Vosloo, Fika J van Rensburg.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1999.

CDMA techniques for third generation mobile systems / edited by Francis Swarts ... [et al. ]

Boston : Kluwer Academic Publishers, 1999.

Charlotta / Jeanette Ferreira.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

Children's rights in a transitional society : proceedings of a conference hosted by the Centre for Child Law in Pretoria, 30 October 1998 / edited by C J Davel.
Pretoria : Protea, 1999.

A compilation of essential documents on economic, social and cultural rights / editor: Gina Bekker.
Pretoria : Centre for Human Rights, University of Pretoria, 1999.

Conference papers : the grim reaper : organised crime in the 1990s, implications for South and Southern Africa / M Hough, A du Plessis (eds).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 1999.

Country of my skull / Antjie Krog.

London : Vintage, 1999.

Dealing with reservoir sedimentation - dredging / G. R. Basson, A. Rooseboom.
Pretoria : CSIR, 1999.

Design of structural steelwork in Southern Africa to SABS 0162 / technical editor and co-author, J. Mahachi.
South Africa : CSIR, 1999.

Domein van glas / Henk van Woerden ; uit Nederlands vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Queillerie, c1999.

 

Enkele rekeningkundige onderwerpe / M Roode, K Leith.
2nd ed. Pretoria : Die skrywers, 1999.

Environment and society : the Thohoyandou environs, Northern Province, South Africa / editors Joan Fairhurst ... [et al.]
Pretoria : Dept. of Geography, University of Pretoria, 1999.

Evolution of biological diversity / edited by Anne E. Magurran and Robert M. May.
Oxford : Oxford University Press, 1999.

Facing the future : youth empowerment for life and career pathing : a guide for careers practitioners, intern psychologists, counsellors, teachers, lecturers and facilitators / Francine Malan.
Pretoria : Collegium, 1999.

Facts on audit firms in the Republic of South Africa : a research report by the School of Accountancy, University of Pretoria / J. Dieter Gloeck ... [et al.]
7th ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 1999.

Festschrift fur Erwin Deutsch zum 70. Geburtstag / herausgegeben von Hans-Jurgen Ahrens ... [et al.]
Koln : Heymanns, 1999.

Finansiële verslagdoening / skrywers M Roode, M Koen, K.B. Leith.
7de uitg. Pretoria : Die Outeurs , 1999.

Finansiering en die boer : 'n finansiele bestuursgids vir boere.
3e uitg. Johannesburg : Standard Bank, 1999.

Foreign ministries : change and adaption / edited by Brian Hocking foreword by Jacques Bilodeau.
Basingstoke : Macmillan, 1999.

From poverty to property : Themba Sono's five steps to real transformation / [Themba Sono edited by Libby Husemeyer
Sandton, South Africa : FMF Books, 1999.

Geskiedenisatlas van Suid-Afrika : die vier noordelike provinsies / J.S. Bergh (red.).
1st ed. Pretoria : J.L. van Schaik, 1999.

Die Griekwapsalms en annerlike goeterse yt die Woord yt / Hans du Plessis.
Potchefstroom (47 Molen St., Potchefstroom 2531) : H. du Plessis, 1999.

The Hall handbook of the Anglo-Boer War, 1899-1902 / by Darrell Hall edited by Fransjohan Pretorius and Gilbert Torlage.
Pietermaritzburg : University of Natal Press, 1999.

Horoscope 2000 / Petra du Preez ; with illustrations by Piet Grobler.
Rivonia : Zebra, 1999.

...In die wereld... : vyf bydraes tot kontekstuele prediking / onder redaksie van Christo Lombaard.
Johannesburg : Lewende Woorde : Randse Afrikaanse Universiteit : Dept. Griekse & Latynse Studies, 1999.

Inleiding tot sporttoerisme / Gert J.L. Scholtz.
2de hers. druk Sunnyside (47 Maple Ave., Clydesdale 0132) : Leisure Research & Training Laboratories, 1999

Innovation in diplomatic practice / edited by Jan Melissen.
Basingstoke : Macmillan, 1999.

International financial stability : how can it be restored and maintained? / by Andrew Crockett.
Pretoria : s.n., 1999.

The International survey of family law : 1997 / edited by Andrew Bainham.
The Hague : Martinus Nijhoff, 1999.

Kat se blad : stuitige strokies / Philip de Vos en Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

Kommunikasiepatalogie : die pad in Afrika : intreerede gelewer op 8 Oktober 1998 / deur Susanna René Hugo.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1999

Kompendium van arbeidsreg / S.R. van Jaarsveld, B.P.S. van Eck, C. Kruger.
3de uitg. Durban : Butterworths, 1999.

Larger carnivores of the African Savannas / J. du P. Bothma and Clive Walker.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1999.

The law of South Africa : first reissue. WA Joubert, founding editor JA Faris, planning editor editorial panel to this volume, LTC Harms, K van Dijkhorst, JA Faris. Volume 17
Durban : Butterworths, 1999.

Marine pollution pathogenic micro-organisms in shellfish / W O K Grabow, A van der Veen, J. C de Villiers.
Pretoria : CSIR, 1999.

The medical student's gynaecologic self-education programme (GEP) / editorial board B.G. Lindeque ... [et al.]
Pretoria : University of Pretoria, 1999.

Module in applied veterinary immunology and serology : report, 1-25 November 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Music therapy : intimate notes / Mercedes Pavlicevic.
London : Jessica Kingsley Publishers, 1999.

The nursing unit manager : a comprehensive guide / Marita Naudé, Salomé M. Meyer, Susan E. van Niekerk.
Sandton : Heinemann, 1999.

Die Nuwe Testament vir kinders : in 'n taal wat hulle verstaan / Stephan Joubert, Jan van der Watt, Hennie Stander [illustrasies: Tobie van der Westhuizen]
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 1999.

Op pad na die nuwe millennium 1999 tot 2001 : versorging van studente as die belangrikste kliente van die Universiteit van Pretoria : Projek 2 : voorsorg, insorg en nasorg van studente.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1999.

The ostrich : biology, production and health / edited by D.C. Deeming.
Wallingford, Oxon, UK New York, NY, USA : CABI Pub., 1999.

Participatory zoning techniques as support to rural development planning and management : principles and procedures, a user's guide / Laurent Lhopitallier, Sylvain Perret, Patrick Caron.
Pretoria : Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, University of Pretoria, 1999.

Pastoor Scholls trek sy toga uit en ander stories / Karel Benjamin ; illustrasies deur Piet Grobler.
Roggebaai : Kwela Boeke, 1999.

The personal voice in biblical interpretation / edited by Ingrid Rosa Kitzberger.
London New York : Routledge, 1999.

Pocket-guide to Southern African birds / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.
1st ed. Pretoria : van Schaik, 1999.

Proceedings of a symposium on canine babesiosis and ehrichiosis / edited by Remo Lobetti.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, 1999.

Promoting a human rights culture in education : responsibilities and opportunities in a transforming society / edited by Jan de Groof, Willy Legotlo, Rassie Malherbe and Johan Potgieter.
Ghent, Belgium : Mys & Breesch, 1999.

Protecting Sub-Saharan Africa : the military challenge / editors: L. du Plessis, M. Hough.
Pretoria : HSRC, 1999.

Reflective public administration : views from the South / edited by JS Wessels, JC Pauw.
Cape Town: Oxford University Press 1999.

Report on the course in African epizootic diseases, 4 to 8 October 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Report on the module in applied veterinary virology part two in the Veterinary Laboratory Diagnostic series, 16 August-3 September 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Saam aan tafel : verduidelik aan jou kind die betekenis van die brood en die wyn en vier saam fees by die nagmaal / Cas Vos.
Kaapstad : Lux Verbi, 1999.

Short course in tick identification : report, 29 November-3 December 1999 / University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, Dept. of Veterinary Tropical Diseases.
1999

Die skadubelofte en ander liefdesverhale / Helene de Kock.
1ste uitg.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1999.

South African diplomacy and security complex theory / Marie Muller.
Leicester : University of Leicester, Centre for the Study of Diplomacy, 1999.

South African industrial relations : theory and practice / P S Nel (editor).
3rd rev. ed. Pretoria : Van Schaik, 1999.

Specific contracts in court / D.J. Lotz, C.J. Nagel.
Durban : Butterworths, 1999.

Training management in South Africa / B.J. Erasmus, P.S. van Dyk.
2nd ed. Halfway House : International Thomson Publishing (Southern Africa), 1999.

Typological techniques applied to rural households and farming systems : principles, procedures and case studies : a user's guide for rural development operator's and managers / Sylvain Perret.
Pretoria : University of Pretoria, 1999.

Understanding human and social sciences: grade 7.
1st ed. Cape Town : Maskew Miller Longman, 1999.

Verdere rekeningkundige onderwerpe / K. B. Leith, J. G. I. Oberholster, M. Roode.
3rd ed. Pretoria : V & R drukkery, 1999.

Vuurtong / Cas Vos.
Pretoria : Benedic, 1999.

The web builder's complete reference manual / Jacques Steyn.
S.l. : Jacques Steyn, 1999.

Werkboek vir personereg / C J Davel, G H Fick, J A Robinson.
2de uitg. Durban : Butterworths, 1999.

2000

Water demand management programme for Southern Africa. Phase II, Analytical paper : WDM as a concept and a policy : towards the development of a set of guidelines for Southern Africa / by Anthony Turton. 2000?                                                               

Die 2000 bestuursrekeningkunde 300 werkboek / edited by Maxi Steyn, Gregory Plant, Freddy de Hart.
Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 2000.

An accounting and auditing perspective on interim financial reporting in the Republic of South Africa / Willem J.J. Botha, Margaret J. Nieuwoudt, Johan G.I. Oberholster.
4th ed. Pretoria : School of Accountancy, University of Pretoria, 2000.

Activity systems and livelihoods in Eastern Cape Province rural areas (Transkei) : household typologies as socio-economic contributions to a landscape project / Sylvain Perret .. [et al.]
Pretoria : Department of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, 2000.

African mole-rats : ecology and eusociality / by Nigel C. Bennett and Chris G. Faulkes.
Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

African voices : an introduction to the languages and linguistics of Africa / edited by Vic Webb, Kembo-Sure.
Cape Town, South Africa Oxford : Oxford University Press, 2000.

Algemene beginsels van die sakereg / deur L Neil van Schalkwyk en P De W van Spuy, bygestaan deur A Boraine.
4de uitg. S.l. : s.n., 2000.

Beware of the canary / Philip de Vos ; illustrations by Piet Grobler.
Cape Town : Human & Rousseau, 2000

Bible. N.T. Afrikaans. 2000 Juvenile literature.; Die radikale jeugboodskap / Jan van der Watt en Stephan Joubert.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

The Boer War : direction, experience, and image / edited by John Gooch.
London Portland, OR : Frank Cass, 2000.

Die brug van hertog Bloubaard / Henning Pieterse.

Kaapstad : Tafelberg, 2000.

Case book on the Law of Delict = Vonnisbundel oor die deliktereg / by/deur J Neethling, J M Potgieter, T J Scott.
3rd ed. Kenwyn : Juta, 2000.

Celebration of the 21st. birthday : Department of Education Management, 17 September 1999 : Conference papers / edited by Hermine Henneke.
Pretoria : University of Pretoria, 2000.

The choice is yours : diet-plan, family-plan, exercise-plan / Bernard J. Meyer, Aleta C. Meyer.
Pretoria : Meyer, 2000.

Die Christen, die Bybel en die toekoms : dit is wat ek glo / Jan van der Watt.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000

Christen, hoe moet ek dan leef? : 7 riglyne om effektief Christen te wees / medewerkers: Isak Burger ... [et al.], Jan van der Watt & Stephan Joubert, redakteurs.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

Commercial law / by C.J. Nagel ...[et al.]
2nd ed. Durban : Butterworths, 2000.

Computer data and program.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Dentistry, 2000.

Conservation policy Mahlamba Ndlophu / Roger Fisher, Nico Botes, architects in association / Public Works liaison, Leonie Marais Project principle, Roger C. Fisher research assistant, Nicholas Clarke edited and compiled by Nico Botes.
[S.l. : s.n., 2000.]

Contributions towards an African Renaissance / edited by Hussein Solomon and Marie Muller.
Umhlanga Rocks (Private Bag X018, Umhlanga Rocks 4320) : ACCORD, 2000.

Corporate law / H S Cilliers ... [et al.]
3rd ed. Durban : Butterworths, 2000.

Demokratiese bestuur : 'n verkenning van sleutelbegrippe en die implikasies daarvan vir die bestuur van 'n akademiese universiteitsdepartement / intreerede gelewer op 23 Maart 2000 deur Johannes Lodewyk Beckmann.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2000.

Dink soos Jesus : die kreatiewe oplos van probleme en die skep van geleenthede in die 21 ste eeu / Kobus Neethling, Hennie Stander, Rache Rutherford.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2000.

Diseases and pathogens of eucalypts / P.J. Keane ... [et al.], editors.
Collingwood, Vic. : CSIRO, 2000.

Down to my last skin / Antjie Krog.

Johannesburg : Random House, 2000.

 

Elke oggend van die wêreld / Pascal Quignard ; vertaal deur Johann Rossouw.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

 

Elke oggend van die wêreld / Pascal Quignard ; vertaal deur Johann Rossouw.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

Ermelo, Mpumalanga : preliminary survey for a conservation policy / prepared for the Ermelo Transitional Council by the Mpumalanga Office of the South African Heritage Resource Agency and the Department of Architecture, Landscape Architecture and Interior Design, University of Pretoria.
Pretoria? : Dept. of Architecture, Landscape Architecture and Interior Design, University of Pretoria? 2000.

Geloof in Suid-Afrika : 'n kultuurhistoriese beskouing, Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis Agtiende Jaarlikse Kongres, Pretoria, 12 & 13 Oktober 2000: / redakteur, Schalk le Roux assitent-redakteur, Nico Botes = Religion in South Africa : a cultural historical overview, South African Society for Cultural History Eighteenth Annual Congress, Pretoria, 12 & 13 October 2000 / editor, Schalk le Roux assistant editor, Nico Botes.
Pretoria : South African Society for Cultural History, 2000.

Generaal Ben Viljoen, 1868-1917 / J.W. Meijer.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

The Geography of South Africa in a changing world / edited by Roddy Fox and Kate Rowntree.
Cape Town : Oxford University Press, 2000.

Greyton urban design study / Department of Architecture and Landscape Architecture, University of Pretoria, Pretoria.
Pretoria : Dept. of Architecture and Landscape Architecture University of Pretoria, 2000.

Help! Ek cope nie meer nie : hoe haal ek die beste uit die lewe? / Jan van der Watt & André van der Watt.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

Human anatomy / J.H. Meiring [et al.]
Pretoria : Van Schaik, 2000.

Improving public policy / Fanie Cloete, Henry Wissink (editors).
Pretoria : Van Schaik, 2000.

Java gently for engineers and scientists / Judith M. Bishop, Nigel T. Bishop.
Harlow, England : Addison-Wesley, 2000.

Kleur kom nooit alleen nie / Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2000.

 

De Kleur van je hart / Antjie Krog ; vert. uit het Engels door Robert Dorsman en d van Eeden ; met een voorw. Van Adriaan van Dis.

Amsterdam : Mets en Schilt ; ‘s Gravenhage : Novib ; Brussel : II. II. II ; Antwerpen : EPO cop., 2000.

Korporatiewe reg / H S Cilliers ... [et al.]
3de uitg.
Durban : Butterworths, 2000.

Law of persons : students' textbook / by C.J. Davel and R.A. Jordaan.
3rd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Die lof van my God solank ek lewe : verklaring van 'n aantal psalms deur Willem S. Prinsloo / redakteurs: Wim Beuken (Leuven) ... [et al.]
Centurion : Medpharm, 2000.

Lykdigte / Joan Hambidge.

Kaapstad : Tafelberg, 2000

 

Magie und Heidentum in der Apostelgeschichte des Lukas. English; Magic and paganism in early Christianity : the world of the Acts of the apostles / Hans-Josef Klauck translated by Brian McNeil.
Edinburgh, Scotland : T & T Clark, 2000.

Managing African conflicts : the challenge of military intervention / editors: L. du Plessis, M. Hough.
Pretoria : HSRC, 2000.

More than brothers : Peter Clarke and James Matthews at seventy / compiled and edited by Hein Willemse.
1st ed. Cape Town : Kwela Books, 2000

Multiculturalism & hybridity in African literatures / edited by Hal Wylie & Bernth Lindfors.
Trenton, NJ : Africa World Press, 2000.

Oorlogsdagboek van Veggeneraal de Villebois-Mareuil / vertaal deur Johann Rossouw & D.P.M. Botes.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

Paul as benefactor : reciprocity, strategy and theological reflection in Paul's collection / Stephan Joubert.
Tübingen : Mohr Siebeck, 2000.

Personereg studentehandboek / deur C.J. Davel en R.A. Jordaan.
3rd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Photographic guide to trees of southern Africa / Braam van Wyk, Piet van Wyk, Ben-Erik van Wyk.
1st ed. Pretoria : Briza, 2000.

Prestressed concrete design and practice / Vernon Marshall, John M. Robberts.
1st ed. Midrand : Concrete Society of Southern Africa, Prestressed Concrete Division, 2000.

Professional practice : a Southern African nursing perspective / Charlotte Searle.
4th ed. Durban : Heinemann, 2000

Reis-geselskap : die kuns van verhalende pastorale gesprekvoering / Julian Müller.
Wellington : Lux Verbi.BM, 2000.

Ruminant physiology : digestion, metabolism, growth, and reproduction / edited by P. Cronjé associate editors, E.A. Boomker... [et al.]
Wallingford : CABI, 2000.

Säugetiere Handbuch vom Sudlichen Afrika / Burger Cillié ; Übersetzung von Helga Ilgner, Heidi Ilgner u.a..
2e Aufl. Pretoria : Briza, 2000.

Selected official South African strategic and security perceptions, 1992-2000 / M. Hough, A.du Plessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2000.

Simbole : veilig of gevaarlik? : 'n gids tot Christelike simbole en tekens / Hennie Stander [illustrasies deur Rassie Erasmus.
Kaapstad : Struik Christelike Boeke, 2000.

Socio-economic rights in South Africa : a resource book / edited by Sandra Liebenberg & Karrisha Pillay.
Bellville : Socio-Economic Rights Project, Community Law Centre, University of the Western Cape, 2000

Sommers se farmakologie / De K. Sommers.
7de uitgawe Pretoria : Sommers, 2000.

South African agriculture at the crossroads : an empirical analysis of efficiency, technology and productivity / edited by Colin Thirtle, Johan van Zyl, and Nick Vink.
New York : St. Martin's Press, 2000.

Student case book on business entities / by J T Pretorius ... [et al.. ]
2nd ed. Cape Town : Juta, 2000.

Suid-Afrikaanse musiekwoordeboek / saamgestel deur 'n Hersieningskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in samewerking met die Nasionale Terminologiediens hoofredakteurs: Reino Ottermann, Maria Smit bygestaan deur Izak Grové ... [et al. = South African music dictionary / compiled by a Revision Commission of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in collaboration with the National Terminology Services chief editors: Reino Ottermann, Maria Smit assisted by Izak Grové ... [et al.]
2de, hers. en vermeerde uitg. Kaapstad : Pharos, 2000.

The sustainability challenge for Southern Africa / edited by Jim Whitman.
Basingstoke : Macmillan, 2000.

To the edge / Hein Marais.
Pretoria : University of Pretoria, 2000.

Tukkie-rugby by die millennium / Flip van der Watt.
Pretoria : s.n., 2000.

Tuning in to a differenct song : using a music bridge to cross cultural differences / Joyce Scott.
Pretoria : UNISA, Institute for Missiological and Ecumenical Research, 2000.

Viva os Boers! : Boeregeïnterneerdes in Portugal tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 / O.J.O. Ferreira.
2de, bygewerkte uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2000.

Water wars : enduring myth or impending reality / edited by Hussein Solomon and Anthony Turton.
Durban : ACCORD, 2000.

Wees geestelik fiks : 'n oefenprogram vir derde-millennium-Christene / Stephan Joubert.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000.

With Acknowledgements to Karl Pearson : recollections on a pleasant journey through the fields of statistics / summary and papers delivered by H. S. Steyn.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Statistics, 2000.

Zion City RSA : the story of the church in South Africa / Kevin Roy illustrations by Judy Roy.
Cape Town : South African Baptist Historical Society, 2000.

Course catalogue 2001 / Continuing Education at University of Pretoria.
[Pretoria : Continuing Education at University of Pretoria, 2001]

Enviro-Info 2001, Republic of South Africa [electronic resource : information for tourists, scholars and those interested in the South African environment / editors, Frans Jordaan, Gwen Breedlove, Susan Langenhoven Department of Environmental Affairs and Tourism in collaboration with the University of Pretoria and GISBS.
[Pretoria? : Dept. of Environmental Affairs and Tourism, 2001? ]

An extension to and further refinement of a water quality guideline index system for livestock watering. Vol. 2, Poultry production systems and water quality for ostrich production / by N.H. Casey, J.A. Meyer and C.B. Coetzee.
Pretoria : Water Research Council, 2001

-Fatherless in Galilee : Jesus as child of God / Andries van Aarde.
Harrisburg, Pa. : Trinity Press International, 2001.

Principles and practice of labour law / S.R. van Jaarsveld, J.D. Fourie, M.P. Olivier.
Durban : Butterworths, 2001.

Radiographic anatomy [electronic resource / N. Lizamore, Department of Anatomy developed by Telematic Education.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Strategic framework : a guide to the implementation of the IRDP / by Sabina M. Silaula, program manager Integrated Rural Development Program, Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, University of Pretoria, Republic of South Africa.
Pretoria : University of Pretoria, Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, Integrated Rural Development Program, 2001.

Who cares? : AIDS Review 2001 / Tim Trengove Jones series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2001.

Clinical histology = Kliniese histologie [electronic resource / authors, H. L. Coetzee ... [et al. artist, Marinda Smith instructional designer, Anne Strehler graphic designer, Marcel Hoffman.
Pretoria : University of Pretoria, 2001?

Beginnersgids vir regstudente / Duard Kleyn, Frans Viljoen.
3de uitg. Kaapstad : Juta, 2001.

Beskrywende rekeningkunde / Q Vorster ... [et al.]
12de uitg. Kaapstad : Juta, 2001.

Blomplante van die Kalahari-duineveld / Noel van Rooyen in samewerking met Hugo Bezuidenhout & Emmerentia de Kock.
1ste uitg. Pretoria (272 Thatchers Field, Lynnwood 0081) : Ekotrust, 2001

Cindek : Centre for Indigenous Knowledge : annual report, 2001 / University of Pretoria, Centre for Indigenous Knowledge.
Pretoria : Cindek, 2001.

Conservation policy Botshabelo / editors, Schalk le Roux, Roger C. Fisher, Nico Botes.
1st ed. Pretoria : SAHRA, 2001.

Descriptive accounting / Q Vorster ... [et al.]
6th. ed. Kenwyn : Butterworths, 2001.

Dialogue among civilizations : a paradigm for peace / Mohammad Khatami editors Theo Bekker and Joelien Pretorius.
Pretoria : Unit for Policy Studies, Centre for International Political Studies, University of Pretoria, 2001.

Doing politics in a rough neighbourhood : challenges and opportunities for the South African political sciences community / M M E Schoeman.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2001.

Dokter Me Di Syn en die keiser se seun / Roberto Piumini ; [illustrasies deur] Piet Grobler ; [Afrikaans deur Linda Rode].
Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Flood risk reduction measures : incorporating flood hydrology for southern Africa / W. J. R. Alexander.
2nd rev., incorporating flood hydrology for southern Africa. [Pretoria : University of Pretoria Dept. of Civil Engineering, 2001.

Flowering plants of the Kalahari dunes / Noel van Rooyen in collaboration with Hugo Bezuidenhout and Emmerentia de Kock.
1st ed. [Lynnwood, Pretoria (272 Thatchers Field, Lynnwood 0081) : Ekotrust, 2001

Further accounting topics / Mrs K B Leith...[et al.]
4th ed.
S.l. : s. n., 2001.

Gode van papier / Cas Vos.
1ste uitg.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.

The great escape of the Boer Pimpernel, Christiaan De Wet : the making of a legend / Fransjohan Pretorius translated and adapted by Stephan Hofstätter -assisted by Wilhelm Snyman.
Pietermaritzburg : University of Natal Press, 2001.

Human rights law in Africa : 1998 / editor Christof Heyns, series editors Christof Heyns and Paul Tavernier.
The Hague : Kluwer law Int., 2001.

Die indirekte afdruk [en Gegote herstellings [electronic resource / M. Dannheimer, J. Steenekamp.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Innie skylte vannie Jirre : Griekwapsalms en ander gedigte / Hans du Plessis.
Pretoria : LAPA, 2001.

Jy kan skoenlappers sien aankom / Wessel Pretorius met houtsneedrukke deur Annette Pretorius.
1ste uitg. Pretoria : Bent, 2001.

Kruis en dwars : 37 nuwe stories oor Suid-Afrika / samesteller en redakteur, Jeanette Ferreira.
1ste uitg. Kaapstad : Van Schaik, 2001.

Law of delict / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser translated and edited by J.C. Knobel.
4th ed. Durban : Butterworths, 2001.

Law of delict / J. Neethling, J.M. Potgieter, P.J. Visser translated and edited by J.C. Knobel.
4th ed. Durban : Butterworths, 2001.

Lyfsange / Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.

Management education : science of panacea? A South African challenge for the new Millenium / Piet Nel = Bestuursopvoeding : wetenskap of kitskuur? 'n Suid-Afrikaanse uitdaging vir die nuwe millenium.
Pretoria : Dept. of Business Management, University of Pretoria, 2001.

Navorsingsverslag 2001 Volume 1 / University of Pretoria.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2001.

New Babylon, new Nineveh : everyday life on the Witwatersrand 1886-1914 / Charles van Onselen.
Johannesburg : Jonathan Ball, 2001.

Nuwe stemme 2 / saamgestel deur Petra Müller en Nèlleke de Jager.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2001.

Oemkontoe van die nasie / P.J. Haasbroek.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2001.

Om te leef in Afrika : oorlewing, saambestaan en die Suid-Afrikaanse letterkunde / Hein Willemse.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Omnibus 2 : van liefde en oorlog / Helene de Kock.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Ontdek die Voortrekkermonument = Discover the Voortrekker Monument / Jackie Grobler met kleur foto's deur / with colour photographs by Stephen Keet.
Pretoria : Grourie Entrepreneurs 2001.

‘n Ou Begin / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2001

Polarisation of parties into win power and keep power camps, threatens the collapse of the peace process / Jan van Eck.
Pretoria : Unit for Policy Studies, Centre for International Political Studies, University of Pretoria, 2001.

Principles of property maintenance / edited by C.E. Cloete,
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2001.

Principles of property management / edited by C.E. Cloete.
Sandton : South African Property Education Trust, 2001.

Risk management in property / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust 2001.

Scorched earth / editor: Fransjohan Pretorius.
1st ed. Cape Town : Human & Rousseau, 2001.

Sê Maria / Erika Murray-Theron.
1ste uitg.
Kaapstad : Tafelberg, 2001.

Selected military issues with specific reference to the Republic of South Africa / M. Hough, L. Du Pessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2001.

Sewe Sonjas en wat hulle gedoen het / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : ContentLot.com, 2001.

So wil ons hê dit moes wees! : mites rondom die Anglo-Boereoorlog / Fransjohan Pretorius.
Port Elizabeth : Universiteit van Port- Elizabeth, 2001.

Southern African garden birds / Ulrich Oberprieler, Burger Cillié [illustrations: Samantha van Riet.
Pretoria : LAPA, 2001.

The state of research and scholarship in public administration : strategic leadership and governance parameters impacting on basic and applied research for the 21st century : professorial inaugural address delivered on 29 May 2001 / by Jerry O. Kuye.
Pretoria : University of Pretoria, 2001.

Trits Tertia en die derde tert / Joan Hambidge.

[Parrow, South Africa] : ContentLot.com, c2001.

Verskroeide aarde / redakteur: Fransjohan Pretorius.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2001.

Witchcraft, power, and politics : exploring the occult in the South African lowveld / Isak Niehaus, with Eliazaar Mohlala and Kally Shokane.
Cape Town : David Philip London Sterling, Va. : Pluto Press, 2001.

 

2002

11 September 2001 : strategic implications of the World Trade Centre attack / by Ernst Neuland, Gerrit Olivier and Dani Venter.
Pretoria : Protea Book House, 2002.

1971-2001 landscape architecture, University of Pretoria.
Johannesburg : Brook Pattrick Environmental (Pty.) Ltd., 2002.

The ABC of financial management : an introduction to financial management and analysis / F. C. H. Lovemore and L. M. Brümmer.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2003.

Accounting for stock and flow values of woody land resources : methods and results from South Africa / edited by Rashid M. Hassan contributing authors, Ruth Beukman, ... [et al.]
Pretoria : Centre for Environmental Economics and Policy in Africa (CEEPA), University of Pretoria, 2002.

Ad destinatum IV : 1993-2000 : historical developments and events at the University of Pretoria / Flip van der Watt (Editor).
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Ad destinatum IV : 1993-2000 : historiese ontwikkelinge en gebeure aan die Universiteit van Pretoria / Flip van der Watt (Redakteur).
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 2002.

Algemene beginsels van die sakereg / deur L. Neil van Schalkwyk en P. de W. van der Spuy bygestaan deur A. Boraine.
5de uitg. S.l. : s.n., 2002.

Amulets & dreams : war, youth & change in Africa / edited by Omar Badsha photographs by Guy Tillim & Omar Badsha text by Julia Maxted foreword by Amara Essy.
Pretoria : SAHO, 2002.

Die ander Marta / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2002.

Archangels / Guy Willoughby.
Howick, South Africa : Brevitas, 2002.

Aves : gedigte / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Black academics on the move : how Black South African academics account for moving between institutions or leaving the academic profession / Cheryl Potgieter.
Pretoria : CHET, 2002.

Boegoe vannie liefde : Griekwahooglied / Hans du Plessis.
1ste uitg.
Pretoria : LAPA, 2002.

Computational intelligence : an introduction / Andries P. Engelbrecht.
Chichester, England Hoboken, N.J. : Wiley, 2002.

Cycads with special reference to the southern African species / Nat Grobbelaar.
First English ed. Pretoria : Published by the author, 2002.

Critical perspectives on public administration : issues for consideration / J.O. Kuye ... [et al.]
Sandown, : Heinemann, 2002.

Designing language teaching : on becoming a reflective professional / Albert Weideman.
1st ed. Pretoria : Business Enterprises at University of Pretoria, 2002.

E.M. Forster's modernism / David Medalie.
Basingstoke : Palgrave, 2002.

Gender mainstreaming practises. 1: examples from the EU and South Africa / by Britta Thege, I. Welpe editor, Donna Wyckoff-Wheeler
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Gender research methods and techniques. 1: the internet / [Lisa Thompson editor, Donna Wyckoff-Wheeler]
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

General principles of the law of things / by L. Neil van Schalkwyk and P. de W. van der Spuy assisted by A. Boraine.
5th ed. S.l. : s.n., 2002.

'n Gids tot tuinplae en -siektes in Suid-Afrika / A.S. Schoeman.
3e uitg. Kaapstad : Struik, 2002.

The god of journalism is dead : objectivity, subjectivity and the press / Christo Lombaard.
Lyttelton Manor, Pretoria : Medpharm Publications, 2002.

A guide to Garden pests and diseases in South Africa / A.S. Schoeman.
3rd ed. Cape Town : Struik, 2002.

Hebreers vir vandag : 'n bybelstudie vir dieper delwers / Andrie du Toit.
Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2002.

Human rights law in Africa : 1999 / edited by Christof Heyns, assistant editor Morne van der Linde, series editors Christof Heyns and Paul Tavernier.
The Hague : Kluwer Law International, 2002.

Humanitarian intervention in an evolving world order : the cases of Iraq, Somalia, Kosovo, and East Timor / Sophie Thomashausen.
Pretoria, South Africa : Africa Institute of South Africa, 2002.

Hydropolitics in the developing world : a southern African perspective / Anthony Turton and Roland Henwood (editors).
Pretoria : African Water Issues Research Unit, Centre for International Political Studies (CIPS), University of Pretoria, 2002

Indigenous knowledge and the integration of knowledge systems : towards a philosophy of articulation / edited by Catherine A. Odora Hoppers.
Cape Town, South Africa : New Africa Books, 2002.

Intersections and constructions of gender and HIV/AIDS / editor, Donna Wyckoff-Wheeler.
Pretoria : Centre for Gender Studies, University of Pretoria, 2002.

Introduction to facilities management / edited by C.E. Cloete.
1st ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Introduction to human nutrition / edited on behalf of the Nutrition Society by Michael J. Gibney, Hester Vorster, and Frans J. Kok.
Oxford : Blackwell Science, 2002.

Kleur kom nooit alleen nie / Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2000

 

 

Kleur komt nooit allen / Antjie Krog ; vert. uit het Afrikaans Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, 2002.

 

Landelik / Martjie Bosman.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Language in South Africa : the role of language in national transformation, reconstruction and development / Vic Webb.
Philadelphia, PA : John Benjamins Pub., 2002.

The law of intellectual property : introduction, copyright, trade marks, inventions, designs, plant breeders' rights and law of competition / H.B. Klopper and P. de W. van der Spuy.
Pretoria : s.n., 2002.

Leadership in education : productive learning cultures / edited by Louis Calitz, Otto L. Fuglestad, Solvi Lillejord.
South Africa : Heinemann, 2002.

Leaf diseases and disorders of banana in South Africa : identification and management guide / Altus Viljoen.
1st ed. Pretoria : University of Pretoria, Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI), 2002.

Lifeskills and career counselling / editors, J.G. Maree, L. Ebersöhn
Sandown  : Heinemann, 2002.

Mamma Medea : na Apollonios van Rhodos en Euripides / Tom Lanoye ; uit Nederlands vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Queillerie, 2002.

Management of commercial and industrial properties / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Management of residential property / edited by C.E. Cloete.
2nd ed. Sandton : South African Property Education Trust, 2002.

Managing public money : a system from the south / J.C. Pauw ... [et al.]
Sandown, South Africa : Heinemann, 2002.

Mergers in higher education : lessons learned in transitional contexts / Jonathan D. Jansen (editor) with Nyiko Bandi ... [et al.]
Pretoria : Unisa Press, 2002.

Met woorde soos met kerse / inheemse verse uitgesoek en vertaal deur Antjie Krog.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2002.

Mimi : 'n feesbundel / saamgestel deur Johan van Rooyen ter viering van Mimi Coertse se sewentigste verjaardag op 12 Junie 2002.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Moeisame pad na vernuwing : die NG Kerk se pad van isolasie en die soeke na 'n nuwe relevansie / Flip du Toit ... [et al.]
1ste uitgawe. Bloemfontein : Barnabas, 2002.

Montanha in Zoutpansberg : ‘n Portugese handelsending van Inhambane se besoek aan Schoemansdal,1855-1856 / O J O Ferreira ; met die medewerking van C E F Von Reiche.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

 

My lied van Niet / Fransie Phillips.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

 

Net één slukkie, Padda! / Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2002.

No quick fixes : challenges to mission in a changing South Africa / Dons Kritzinger (editor).
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Missiological and Ecumenical Research Pretoria, 2002.

Our dream deferred : the poor in South Africa / Abebe Zegeye & Julia Maxted.
Pretoria : South African History Online : UNISA Press, 2002

An overview of intergovernmental relations in Africa : Southern African Development Community (SACD) / compiled by C. Thornhill (editor)...[et al.]
Pretoria : SAFPUM Publishers, 2002.

Overview of selected GAAP audit items in South Africa / author, W.J.J. Botha assistant author, E.R. Venter.
Pretoria : WJJ Botha, 2002.

Please Frog, just one sip! / Piet Grobler ; [English translation by Kobus Geldenhuys].
Cape Town : Human & Rousseau, 2002.

Proceedings of the First International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2002) : Skukuza, Kruger National Park, South Africa, 8-10 April 2002 / editor, J.P. Meyer.
Centurion : HEFAT 2002.

Psychiatry : a destigmatised scientific discipline. Fact or delusion? / by Professor J.L. Roos.
Pretoria : University of Pretoria, 2002.

Roofvoëls : 'n identifiseringsgids vir Suider-Afrika / Ulrich Oberprieler, Burger Cillié.
1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2002.

Ruggespraak / Joan Hambidge.
1ste uitg.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Shopping centre management in South Africa / edited by C E Cloete.
Pretoria : South African Council of Shopping Centres, 2002.

 

Stillerlewe /Pirow Bekker.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2002.

Strategic intelligence : selected official South African strategic perceptions : 1992-2002 / M Hough, A. du Plessis(eds.)
Pretoria : University of Pretoria, Institute for Strategic Studies, 2002.

Die taal van voels en ander gedigte / deur Hans Pienaar.
2de uitg. Johannesburg? : H. Pienaar, 2002.

Transitions from authoritarianism : the role of the bureaucracy / edited by Randall Baker.
Westport, Conn. : Praeger, 2002.

The virtual procedures clinic [electronic resource / J.M. Boon ... [et al.]
London : Primal Pictures Ltd., 2002.

Vlieg / saamgestel deur Marianne van Loggerenberg
Pretoria : s.n., 2002?

Wat de sterre zeggen / Antjie Krog ; vertaling [uit het Afrikaans] Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, 2002

Whose right? : AIDS Review 2002 / Chantal Kisoon, Mary Caesar, Tashia Jithoo series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2002.

2003

Die aarde waarop ek loop : biografiese sketse / Dolf van Niekerk.

1ste uitg.Pretoria : LAPA, 2003

Abel se dogters / Helene de Kock.
1ste uitg.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Asia's economic miracle - lessons for Nepad? / Jane Shen and Hussein Solomon.
Pretoria : Africa Institute of South Africa, 2003.

Ateljee van glas / Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis. 2003 

Bietjie Grieks vir jou : studiemateriaal vir GRK151 / opgestel deur Gerhard Swart.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

A change of tongue / Antjie Krog.

Johannesburg : Random House, 2003.

Combating crime in South Africa : contemporary perspectives / M. Hough, and A. Du Plessis (eds).
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2003.

Confronting fragmentation : housing and urban development in a democratising society / editors: Philip Harrison, Marie Huchzermeyer, Mzwanele Mayekiso.
Cape Town : University of Cape Town Press, 2003.

Enkeldiep / Cas Vos.
1ste uitg. Pretoria : Protea, 2003.

Entrepreneurship : a South African perspective / Gideon Nieman, Johan Hough, Cecile Niewenhuizen (editors).
Pretoria : Van Schaik, 2003.

Foto-sakgids tot soogdiere van Suider-Afrika / Burger Cillié.
Cape Town : Sunbird, 2003.

Groups in music : strategies from music therapy / Mercédès Pavlicevic.
London New York : Jessica Kingsley Publishers, 2003.

Happiness : personhood, community, purpose / Pedro Alexis Tabensky.
Aldershot : Ashgate, 2003.

Hie neffens my / Hans du Plessis fotografie deur Heleen Theron.
1ste uitg. Pretoria : LAPA, 2003.

Hoe om die Bybel beter te verstaan : 52 sleutels om God se boodskappe in sy Woord te ontsluit / Hennie Stander.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2003.

Human histology / H.L. Coetzee, G.P.Loots, J.H. Meiring.
1st ed. Pretoria, South Africa : Van Schaik, 2003.

Intellectual tools : skills for the human sciences / Deon Rossouw (ed.)
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Publishers, 2003.

Kaalvoet oor die berg : verhale oor die liefde / Erika Murray-Theron.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2003.

Kompendium van arbeidsreg / Fanie van Jaarsveld, Stefan van Eck.
4de uitg. Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Kontrei : roman / Kleinboer.
1ste uitg. Johannesburg : Praag, 2003.

Liederen van de blauwkraanvogel : /Xam-gedichten / Antjie Krog, keuze en bew. [uit het Engels] ; vert. [uit het Afrikaans] Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium ; Den Haag : Novib, cop. 2003.

Lovedale, coercive agency : power and resistance in mission education / Graham A. Duncan.
Pietermaritzburg : Cluster, 2003.

Missy my mousey / Lida Dykstra ; illustrations by Piet Grobler.
Cape Town : Human & Rousseau, 2003.

Molecular characterisation of F-RNA coliphages in South African water sources / final report to the Water Research Commission by W.O.K. Grabow, M. Uys and C.G. Clay.
Pretoria : Water Research Commission, 2003.

Muisie, my meisie / deur Lida Dijkstra met prente deur Piet Grobler en vertaling deur Philip de Vos.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Musical arts in Africa : theory, practice and education / edited by Anri Herbst, Meki Nzewi and Kofi Agawu.
1st. ed. Pretoria : Unisa Press, 2003.

Nie meer Grieks nie : Studiemateriaal vir GRK261 / opgestel deur Gerhard Swart.
Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Nog 'n bietjie Grieks vir jou : Studiemateriaal vir GRK152 / opgestel deur Gerhard Swart.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Of myths and migration : illegal immigration into South Africa / Hussein Solomon.
Pretoria : University of South Africa, 2003.

(Over)extended : AIDS review 2003 / Vanessa Barolsky series editor: Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of AIDS, 2003.

Penetrating state and business : organised crime in Southern Africa / edited by Peter Gastrow.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

The pocket photoguide to mammals of southern Africa / Burger Cillié.
Cape Town : Sunbird, 2003.

Principles of surgical patient care / edited by Carel J. Mieny, Ulrich Mennen.
2nd ed. Cape Town : New Africa Books, 2003.

Project management : a multi-disciplinary approach / Herman Steyn ... [et al.]
Pretoria : FPM Publishing, 2003.

Project management : principles and practices / Herman Steyn.
Pretoria : FPM Publishing, 2003.

Public relations : South African perspectives / editors, R.S. Rensburg, M. Cant.
Sandown, South Africa : Heinemann, 2003.

Rectores magnifici / Flip van der Watt.
Pretoria : Protea, 2003.

Relaas van een moord / Antjie Krog ; vertaald [uit het Afrikaans] door Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium, cop. 2003.

Silberberg and Schoeman's The law of property/ by P.J. Badenhorst ... [et al.]
4th ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Social security : a legal analysis / editors, M.P. Olivier, N. Smit, E.R. Kalula.
Durban : LexisNexis Butterworths, 2003.

Sowaar nog Grieks vir jou? : studiemateriaal vir GRK153 / opgestel deur Gerhard Swart.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik Content Solutions, 2003.

Die spree met foete / Philip de Vos & Piet Grobler ; Afrikaanse verwerkings van Annie M.G. Schmidt - verse / [vert. uit die Nederlands].

Kaapstad [etc.] : Human en Rousseau, 2003.

To make them serve... : the 1871 Transvaal Commission on African Labour / edited by J.S. Bergh and Fred Morton.
1st ed. Pretoria : Protea Book House, 2003.

Toepa toepa towery / J.F. Spies ; met illustrasies deur Piet Grobler.
Pretoria : Protea, 2003.

Transboundary rivers, sovereignty and development : hydropolitical drivers in the Okavango River basin / Anthony Turton, Peter Ashton & Eugene Cloete (editors).
Pretoria, South Africa : African Water Issues Research Unit, 2003

*       ‘n Trollie vol regte / Antjie Krog [Afrikaanse vertaling : Antjie Krog].

Rondebosch : RAPCAN, [2003?]  

'Volk', faith and fatherland : the security threat posed by the white right / Martin Schönteich and Henri Boshoff.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

Vrydag is my dag / Anushka Ravishankar ; [illustrasies deur] Piet Grobler ; Afrikaanse beryming deur Philip de Vos.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2003.

Wat die Bybel sê oor ... : 50 raakvatantwoorde oor kwessies waaroor almal wonder / redakteur : Hennie Stander.
Vanderbijlpark : Carpe Diem, 2003.

Watervlerk / Ilse van Staden.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 2003.

Zimbabwe's turmoil : problems and prospects / edited by Richard Cornwell.
Pretoria : Institute for Security Studies, 2003.

2004

The mammal guide of southern Africa / Burger Cillié.
2nd ed. Pretoria, South Africa : Briza Publications, 2004, 2007.

Animals of Pilanesberg : an identification guide / Burger Cillié Ulrich Oberprieler and Christo Joubert.
1st ed. Pretoria : Game Parks Publishing, 2004.

Die Apostelgeschichte und die hellenistische Geschichtsschreibung : Festschrift fü Plümacher zu seinem 65. Geburtstag / herausgegeben von Cilliers Breytenbach und Jens Schröter unter mitwirkung von David S. Du Toit.
Leiden Boston : Brill, 2004.

Die blou Lotus / Hergé [in Afrikaans vertaal deur Johann Rossouw].

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004

 

Die buigsamheid van verdriet : ‘n honderd of wat gedigte / Joan Hambidge.

Pretoria : Protea Boekhus, 2004.

 

Business ethics / Deon Rossouw with Leon van Vuuren.
3rd ed. Oxford Cape Town : Oxford University Press, 2004.

Business, science, and ethics / R. Edward Freeman and Patricia H. Werhane, editors.
Charlottesville, VA : Society for Business Ethics, 2004.

C# concisely / Judith Bishop, Nigel Horspool.
Harlow, England : Pearson Addison Wesley, 2004.

Conflict in the DRC : a critical assessment of the Lusaka Ceasefire Agreement / Hussein Solomon and Gerrie Swart.
Braamfontein [South Africa : South African Institute of International Affairs, 2004

Duskant die einders / Lina Spies.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

Eerste gedigte / Antjie Krog.
3de uitg.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

Executive summary of research on assessment of the risk of infection associated with viruses in South African drinking water supplies : report to the Water Research Commission / by W.O.K. Grabow, M.B. Taylor and M.M. Ehlers.
Pretoria : Water Research Commission, 2004.

Generositeit en lewenskuns : grondtrekke van 'n post-Nietzsheaanse etiek / Marinus Schoeman.
Pretoria : Fragmente Uitgewers, 2004.

Gerard Sekoto : I am an African : a biography / by N. Chabani Manganyi foreword by Es'kia Mphahlele.
Johannesburg : Wits University Press, 2004.

Globalisation and African languages : risks and benefits / edited by Katrin Bromber, Birgit Smieja.
Berlin New York : Mouton de Gruyter, 2004.

Historic overview of the Witwatersrand goldfields : a review of the discovery, geology, geophysics, development, mining, production and future of the Witwatersrand goldfields as seen through a geological and financial association spanning 50 years / by J.R.F. Handley.
1st ed. Howick : J.R.F. Handley, 2004.

HIV/AIDS and human rights in SADC / editors, Robin Hamilton and Farhana Zuberi.
Pretoria : University of Pretoria, 2004.

Human rights law in Africa / editor: Christof Heyns assistant editor: Morne van der Linde.
Leiden : Martinus Nijhoff, 2004.

Infectious diseases of livestock / edited by J.A.W. Coetzer & R.C. Tustin.
2nd ed. Cape Town : Oxford University Press, 2004.

Insect physiological ecology : mechanisms and patterns / Steven L. Chown, Sue W. Nicolson.
Oxford : Oxford University Press, 2004.

Johannesburg : the making and shaping of the city / Keith Beavon.
Pretoria : University of South Africa Press 2004

Just the same on the inside : understanding diversity and supporting inclusion in circle time / stories by Juan Bornman and Barbara Maines activities by Margaret Collins illustrations by Simon Smith.
London : Lucky Duck Pub., 2004.

Keys to educational psychology / editors: Irma Eloff, Liesel Ebersohn.
Cape Town : UCT Press, 2004.

Lady Anne / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004.

The language web : essays in honour of Victor Webb / edited by Mariana Kriel = Fyn net van die woord : huldigingsbundel vir Victor Webb / byeengebring deur Mariana Kriel.
Port Elizabeth : University of Port Elizabeth, 2004.

Limericke vir die lekkerte / Philip de Vos ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Kagiso Education, 2004.

 

Makwelane en die krokodil / Maria Hendriks ; illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human en Rousseau, c2004.

 

Mallemeuleman : 'n keur uit Philip de Vos se versies / met illustrasies deur Piet Grobler.
Kaapstad : Human & Rousseau, c2004.

 

Medium of instruction policies : which agenda? whose agenda? / edited by James W. Tollefson, Amy B.M. Tsui.
Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Publishers, 2004.

Microbial waterborne pathogens / edited by T.E. Cloete ... [et al.]
London : IWA Pub., 2004.

Die multivertaling Bybel.
Vereniging : CUM, 2004.

My kind slimmer sonder sukkel / Kobus Maree.
Pretoria : LAPA, 2004.

On becoming a democracy : transition and transformation in South African society / edited by N. Chabani Manganyi.
Pretoria : University of South Africa Press Leiden : Koninklijke Brill NV, 2004.

Outcomes-based assessment / editors, J.G. Maree, W. Fraser.
Sandown : Heinemann, 2004.

Psalms and liturgy / edited by Dirk J. Human and Cas J.A. Vos.
London New York : T & T Clark International, 2004.

Reflections on school integration : colloquium proceedings / edited by Mokubung Nkomo, Carolyn McKinney & Linda Chisholm.
Cape Town : HSRC Publishers, 2004.

Same game, new name? : the more things change in legal education the more they stay the same : professorial inaugural address, 11 May 2004 / C Nicholson.
Pretoria : University of Pretoria, 2004

Säugetierehandbuch vom Sülichen Afrika / Burger Cillié.
2e Aufl. Pretoria : Briza, 2004.

Die selfoon en ander verhale / Neil Cochrane (samesteller en redakteur)
1ste uitg. Pretoria : Aktuapers, 2004.

Serafyn / Bonaventure Hinwood.

Kilnerpark, Pretoria : Bent, 2004.

 

Splinters : 'n keur uit rubrieke / deur Hans du Plessis.
Pretoria : LAPA, 2004.

 

The stars say ‘tsau’ : /Xam poetry of Diä!kwain, Kweiten-ta//ken, /A!kúnta, /Hankass’o en //Kabbo /selected and adapted by Antjie Krog with drawings and watercolours by Da, Diä!kwain, /Hankass’o, !Nanni en Tamme.

Cape Town : Kwela Boeke, 2004.

State failure : the case of Zimbabwe / M. Hough, A. du Plessis, (eds).
Pretoria : Institute for Security Studies. University of Pretoria, 2004.

Die sterre sê ‘tsau’ : /Xam-gedigte van Diä!kwain, Kweiten-ta-//ken, /A!kúnta, /Hankass’o en //Kabbo / gekies en versorg deur Antjie Krog met tekeninge en akwarelle van Da, Diä!kwain, /Hankass’o, !Nanni en Tamme.

Kaapstad : Kwela Boeke, 2004.

Sustainable options : economic development lessons from applied environmental resource economics in South Africa / editors James N. Blignaut and Martin P. De Wit.
Cape Town : UCT press, 2004.

Die swart eiland / Hergé [in Afrikaans vertaal deur Johann Rossouw].

Kaapstad : Human & Rousseau, 2004

Towards a common defence and security policy in the Southern African Development Community / edited by Hussein Solomon.
Pretoria : Africa Institute of South Africa, 2004.

University of Pretoria Research 2003.
Pretoria : University of Pretoria, 2004.

University of Pretoria : 2004 research / University of Pretoria.
Pretoria : University of Pretoria, 2004

(Un)real / Kgamadi Kometsi.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2004.

The War Reporter : the Anglo-Boer War through the eyes of the burghers / J.E.H. Grobler.
Johannesburg : Jonathan Ball, 2004.

Wat de sterre zeggen / Antjie Krog ; vert [uit het Afrikaans] Robert Dorsman.

Amsterdam : Podium,  2004.

2005

25 Years of applied linguistics in Southern Africa : themes and trends in Southern African linguistics : proceedings of the joint conference of the Southern African Applied Linguistics Association and Linguistics Society of Southern Africa / compiled by Biki Lepota and Jurie Geldenhuys.
Pretoria, SA : University of Pretoria, 2005.

After the commandos : the future of rural policing in South Africa / Jonny Steinberg.
Pretoria, South Africa : Institute for Security Studies, 2005.

AGRED se jagvoëls van Suid-Afrika : velduitkenning en bestuur / P.J. Viljoen illustrasies deur Penny Meakin.
1ste uitg. Johannesburg : AGRED, 2005.

AGRED's gamebirds of South Africa : field identification and management / P.J. Viljoen, illustrated by Penny Meakin.
1st ed. Johannesburg : African Gamebird Research Education and Development Trust, 2005.

Ancient Middle Niger : urbanism and the self-organizing landscape / Roderick J. McIntosh.
Cambridge, UK New York : Cambridge University Press, 2005.

'n Ander tongval / Antjie Krog.
1e. uitgawe. Kaapstad : Tafelberg, 2005.

Augmentative and alternative communication and severe disabilities : beyond poverty / edited by Erna Alant and Lyle L. Lloyd.
London Philadelphia : Whurr, 2005.

Bibliografie van die geskrifte van J.M.T. Labuschagne / saamgestel deur P. D. de Kock.
Durban : LexisNexis Butterworths, 2005.

Buckling : the impact of AIDS in South Africa 2005 / Hein Marais series editor, Mary Crewe.
Pretoria : Centre for the Study of Aids, 2005.

Compendium of key human rights documents of the African Union / Centre for Human Rights, University of Pretoria.
Pretoria : Pretoria University Law Press, 2005.

Contemporary terrorism and insurgency : selected case studies and responses / M. Hough, G.P.H. Kruys, A. du Plessis.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 2005.

Democratizing higher education policy : constraints of reform in post-apartheid South Africa / Molatlhegi Trevor Chika Sehoole.
New York, NY : Routledge, 2005.

Diasporas, remittances and Africa south of the Sahara : a strategic assessment / Marc-Antoine Pérouse de Montclos.
Pretoria, South Africa : Institute for Security Studies, 2005.

En skielik is dit aand / Joan Hambidge.
1ste uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2005.

Equal educational opportunities : comparative perspectives in education law / Charles J. Russo, Johan Beckmann, Jonathan D Jansen, editors.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.

Friendship and love where there were none : biblical perspectives on reconciliation / Jan van der Watt, Dirk Human, Gert Steyn (editors).
Pretoria : Institute for Missiological and Ecumenical Research, University of Pretoria, 2005.

Hand therapy : Tutor / by Corrianne van Velze instructional designer : Detken Scheepers.
Pretoria University of Pretoria, 2005.

HIV/AIDS in South Africa 2004 : course companion to the CSA Entry Level Volunteer Course / Centre for the Study of AIDS.
Pretoria : University of Pretoria, 2005.

Human resource management in education / Jan Heystek, Clive Roos, David Middlewood.
1st ed. Sandton : Heineman, 2005.

IFAC in South Africa : a brief history of the South African Council for Automation and Computation / compiled by Ian K. Craig.
Pretoria? : SACAC, 2005.

Information and communication technologies in South African secondary schools / Sarah J. Howie, Anton Muller & Andrew Paterson.
Cape Town : HSRC Press, 2005.

Intensive wildlife production in southern Africa / J. du P. Bothma, N. van Rooyen, editors.
Pretoria : Van Schaik, 2005.

International law : a South African perspective / by John Dugard with contributions by Daniel Bethlehem, Max du Plessis, and Anton Katz.
3rd ed. Lansdowne : Juta, 2005.

Laboratory auditing for quality and regulatory compliance / Donald C. Singer, Raluca-Ioana Stefan, Jacobus F. van Staden.
Boca Raton, Fla. : Taylor&Francis, 2005.

Learning the musical arts in contemporary Africa : derived from indigenous knowledge systems / Meki Nzewi ; illustrations: Caroline Kloppert.
1st ed. Pretoria : Centre for Indigenous Instrumental African Music and Dance (Ciimda), 2005.

Littekens : stories en memories / Margaret Bakkes.
1ste uitgawe.
Kaapstad : Human & Rousseau, 2005.

The Mammals of the southern African subregion / revised by John D. Skinner & Christian T. Chimimba.
3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Mapungubwe : South Africa's crown jewels / Sian Tiley.
Cape Town : Sunbird Pub., 2005.

Medicine management in primary health care / Ina Treadwell.
4th ed. Brits : I. Treadwell, 2005.

mLearn 2005 book of abstracts : 4th World Conference on Mobile Learning, Cape Town, South Africa, 25-28 October 2005 / editors, Herman van der Merwe & Tom Brown
Pretoria? : mLearn 2005

Mia's mom / Marita van der Vyver ; pictures by Piet Grobler ; [translation into English by Kobus Geldenhuys].

Cape Town : Human & Rousseau, 2005

Molecular diagnostic PCR handbook / by Gerrit J. Viljoen, Louis H. Nel and John R. Crowther.
Dordrecht : Springer, 2005.

Multilingual explanatory maths dictionary for secondary schools : grades 8 to 12 / L. Meyer and I. Fricke.
Pretoria : Teacher Mentorship Programme, University of Pretoria, 2005.

New theories for chemistry / Jan C.A. Boeyens.
1st ed. Amsterdam Boston : Elsevier, 2005.

Nuwe stemme 3 / saamgestel deur Antjie Krog en Alfred Schaffer.

Kaapstad : Tafelberg, 2005.

Ons is die plan : die gemeente met 'n verskil maak 'n verskil / Frans Hancke.
Pretoria : Universiteit van Pretoria. Instituut vir Sendingwetenskaplike en Ekumeniese Navorsing (ISWEN), 2005.

Ontrafel wiskunde / Kobus Maree.
Pretoria, Suid-Afrika : LAPA Uitgewers, 2005.

Ordinary Springboks : white servicemen and social justice in South Africa, 1939-1961 / Neil Roos.
Aldershot : Ashgate, 2005.

Partnership for sustainable land reform, operational framework for post-settlement support interventions : Pretoria, South Africa, June 2005 / authors, Jordanka Tomkova ... [et al..
Pretoria : SADC Centre for Land-Related, Regional and Development Law and Policy (CLRDP), Post Graduate School of Agriculture and Rural Development, University of Pretoria, 2005.

Pelgrimsrus / Wilna Rautenbach.
Pretoria : Lapa, 2005.

Practical mathematical optimization : an introduction to basic optimization theory and classical and new gradient-based algorithms / Jan A. Snyman.
New York : Springer, 2005.

A preliminary basin profile of the Orange/Senqu River / by Anton Earle ... [et al.
Pretoria : AWIRU, University of Pretoria, 2005.

Principles and practice of South African lexicography / R.H. Gouws, D.J. Prinsloo.
1st ed. Stellenbosch : Sun Press, 2005.

Principles of labour law / Fanie van Jaarsveld, Stefan van Eck.
3rd ed. Durban : LexisNexis Butterworths, 2005.

Righting stigma : exploring a rights-based approach to addressing stigma / Frans Viljoen (editor).
Pretoria : AIDS and Human Rights Research Unit, Centre for the Study of Aids, 2005.

Socio-economic rights in South Africa / edited by Danie Brand and Christof Heyns.
Pretoria : Pretoria University Law Press , 2005.

South African municipal government and administration : a new dispensation / J.J.N. Cloete, C. Thornhill.
South Africa : Dotsquare, 2005.

South African visual culture / Jeanne Van Eeden, Amanda Du Preez editors.
Pretoria : Van Schaik Pub., 2005.

Toorop-stories / Pirow Bekker.
Pretoria : LAPA, 2005.

Unravelling mathematics / Kobus Maree.
Pretoria, South Africa : LAPA Publishers, 2005.

Van Patrys-hulle tot Hanna Hoekom : 'n gids tot die Afrikaanse kinder- en jeugboek / redakteurs, Gretel Wybenga en Maritha Snyman.
Pretoria : LAPA, 2005.

Victimology in South Africa / editors, Linda Davis & Rika Snyman.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2005.

Vigiti magna : 'n soeke na goud : sewe opstelle oor die letterkunde / Elsa Nolte.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2005.

2006

120+ sommer-stories : uit die koöperasie, die kroeg en die delwersgate
Du Plessis, P. G., 1934-
Pretoria : Lapa Uitgewers, 2006.  

Basic and applied microbiology / editors, T.E. Cloete and R.M. Atlas.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

Body bereft / Antjie Krog.

Roggebaai : Umuzi,2006.

Business management : a value chain approach / editors: Gideon Nieman, Alf Bennett.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

A composer in Africa : essays on the life and work of Stefans Grové : with an annotated work catalogue and bibliography / [edited by Stephanus Muller and Chris Walton foreword by John Tyrrell.
1st ed. Stellenbosch : SUN Press, 2006.

Contexts of learning mathematics and science : lessons learned from TIMSS / edited by Sarah J. Howie and Tjeerd Plomp.
st ed. London New York : Routledge, 2006.

Dad /Joan Hambidge.

Parklands : Genugtig! Uitgewers, 2006.

 

The economics of water management in Southern Africa : an environmental accounting approach / Glenn-Marie Lange, Rashid Hassan with contributions from Jaap Arntzen, Jack Crawford and Eric Mungatana.
Cheltenham, UK Northampton, MA : Edward Elgar, 2006.

Educating people to be emotionally intelligent : EQ / [Reuven Bar-On, Kobus Maree, Maurice Elias, editors.
Sandton, South Africa : Heinemann, 2006.

Embryology for the health science student / C.J. Jacobs, L.M. Greyling, J.H. Meiring.
Pretoria, RSA : University of Pretoria, 2006.

Empowerment through language and education : cases and case studies from North America, Europe, Africa and Japan / Albert Weideman, Birgit Smieja, (eds.).
New York : Lang, 2006.

 

Elegie vir ‘n onbekende / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, (2006?)

Focus on hospitality studies. Grade 12, Exam practice book / J. Spowart.
Cape Town : Maskew Miller Longman, 2006.

Fritz Eloff : 'n man tussen die leeus, 'n leeu tussen die manne : 'n biografie / deur Jan Roderigues.
1ste uitg. Pretoria : Books from the Wild, 2006.

Geletterdheid in die grondslagfase / Ina Joubert (redakteur), Marie Bester, Erika Meyer.
1ste uitg.
Pretoria : Van Schaik, 2006.

The handbook of blended learning : global perspectives, local designs / [edited by Curtis J. Bonk, Charles R. Graham forewords by Jay Cross, Michael G. Moore.
1st ed. San Francisco : Pfeiffer, 2006.

Improving public policy : from theory to practice / editors, F. Cloete, H. Wissink, C. de Coning.

2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

An individuals control chart based upon the generalized lambda distribution / Paul J. van Staden.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Statistics, 2006.

Information, ethics and the law : a guide for information practitioners, students and the corporate environment / Marius Ackermann, Hannes Britz.
1st ed. Pretoria, South Africa : Van Schaik : 2006.

Information society survival toolkit / coordinating author, Theo Bothma authors, Erica Cosijn, Ina Fourie and Cecilia Penzhorn with the assistance of Lisa Thompson.
Harlow : Pearson Education, 2006.

Introduction to research in management-related fields / P.A. Brynard, S.X. Hanekom.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

Die koppie : en ander verhale / [saamgestel deur Neil Cochrane.
1ste uitg. Pretoria : Aktua Pers, 2006

Life skills & assets / Liesel Ebersohn, Irma Eloff.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

Mahala / Chris Barnard.
1ste klassiek-uitgawe Kaapstad : Tafelberg, 2006.

Medical terminology for students of the health professions / J.P. Bosman ... [et al..
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2006.

Midnight missionary / Kleinboer.
Cape Town : Zebra Press, 2006.

Nag op ‘n kaal plein / Dolf van Niekerk.

1ste uitg.Kaapstad : Human & Rousseau, 2006.

Neuroanatomy / M.C. Bosman, L.M. Greyling.
Pretoria, RSA : University of Pretoria, 2006.

Okeke : music, myth and life : an african story / Meki Nzewi.
Pretoria : Unisa Press, 2006.

Omgewingsgeskiedenis 210 : klas- en lesingnotas /Schalk le Roux.
Pretoria : Dept. Argitektuur, Universiteit van Pretoria, 2006.

Omnibus 1 / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 2006.

Pipits of Southern Africa / Faansie Peacock.
Pretoria : F. Peacock, 2006.

Prophets and profits : managerialism and the restructuring of Jewish schools in South Africa / Chaya Herman.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 2006.

The rage of Caliban : Nietzsche and Wilde contra modernity / Louise Mabille.
Bethesda, MD : Academica Press, 2006.

Report on a strategic approach to research publishing in South Africa / Academy of Science of South Africa (ASSAF).
[Pretoria : Academy of Science of South Africa, 2006.

Sexual abuse : dynamics, assessment & healing / G M Spies (editor).
Pretoria : Van Schaik, 2006.

The shadow follows / David Medalie.
Johannesburg : Picador Africa, 2006.

Small business management : a South African approach / Gideon Nieman, editor.
Pretoria, South Africa : Van Schaik, 2006.

Sound bites : a novel / by Chris Walton.
Johannesburg : Jacana, 2006.

Teaching in the new South Africa at Merrydale High School / Everard Weber.
Lanham, Md. : University Press of America, 2006.

Tourism entrepreneurs / Melodi Botha, Felicite Fairer-Wessels, Berendien Lubbe.
Cape Town : Juta, 2006.

Versindaba 2006 / saamgestel deur Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2006.

Verskombuis : 'n kookboek met gedigte / George Weideman illustrasies: Diek Grobler.
1ste uitgawe Pretoria : Protea Boekhuis, 2006.

Verweerskrif / Antjie Krog.
1ste uitg.
Roggebaai  : Umuzi, 2006.

Water governance for sustainable development / edited by Sylvain Perret, Stefano Farolfi and Rashid Hassan.
London Sterling, VA : Earthscan, 2006.

Within the realm of possibility : from disadvantage to development at the University of Fort Hare and the University of the North / edited by Mokubung Nkomo, Derrick Swartz & Botshabelo Maja.
Pretoria : HSRC Press, 2006.

2007

Aan die ander kant : Swart Afrikaanse skrywers in die Afrikaanse letterkunde / Hein Willemse.
1ste uitg. Pretoria : Protea, 2007.

Academic literacy : prepare to learn / Albert Weideman.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 2007.

Academic mothers / Venitha Pillay.
Stoke on Trent, U.K. : Trentham Books Pretoria, South Africa : UNISA, 2007.

Die afdruk van ons hande / Cas Vos.
Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

Afskrifte van gedigte / E. Lombard.
2007

Analogue amplifiers : analysis and design / S. Sinha.
1st ed. Pretoria : Dept. of Electrical, Electronic & Computer Engineering, University of Pretoria, 2007.

Bitterwater en Soetdoring / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 2007.

 

*       Black buttterflies : selected poems / by Ingrid Jonker ; translated from Afrikaans by André Brink and Antjie Krog. 

Cape Town : Human & Rousseau, 2007.

Clinical procedures for medical practitioners [electronic resource / Johannes Marinus Boon ... [et al.]
Pretoria : University of Pretoria, Dept. of Anatomy, c 2007.

A contemporary study of Musical arts : informed by African indigenous knowledge systems / Meki Nzewi.
Pretoria : Centre for Indigenous Instrumental African Music and Dance (Ciimda), 2007.

De la Rey : die leeu van Wes-Transvaal / Fransjohan Pretorius.
2de uitg. Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

Die donker god /Fransi Phillips.

Houghton : Umuzi, 2007.

 

Duineser Elegien = Duino-elegieë / Rainer Maria Rilke ; uit die Duits vertaal, ingelei en van aantekeninge voorsien deur H.J. Pieterse.

1ste uitg. Pretoria : Protea, 2007

The employment contract and the changed world of work / Stella Vettori.
Aldershot, England Burlington, VT : Ashgate Pub. Ltd., 2007.

Field guide to the animals of the greater Kruger Park / Christo Joubert, Burger Cillié and Ulrich Oberprieler.
1st ed. Pretoria : Game Parks Publishing, 2007.

First steps in research / Kobus Maree, editor.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 2007.

Focus on hospitality studies. Grade 12, Learner's book / G du Rand ... [et al..
Cape Town : Maskew Miller Longman, 2007.

Focus on hospitality studies. Grade 12, Teacher's guide / G du Rand ... [et al..
Cape Town : Maskew Miller Longman, 2007.

The fox and the flies : the world of Joseph Silver, racketeer and psychopath / Charles van Onselen.
London : Jonathan Cape, 2007.

Fynbos fairies / Antjie Krog & Fiona Moodie.

Roggebaai : Umuzi, 2007.

 

Fynbosfeëtjies / Antjie Krog & Fiona Moodie.

Roggebaai : Umuzi, 2007.

Growing human rights and values in education / Jan Nieuwenhuis, editor Johan Beckmann, Sakkie Prinsloo.
Hatfield, Pretoria : Van Schaik, 2007.

Jakkalsvoël / Kobus Maree.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.

Liefde is die grootste : oor erotiek en seksualiteit / Cas Vos & Dirk Human (redakteurs)
1ste uitg.
Pretoria : Protea, 2007.

Nectaries and nectar / edited by Susan W. Nicolson, Massimo Nepi, and Ettore Pacini.
Dordrecht : Springer, 2007.

Passies en passasies / Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

Philosophy and the university : trends and temptations / inaugural address presented by G.J. (Deon) Rossouw.
Pretoria : University of Pretoria, 2007

Pocket-guide to Southern African birds / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.
3rd ed. Cape Town : Sunbird Pub., 2007.

Proceedings of the Fifth International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2007) : Sun City, South Africa, 1-4 July 2007.
Centurion : HEFAT, 2007.

Public school governance in South Africa / editors: Rika Joubert & Elmene Bray.
1st ed. Pretoria : Interuniversity Centre for Education Law and Education Policy, 2007.

*       ‘n Rooi Z4 en ‘n Renaissance-kasteel : Pretoria : van aanvang tot gnossie : ‘n mikrogeskiedenis : filofiksie / Johann Rossouw.

      Kaapstad : Zebra, 2007.

Sakgids tot Suider-Afrikaanse voëls / Burger Cillié, Ulrich Oberprieler.
3rd ed. Cape Town : Sunbird Pub., 2007.

Shaping the story : a guide to facilitating narrative career counselling / Kobus Maree, editor.
Hatfield, Pretoria : Van Schaik Publishers, 2007.

Die son kom aan die seekant op / Jeanette Ferreira.

1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 2007.

Die soogdiergids van Suider-Afrika / Burger Cillié.
2de uitg. Pretoria : Briza, 2007.

The type I distrubution of the ratio of independent Weibullized generalized beta-prime variables / Andriette Bekker, Jacobus Roux, Thu Pham-Gia.
Pretoria : University of Pretoria, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Statistics, 2007.

Uitdaging en antwoord : 'n vars perspektief op die evolusie van die Afrikaners / Jackie Grobler.
1ste uitg. Brooklyn : Grourie, 2007.

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Eksamenhersieningsboek / J. Spowart.
1ste uitg. Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007.

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Leerderboek / G. du Rand ... [et al..
1ste uitg. Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007.

Verken gasvryheidstudies. Graad 12, Onderwysersgids / G. du Rand ... [et al..
Kaapstad : Maskew Miller Longman, 2007

Versindaba 2007 / saamgestel deur Marlise Joubert.

Pretoria : Protea Boekhuis, 2007.

 

The war diary of Johanna Brandt / edited by Jackie Grobler.

1st ed. Pretoria : Protea, 2007.

 

2008

 

Models, mysteries and magic of molecules / edited by Jan C.A. Boeyens and J.F. Ogilvie.

Dordrecht : Springer, 2008